Loading...

ایران خراسان رضوی شهرستان درگز.امروزبابارش باران گل زیبای ختمی بادانه های قطره های باران زیبا شد. گل ختمی خواص دارویی دارد. این گل ختمی. دراکثرکوچه وخیابانهابرای زیبایی کاشته میشود. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic ‌
اخلاقی

4 days ago 6

339 Likes (Last 100 Likes)

6 Comments