Loading...


غر زدن یک برای خالی کردن انرژی منفی روی فرد دیگر است. پس به جای غر زدن پیدا کردن راه‌ حل باشید. در زندگی با افرادی مواجه میشوی که هیچ نمی‌کنند، اما مدام در حال غر زدن‌اند.
شاکی‌اند.
از افرادی که آنها فقط بوی @ناامیدی و یأس می‌دهد دور بمان.
یک سوال مهم:
اگر واقعا از وضعیت فعلی خود ناراضی هستی، پس چرا "هیچ" تلاشی برای تغییر آن نمی‌کنی؟ بیا با باش.
شکایت از وضعیت زندگی یعنی شکرگزاری چندانی نسبت به داشته‌هایت نداری.
من فردی را میشناسم که حاضر است در مقابل مبلغ قابل توجهی ‌اش را با تو کند.

اگر مخالف این یعنی هنوز با چشمهایت کار داری.
پس سعی کن و باشی.
"باور کنید برای هر مشکلی ‌حلی وجود دارد. راه‌حلی که هنوز به فکر ما نرسیده...

8 months ago 2

4 Likes

2 Comments