#ايتاليا

65,453 posts

Loading...
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
👌🏻👌🏻سبزي خوردكن بسيار عالي و ايمني#دلمونتي #ايتاليا #لوازم #خانگي #قليپور #بهشهر #
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔٦ شب و ٧ روز ✔ هتل چهار ستاره ✔ترانسفر فرودگاهي و گشت شهري ✔ويزاي شنگن ✔امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. 🔴مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
😍😍 پالت كانتور زيباي سه رنگ کیت هرینگ #دبورا قابل استفاده به عنوان برنزر بسيار با كيفيت🌸 ♨️پالت جديدي از دبورا♨️ ‏DEBORAH TRIO CONTOUR PALETTE KEITH HARING 🌀تركيبي از سه رنگ مات تيره تا روشن براي كانتور و برجسته كردن، هايلايت و بِلِند كردن 🌀پيگمنت بالا 🌀قابل استفاده به عنوان برنزر 🌀با بافتی نرم و ماندگاری بالا 🌀هايپوالرژنيك 🌀بسته بندي بسيار زيبا و جذاب 🌀این محصول از سری جدید تولیدات شرکت #دبورا بوده که طراحی شده بر اساس نقاشی های هنرمند پر طرفدار دهه ۱۹۸۰ کیت هرینگ می باشد ❇️قيمت: دايركت #دبورا ##برنزر #برنز #برنزر_دبورا #رژگونه #گونه #رژ_گونه #blush #رژگونه_زدن #دبورا #دبورا #ايتاليا #دبورامیلانو #دبوراایران #دبورا_میلانو #بندرعباس #رژگونه_دبورا #هرمزگان #خريد #عسل_بانو #هرمزگان #بندر
تبريك به ولاديمير نيناشو براي قهرماني مسابقات برشته كاري ٢٠١٨.به اميد روزي كه ايران هم بتواند نماينده اي به مسابقات جهاني اعزام نمايد. Congratulations to Vladimir Nenashev and her team. @vladimir_nenashev Reposted from @wcoffeeevents . . . . . . . #filtercoffeenotiranianbarista #coffee #roasting #championship #abrcoffee #abrmeanscloudinpersian #greenbeancoffee #قهوه #برشته_كاري #مسابقات #٢٠١٨ #ريميني #ايتاليا #روسيه #تهران #اسپرسو #كمكس
🤴🏾Crown_Vip پذيراي شما دوستان عزيز در مجموعه جديد هستيم. 💫جديدترين طراحي هاي روز دنيا با بالا ترين كيفيت 💫 اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽 💫حس رضايت از خريد را با ما تجربه كنيد❤🛍 📲تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown 09120352540📲 🛵ارسال در تهران به صورت رايگان _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد ⭐هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟آدرس 👇🏾👇🏾 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 📍تهران_زعفرانيه _خيابان آصف_خيابان علي حسيني 📍شعبه مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈️ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربندچرمcrow
رول ژل مخصوص پوستهای مستعد جوش و آکنه حاوی مواد فعال AC.NET™ و Acnacidol™ دارای ترکیبات قوی از مواد آنتی باکتریال با تأثیر فوری و عملکرد مستقیم روی جوشهای صورت که باعث بهبود سریع پوست می گردد. غنی شده با عناصر لایه بردار، که به طور قطع جوش های پوستی را برطرف کرده و همراه با عملکرد بازسازی طبیعی پوست، از بازگشت دوباره نشانه های جوش جلوگیری می کند. رول ضد جوش پاک کننده فاقد چربی بوده و دارای اسید سالسیلیک که موجب تسریع فرآیند خشک شدن جوش ها و از بین رفتن نشانه های آنها میگردد. روش مصرف: بطری را تکان داده و سپس غلتک آن را مستقیماً روی مناطق مورد نظر صورت بمالید. برای جذب بهتر با نوک انگشتان تمیز به صورت ملایم ماساژ دهید. @ldora_beauty_land #رول_ژل #زون_استاپ #آكنه #zone_stop #italy #ايتاليا #شيراز #
آب‌نمای دبی یک آب‌نما است که با موسیقی می‌رقصد و در دریاچهٔ برج خلیفه (ساخت انسان) در کنار دبی مال واقع در دبی، امارات متحده عربی ساخته شده‌است. هزینهٔ ساخت این آب‌نما ۸۰۰ میلیون درهم معادل ۲۱۸ میلیون دلار آمریکا بوده‌است. این آب‌نما دارای بیش از ۶،۶۰۰ چراغ در ۲۵ رنگ متفاوت است و طول آن ۲۷۵ متر (۹۰۲ فوت) است و آب را تا ارتفاع ۱۵۰ متر (۵۰۰ فوت) در آسمان پرتاب می‌کند. طراح آب‌نمای دبی یک شرکت آمریکایی به نام وت دیزاین است که آب‌نمای هتل معروف پلاژیو در شهر لاس وگاس را طراحی کرده‌است. 🌟🌟🌟🌟🌟 با يكتا آرين ارزان و مطمئن سفر نماييد ✨✨✨✨✨ تور هاي اروپايي همراه با هديه ويژه شركت ‏....(LAMPE BERGER PARIS) جهت مشاوره سفر👇🏻👇🏻👇🏻 ☎️٠٢١٨٨٩٥٢٥٥٥ 📱٠٩٣٥٩٥٥٢٥٥١ 📱٠٩٩٠٤١٢٨٠٨٥ #آژانس_مسافرتی #آژانس_هواپیمایی #تور #تورارزان #توراروپا #اروپا #ايتاليا #تورايتاليا #تورنوروز #اروپاگردي #فرانسه #پاريس #اسپانیا #بارسلون #دبي #دبي_مول_
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربند
🇮🇹آفر تور ايتاليا🇮🇹 . ٤ شب اقامت در هتل ٤ ستاره ترانسفر فرودگاهي، گشت شهري بيمه مسافرتي، راهنماي فارسي زبان . اطلاعات بيشتر در: www.mahbantour.com #تور #تور_ايتاليا #تور_اسپانيا_نوروز #ویزای_شينگن #سفر #ايتاليا #رم #ماهبان_گشت #ماهبان #ماهبان_تور #تور_خارجی #تور_خارجی_نوروز_98 #ویزا #تور_طبیعتگردی #ویزا #تور_نوروزی #تور_اروپا #rome #travel #mahban_gasht #italy
دكتر جهانگير درويش، معمار باذوق ايراني كه در كشور ايتاليا پروژه هاي زيادي طراحي و اجرا كرده...كم كاري نيست🤔🤔#معمار #ايتاليا #معماري #جامعه -معماران#خانه -معمار
‎برند روگاشکاساخت اسلوونی✅ ⬅️ولنجك،گلستان دوم ،مجتمع تجارى ولنجك،طبقه اول، پلاك ١٣٤ . ‎☎️جهت تماس وسفارشات٢٦٨٠٢١٨٢-٢٦٧٠٧٣٣١💰 . جهت اطلاع از قيمت دايركت پيام بدين💰 . 🚛ارسال به تمام نقاط🚛 . ⭐️گالرى تيارا زيبايى چشم آرا⭐️ . با شیک ترین ها و‌ خاص ترین محصولات ما خانه های خود را شکیل تر کنید 👍🏻😍 . @tiara.gallery134 @tiara.gallery134 @tiara.gallery134 . ‎#ولنجك #tiara .gallery134 #زعفرانيه #محموديه #فرشته #الهيه #نياوران #سعادت آباد#لاكچرى #اندرزگو #اگرمن #ايتاليا #كلايك #مجسمه #مجسمه_سازی #ظروف #کریستال #استیل #ظروف_اشپزخانه #گالری #ظروف_استیل #ظروف_سرامیکی #ظروف_چینی #برند #ولنجک #ظروف_کادویی #ظروف_تزئینی #جهیزیه
‎برند روگاشکاساخت اسلوونی✅ ⬅️ولنجك،گلستان دوم ،مجتمع تجارى ولنجك،طبقه اول، پلاك ١٣٤ . ‎☎️جهت تماس وسفارشات٢٦٨٠٢١٨٢-٢٦٧٠٧٣٣١💰 . جهت اطلاع از قيمت دايركت پيام بدين💰 . 🚛ارسال به تمام نقاط🚛 . ⭐️گالرى تيارا زيبايى چشم آرا⭐️ . با شیک ترین ها و‌ خاص ترین محصولات ما خانه های خود را شکیل تر کنید 👍🏻😍 . @tiara.gallery134 @tiara.gallery134 @tiara.gallery134 . ‎#ولنجك #tiara .gallery134 #زعفرانيه #محموديه #فرشته #الهيه #نياوران #سعادت آباد#لاكچرى #اندرزگو #اگرمن #ايتاليا #كلايك #مجسمه #مجسمه_سازی #ظروف #کریستال #استیل #ظروف_اشپزخانه #گالری #ظروف_استیل #ظروف_سرامیکی #ظروف_چینی #برند #ولنجک #ظروف_کادویی #ظروف_تزئینی #جهیزیه
‎برند روگاشکاساخت اسلوونی✅ ⬅️ولنجك،گلستان دوم ،مجتمع تجارى ولنجك،طبقه اول، پلاك ١٣٤ . ‎☎️جهت تماس وسفارشات٢٦٨٠٢١٨٢-٢٦٧٠٧٣٣١💰 . جهت اطلاع از قيمت دايركت پيام بدين💰 . 🚛ارسال به تمام نقاط🚛 . ⭐️گالرى تيارا زيبايى چشم آرا⭐️ . با شیک ترین ها و‌ خاص ترین محصولات ما خانه های خود را شکیل تر کنید 👍🏻😍 . @tiara.gallery134 @tiara.gallery134 @tiara.gallery134 . ‎#ولنجك #tiara .gallery134 #زعفرانيه #محموديه #فرشته #الهيه #نياوران #سعادت آباد#لاكچرى #اندرزگو #اگرمن #ايتاليا #كلايك #مجسمه #مجسمه_سازی #ظروف #کریستال #استیل #ظروف_اشپزخانه #گالری #ظروف_استیل #ظروف_سرامیکی #ظروف_چینی #برند #ولنجک #ظروف_کادویی #ظروف_تزئینی #جهیزیه
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربندچرم
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربندچرم
مبل راحتى مدل رندى فم سرد با اسفنج ٣٠ كيلويى ويژه جديد و بسيار شيك چوب روس و توسكا رنگبندى پارچه نامحدود✅ سايز مبل قابل تغيير ميباشد✅ #مبلند #مبلمان #تخت #جهيزيه #راحتى #كلاسيك #اسپورت #تهران #بوشهر #شيك #مدرن #خاص #ايران #تركيه #ايتاليا #چوب #مبل_لند #كنسول #جلومبلى #بنز #پورش #طراحى #لوكس #لاكچرى @mobl_land_ #moblland #mobland #decor #furniture #
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربند
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربند
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربند
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربند
ديروز فرانسه از ايتاليا شاكي شده كه چرا گفتين ما هنوز داريم آفريقا رو تحت تاثير قرار ميديم وداز استعمار درنياورديم! مگه ايتاليا دروغ گفته؟ مگه تموم شده؟ مگه قراره تموم بشه؟ اوج استعمار رو ميشه تو برخورد ادمهاي عادي امروزي ديد و فهميد چقدر استعمار توي ذهن مردم ريشه كرده. توي هند كسايي كه لهجه انگليسيشون شبيه هندي ها نباشه يعني از طبقه اجتماعي بهتري اومدن.تو جاماييكا مصرف كرم هاي سفيد كننده انقدر زياد شده كه سرطان پوست داره بين مردم شايع و شايع تر ميشه و از همه جالب تر اتفاقيه كه توي كشور كنگو ميفته و واقعا آدم رو به فكر فرو ميبره كه استعمار بالاخره كي قراره تموم بشه؟ بعد از جنگ جهاني دوم توي كنگو،كسايي كه از جنگ برگشتن با خودشون كت و شلوارهاي فرانسوي آوردن، براي اينكه به مردم ياداوري كنن كه يه سر و گردن از همه بالاترن و بالاخره از فرانسه اومدن! براي همين سعي ميكردن هميشه همون استايل جنتلمنِ فرانسوي رو حفظ كنن. مردم هم بهشون احترام زيادي ميذاشتن و امروز بهشون ميگن "دَندي" و مسابقه دندي ها يكي از پرطرفدارترين مسابقات توي اين كشوره. شركت كننده ها به سختي يك سال تمام كار ميكنن و پول جمع ميكنن كه براي مسابقه از برند هاي لوكس اروپايي كفش، كت و شلوار و كراوات بخرن، ارزش يه جفت كفش ميتونه تا ٢ هزار دلار باشه. در نهايت اينها با هم تو يه روز رقابت ميكنن و نفر اول كه از همه خوشتيپ تره بعد از مسابقه جايزه نقدي ميگيره و مهم تر از اون از احترام بالاي اجتماعي برخوردار ميشه. البته كه اين وظيفه دولت كنگو هستش كه روي آموزش و آگاه سازي مردم سرمايه گذاري كنه و ارزش هاي ملي رو براي مردم، ارزش قرار بده ولي وقتي تا چند سال قبل و بعد از مرگ حدود ٥ ميليون نفر براي رسيدن به استقلال، به كشور فرانسه غرامت ميپرداخته (انگار كه كنگو فرانسه رو استعمار كرده بوده) چه پولي براي پرداختن به آموزش مردم باقي ميمونه، كنگو بزرگترين منبع الماس دنياست، و بزرگترين منبع قلع جهان كه بدون وجود قلع هيچ وسيله الكترونيكي از موبايل گرفته تا لپتاپ كار نميكنه! كمياب ترين گونه هاي فيل و شير رو داره كه در معرض انقراضن، چرا؟ بخاطر بهره برداري انگليسي ها از منابع نفتي نزديك زيستگاه اين حيوون ها. ولي جالب نيست كه فقط ١٠ درصد مردم سيم كشي برق توي خونه هاشون دارن؟ عجيب نيست كه سالانه هزاران نفر توي دريا تو مسير مهاجرت به اروپا غرق ميشن؟ پس عكس العمل ما به دولت فرانسه كه هنوز هم داره زبان و فرهنگش رو به مردمي كه ٢٠٠ زبان محلي دارن تحميل ميكنه بايد چي باشه؟ دلمون براي كي بسوزه؟ خودمون يا هر چي جمهوريه؟
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔️٦ شب و ٧ روز ✔️ هتل چهار ستاره ✔️ترانسفر فرردگاهي و گشت شهري ✔️ويزاي شنگن ✔️امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. مخصوص ويزا اولي ها. . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
دفتر آیلتس: ✔️براي رزرو وقت مشاوره با دپارتمان مهاجرت با شماره های زیر تماس بگیرید. ۰۹۳۰۴۶۴۴۰۸۷ ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ ✔️براى اطلاعات درباره ثبت نام و نحوه برگذارى كلاسها با بخش آيلتس تماس بگيريد ٠٢١٤٤٠٤٢٧١٩ ✔️برای سایر اطلاعات درباره مهاجرت لطفا به کانال تلگرام ما مراجه کنید. لینک عضویت در بیو یا با ارسال عدد ١ به شماره ٠٩٣٦٨٢٠٩٩١٥ #اقامت #ویزا #ایلتس #تضمینی #مهاجرت #ویزا #پاسپورت #مشاوره_رایگان #کانادا #اقامت_کانادا #ويزاي_تحصیلی #ویزای_كار #سرمايه_گذاري #زبان #اقامت_اروپا #اقامت_انگليس #فرانسه #انگليس #نروژ #اقامت_دائم #اقامت_همراه_با_خانواده #ايتاليا #ويزاي_دانشجويي #كار_دانشجويي #كار_در_كانادا #تحصيل #زبان_انگليسي #سفر_به_كانادا #آمريكا #كبك #ساسكاچوان
. . مونترال پس از برلین به عنوان دومین شهر محبوب جوانان در سال 2018 از سوي nestpick معرفی شد. . . سایت nestpick با انتشار یک لیست 110 تایی از شهرهای محبوب جوانان در سال 2018 علل محبوبیت این شهرها را نیز مورد بررسی قرار داده است. . . در این لیست علاوه بر مونترال شهرهای دیگری از کانادا از جمله تورنتو در رتبه پنجم، ونکوور در رتبه ششم، اتاوا رتبه بیست و دوم و شهر کبک در رتبه بیست و هفتم قرار دارند. . . مي توانيد دوستان و اشنايان علاقمند خود را به خانواده ميپل ملحق نماييد.. . ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ سوالات خود را از طريق دايركت ،تلگرام ،كامنت و واتس آپ براي ما ارسال كنيد .❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ . 🌏www.maplevisa.ir. #اخذ #ويزا #كانادا #اخذ #ويزاي #شينگن #ويزاي #تحصيلي #اخذ_ويزاي_توريستي #توريست_كانادا #توريستي #ويزاي #توريستي #ويزاي #كار #ويزاي #سرمايه_گذاري #سرمايه_گذاري استاني#اقامت_موقت #ريجكت #ويزا_كانادا #qeubeccity #اقامت_استاني_كانادا #انتاريو #تحصيل_در_كانادا #شينگن #اخذ_ويزا_كانادا #ايران #turist #زبان #استايل #توريسم #ايتاليا #برج پيزا#canadasworld #canada #ميپل #ويزا #ontarioplace #
: تور ايتاليا ويژه نوروز ١٣٩٨ . . ✔️٦ شب و ٧ روز ✔️ هتل چهار ستاره ✔️ترانسفر فرردگاهي و گشت شهري ✔️ويزاي شنگن ✔️امكان انتخاب كشور دوم براي سفر . نكته: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔴تور به صورت انفرادي برگزار ميگردد تا از انعطاف بيشتري براي مسافران داشته باشد. 🔴مسافران ميتوانند هتل (ها) را خودشان انتخاب كنند. 🔴امكان حذف ترانسفر و گشت (هاي) شهري به منظور كاهش هزينه ها نيز هست. . . #تور #ايتاليا #ويزا #شنگن #شينگن #آژانس #مسافرت #نوروز #عيد #تعطيلات #تفريح #گردش #توريستي
📍بزرگترين هدف ما كمك به هموطنان مقيم و كسانى كه قصد مهاجرت به تركيه را دارند! #اقامت #كار بخش دوم ج- گروهی از ایرانیان که دوران بازنشستگی شان را در ترکیه سپری می کنند این گروه معمولا با سپرده بانکی از ایران روزگار سر می کنند و به فکر کار و سرمایه گذاری در ترکیه نیستند د- گروهی که با ثبت شرکت و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقدام به کار آفرینی و سرمایه گذاری در ترکیه بویژه استانبول کرده اند البته تعداد این دوستان کمتر از گروههای دیگر است ولی شاید این ایرانیان را موفق ترین ایرانیان مقیم ترکیه نامید هم اینک در حوزه های مختلف از فروش ملک گرفته آژآنس مسافرتی رستوران ، کارگاههای تولیدی پوشاک و…. این ایرانیان دفاتر فعالی در استانبول دارند. و– گروهی که دارای تخصص خاصی در رشته های فنی مانند خیاطی ، مکانیکی ، عکاسی ،گرافیک ، و… دارند این گروه نیز با توجه به زبان ترکی استانبولی توانسته اند در استانبول مشغول بکار شده و حقوق به نسبت خوبی نیز دریافت می کنند میانگین حقوق دریافتی این گروه از ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰متفاوت است ه – کارگران ساده رستورانهای ،کارواشها کارگاههای تولیدی هم در استانبول مشغول بکار هستند ولی این طیف ایرانیان به نسبت ساير طیف های کمتر هستند شاید علت آن را در این یافت که ایرانیان خیلی اهل کارهای سنگین یکنواخت و با زمان کاری زیاد نیستند ی- گروه آخر گروهی که در سطوح بالای آکادمیک یا فنی هستند ولی ترکی استانبولی نمی دانند این  گروه معمولا به سختی کار پیدا می کنند و در صورت پیدا کردن کار به نسبت دارای حقوق و مزیای کمتری به نسبت دیگران هستند می توان نتیجه گرفت پیدا کردن کار در ترکیه و استانبول بطور ویژه کار بسیار پیچیده و حتی سختی نیست ولی بهتر آن است كه تسلط به زبان ترکی استانبولی داشته باشند و داشتن تبحر خاص در رشته آکادمیک یا فنی است امری که در هر کجای دنیا صادق است. عكس : ميدان تكسيم - استانبول #استانبول #مهاجرت #تركيه #اقامت #كاريابى #istanbul #turkey #ويزا #قوانين #رانندگى #گواهينامه #اجاره_منزل #اجاره_اتومبيل #آشنايى_با_تركيه #آشنايى #شينگن #اروپا #المان #بلژيك #هلند #ايتاليا #خريد_خانه #خريد_ملك
بهترین سفر با آرتنوس سفر نوروز ۹۸ ۸روز اقامت در نگین استوا #مالزی #کوالالامپور #آرتنوس_سفر #آرتنوس_سفرآریایی #italy 🇮🇹 #visa #travel #france #ايتاليا #فرانسه #اسپانيا #يونان #آلمان #هلند #ويزا #ويزاي_شنگن #spain 🇪🇸 👩‍✈️ARTENOOSSAFAR ☎️021 26 23 29 43 📱 0939 49 50 500
🤴🏾Luxury Crown Set🤴🏾 💎 💎 💎 🔱برترين برند هاي روز دنيا با اخرين طراحي ها🔱 💫اول مقايسه كيفيت و تنوع،بعد مقايسه قيمت🙏🏽💫 تماس برای سفارش انلاین و پاسخ به سوالات⬇⬇⬇ ‏Telegram.me/Ali_crown ‏https://telegram.me/Luxury_crown ‏Tel:09120352540-09370757357 🛵ارسال به مشهد ١تا ٣ ساعت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 ✈️ارسال به شهرستان ١تا ٣ روز كاري _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه ارسال به عهده مشتري ميباشد _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 💰هزينه كالا قبل از ارسال دريافت ميشود _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌟 🚦مشهد_بين هاشميه ٣١ و ٣٣ 🌟پخش پوشاک ترک و چین به صورت عمده و تک به سراسر ایران✈ #لاكچري_كرون #بوتيك_كرون #پيراهن #شلوار # #كت #كت_شلوار #كالج #كتوني #فشن #Style # #كفش #برند #شلوار_جين #تيشرت #بافت #مشهد # #لاكچري #مد #لباس #ترك #چين #ايتاليا #mashhad #اكسسوري_كرون #عينك #كمربندچرم
وقتی مارکو #فان_باستن افسانه ای با پیراهن میلان به سن سیرو برمیگرده و با این ضربه سر شیرجه ای دوباره هواداران رو شگفت زده میکنه! @marcovanbasten @mehrab.ali.trainer . کلاسهای آماده سازى بدنى و فنى فوتبال هوازى تمركزى كار با توپ تعادل و عكس العمل چابكى قدرت و استقامت بدنسازي در آب وزنه و تمرينات اختصاصي گروهى _خصوصى زير نظر : #محراب_على #09121895613 @mehrab.ali.trainer #ايتاليا #جام_ملتهای_آسیا_2019 #آكادمى_فوتبال_پايا #آکادمی_فوتبال #دروازبان #ليگ #سن_سيرو #تيم_ملى #mehrabali #coach #مبل #آث_ميلان #تمرين #varzesh #آمادگى_جسمانى #آکادمی_فوتبال_پایا #explorersport #football #explorer #acmilan #marcovanginkel @mehrab.ali.trainer @ac.football_futsal.paya @mehrab.ali.trainer @mehrdad.minavand @reza_jabbari14official @reza_jabbari14official @alirezanoormohammadi
. پيتزا مارگاريتا و ماجراهايش👆🏻👆🏻👆🏻 مواد لازم برای ٢ پیتزا . مواد لازم خمیر: آرد نان: ٣٠٠ گرم آب ولرم: به میزان لازم مخمر فوری: ١ ق چ نمک: ١ ق چ روغن زیتون: ١ ق چ ......... مواد لازم سس گوجه🔴🔴🔴 گوجه(passat): ١٠٠ میلی لیتر ریحان تازه: چند ساقه سیر: ١ حبه بزرگ نمک و فلفل: به میزان لازم ........ مواد لازم پيتزا 🍕 خمیر سس گوجه🔴 پنیر موتزارلا⚪️ پنیر پارمیژان⚪️ ریحان تازه 💚 روغن زیتون🍾 . طرز تهیه خمیر: ابتدا آرد را در ظرفی ریخته و مخمر را در ظرفی دیگر با کمی آب ولرم عمل بیاورید ،سپس به آرد اضافه کرده و مابقی مواد به جز نمک را اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم.خیلی به آرامی و با احساس☺️ چون خمیر خیلی حساس هستش.کمی که حالت خمیر گرفت نمک را اضافه کرده و به ورز دادن ادامه دهید تا کامل مواد مخلوط شوند و خمیری نسبتا نرم بدست بیاد.سپس کنار گذاشته تا خمیر استراحت کند. 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴 طرز تهیه سس گوجه: تمام مواد را به جز نمک و فلفل با هم مخلوط کرده و به ارامی همه را بِلِند (له) میکنیم و برای چند دقیقه کوتاه روی حرارت قرار میدهیم تا کمی غلیظ شود. 🍅🍅🍅🍅🍅🍅 طرز تهیه پیتزا: فر را روشن کرده و در دمای 220-240درجه سانتی گراد تنظیم کرده و سپس بعد از استراحت کامل خمیر ( 30 دقیقه تا 1 ساعت) آنرا به آرامی باز میکنیم و شکل میدهیم،سپس سس گوجه را اضافه کرده بعد از آن پنیر موتزارلا اضافه کرده و سپس پیتزا را داخل فر قرار میدهیم.بعد از 8-10 دقیقه پیتزا را از فر خارج کرده و روی آن کمی روغن زیتون،ریحان و پنیر پارمسان می ریزیم. منبع: ‏Bbc good food ‏Wikipedia جمع آوري و پژوهش: @jalalimahdi.runner . . #مارگاريتا #پيتزا #پيتزامارگاريتا #پيتزا_مارگاريتا #ايتاليا . . . . . #من_تيستر_نيستم #بخاطر_شـ ❤️ـما_انتخاب_ميكنيم #ليدي_فشن_فود #lady_fashion_food #marymento #ماريمنتو #ماري_منتو ء❤️بدليل شرايط سختِ كسب و كار، تبليغات شما دركامنت ها آزاد است❤️ء
بهترین سفر با آرتنوس سفر نوروز ۹۸ ۵ روز جذاب در #لیسبون #پرتغال #آرتنوس_سفر #آرتنوس_سفرآریایی #italy 🇮🇹 #visa #travel #france #ايتاليا #فرانسه #اسپانيا #يونان #آلمان #هلند #ويزا #ويزاي_شنگن #spain 🇪🇸 👩‍✈️ARTENOOSSAFAR ☎️021 26 23 29 43 📱 0939 49 50 500
#قالب سيليكون ٦٠در ٤٠#دونات #ايتاليا #سيليكون ٦٠در ٤٠مشكي مقاوم به حرارت مناسب براي انواع شيريني خشك#كيك يزدي#شيريني قرابيه#دسر # #تنوع محصولات سيليكوني در مجموعه پاستاارك# #برادران امامي#پاستاارك #٠٩١٤٣١٦١٠٥٤ #تبريز # #pasta ark#tabriz #pastaark #09143161054 #
بهترین سفر با آرتنوس سفر نوروز ۹۸ ۸روز اقامت در نگین استوا #مالزی #کوالالامپور #آرتنوس_سفر #آرتنوس_سفرآریایی #italy 🇮🇹 #visa #travel #france #ايتاليا #فرانسه #اسپانيا #يونان #آلمان #هلند #ويزا #ويزاي_شنگن #spain 🇪🇸 👩‍✈️ARTENOOSSAFAR ☎️021 26 23 29 43 📱 0939 49 50 500
next page →