Loading...

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد
روزی خواهد آمد که با خود بگوید:
برای چنین روزهای مبادایی،
کاش قطعه ای آسمان می خریدم …
‌ ‌

‌ ‌


‌‌‌ ‌8 months ago 5 1,831

1,831 Views
226 Likes (Last 100 Likes)

5 Comments