Loading...

------------------------
پُست شماره ۱۵
"سکوت دریا"

چه سکوت کر کننده‌ای دارد دریا،
وقتی ماهی‌ها به جای رقصیدن حرف می‌زنند.
۱۳۹۸/۰۱/۱۵
| عماد |

2 months ago 6

41 Likes

6 Comments