📍પટેલ નું રજવાડું

 

Loading...
“Everything Fair in#Love and War… Love is#Over Now War #Begins ”,.//jack is back//
👉👉Har Har mahadev 👈👈
@inskybags ❥ ➾🤔चाहे 😇अच्छे बनो😡 या बूरे बनो, 😰पर ऐसे😎बनो कि 🚶🏻तुम्हारे जैसा 🏅कोई और ना😜बन पाये... 👆👆👆
શરમ સરકાર ને😊😊😊 લાજ દરબાર ને🙇🙇🙇 પણ વટ તો પટેલ ને હો😉😙😙😙🙏🙋 સાચુ ને🙏🙏🙏🙋🙋
next page →