Loading...

Ngươi cứ việc làm lưu lãng nhân
Non cao, bể thẳm, dặm phong trần
Ta về cặm cụi xây ngôi quán
Để lúc mệt rồi
Ngươi trú chân.

5 months ago 16 1

Tagged Profiles

vannam24202

143 Likes (Last 100 Likes)

16 Comments