#سپیدرود

25,787 posts

Loading...
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏
#فرزند_پرسپولیس 🙏 @aliiiiiiiikarimi8 🙏❤8❤🙏 هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
. هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
هممون میدونیم،این روزها ظاهرت آرومه و درونت آشوب، ولی همین آرامشت، داره تن خیلی ها رو میلرزونه چون میدونن قراره طوفان به پا کنی. . ما همیشه کنارت هستیم. پادشاه،خودت یه لشکری،ولی باز هم کافیه اشاره کنی،برای دشمنات جهنم میسازیم. . پیج اتحاد #اتحاد_هواداران_علی_کریمی 👇 ‌‏@etehade_havadarane_ali_karimi . @aliiiiiiiikarimi8 . #اتحاد_هواداران_علی_کریمی #علی_کریمی_خط_قرمز_ماست #علی_کریمی #پرسپولیس #ایران #حضرت_عشق #پادشاه  #آقای_خاص_فوتبال_ایران #علی_کریمی_تنها_نیست #ما_همه_علی_کریمی_هستیم #هشت_مقدس #پادشاه_فوتبال_ایران #بایرن_مونیخ #سپیدرود #فرزند_محبوب_پرسپولیس #bayern #bayernmunich #aliiiiiiiikarimi8 #alikarimi #perspolis #ali_karimi #iranian_football_king #king #AFC_asian_cup ‏ ‏ ‏ ‏ #esteghlal #استقلال
برنامه کامل استقلال در نیم فصل دوم به شرح زیر است: هفته شانزدهم: پنجشنبه 18 بهمن 97 #پیکان_تهران - #استقلال_تهران – ساعت 15:45 – ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران هفته هفدهم: یکشنبه 5 اسفند 97 استقلال تهران - #ذوب ‌آهن_اصفهان– ساعت 18:30 - ورزشگاه آزادی تهران هفته هجدهم: جمعه 26 بهمن 97 #تراکتورسازی تبریز- #استقلال تهران– ساعت 15:30 – ورزشگاه یادگارامام #تبریز هفته نوزدهم: چهارشنبه اول اسفند 97 استقلال تهران- #پارس_جنوبی #جم – ساعت 18:30 – ورزشگاه آزادی تهران هفته بیستم: پنجشنبه 9 اسفند 97 #فولاد_خوزستان - استقلال تهران – ساعت 16 – ورزشگاه غدیر #اهواز هفته بیست و یکم: جمعه 17 اسفند 97 استقلال تهران- #نفت_مسجد_سلیمان – ساعت 18:30 – ورزشگاه آزادی تهران هفته بیست و دوم: شنبه 25 اسفند 97 استقلال تهران- #نساجی_مازندران – ساعت 19– ورزشگاه آزادی تهران هفته بیست و سوم: شنبه 10 فروردین 98 #پرسپولیس - #استقلال تهران– ساعت 17 – ورزشگاه آزادی تهران هفته بیست و چهارم چهارشنبه 14 فروردین 98 استقلال تهران- #سایپا_تهران – ساعت 17:45 – ورزشگاه آزادی تهران هفته بیست و پنجم جمعه 23 فروردین 98 فولادمبارکه #سپاهان – استقلال تهران – ساعت 17:45 - ورزشگاه نقش جهان #اصفهان هفته بیست و ششم چهارشنبه 28 فروردین 98 استقلال تهران – #ماشین_سازی #تبریز – ساعت 20:15 – ورزشگاه آزادی تهران هفته بیست و هفتم جمعه 6 اردیبهشت 98 #پدیده_مشهد - استقلال تهران – ساعت 17:30 – ورزشگاه امام رضا(ع) #مشهد هفته بیست و هشتم چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 استقلال تهران- #استقلال_خوزستان – ساعت 20:15 – ورزشگاه آزادی تهران هفته بیست و نهم شنبه 21 اردیبهشت 98 #صنعت /نفت_آبادان- استقلال تهران - ساعت 21 ورزشگاه تختی #آبادان در صورت عدم صعود #سایپا و #ذوب آهن #اصفهان به مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان #آسیا تمامی دیدارهای این هفته در روز جمعه 20 اردیبهشت 98 برگزار می شود. هفته سی ام پنجشنبه 26 اردیبهشت 98 استقلال تهران - #سپیدرود #رشت - ساعت 21 ورزشگاه آزادی تهران #esteghlal
🔴 برنامه کامل بازی‌های پرسپولیس در نیم فصل دوم لیگ برتر ♦️ هفته شانزدهم پرسپولیس - #پدیده چهارشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۷ ♦️ هفته هفدهم #فولاد - پرسپولیس یکشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۷ ♦️ هفته هجدهم پرسپولیس - #استقلال خوزستان پنجشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۶ ♦️ هفته نوزدهم #نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ ♦️ هفته بیستم پرسپولیس - #صنعت نفت پنجشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ ♦️ هفته بیست و یکم #نساجی - پرسپولیس جمعه ۱۷ اسفند ساعت ۱۶ ♦️ هفته بیست و دوم #سپیدرود - پرسپولیس شنبه ۲۵ اسفند ساعت ۱۶:۳۰ ♦️ هفته بیست و سوم پرسپولیس - #استقلال شنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۷ ♦️ هفته بیست و چهارم #پیکان - پرسپولیس پنجشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۱۷:۴۵ ♦️ هفته بیست و پنجم پرسپولیس - #سایپا شنبه ۲۴ فروردین ساعت ۱۹ ♦️ هفته بیست و ششم #ذوب ‌آهن - پرسپولیس چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۱۸ ♦️ هفته بیست و هفتم پرسپولیس - #سپاهان جمعه ۶ اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵ ♦️ هفته بیست و هشتم #تراکتورسازی - پرسپولیس چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۸ ♦️ هفته بیست و نهم پرسپولیس - #ماشین ‌سازی جمعه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۱ ♦️ هفته سی‌ام #پارس جم - پرسپولیس پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۲۱ #برنامه_بازی_های_پرسپولیس #پرسپولیس #لیگ_برتر
#new_story 📷 . دوست داشتنی ❤️😘 _______________________________________________________ @payam_sadeghian 👉🏻❤️👈🏻 @payam_sadeghian.prv _______________________________________________________ #پیام_صادقیان #علی_کریمی #perspolis #payamsadeghian #پرسپولیس #سپیدرود #11 #soltan #سلطان_قلبها #عشق #👑 #❤️ _______________________________________________________
. #فاطمیه . ☀️ به نام خدا خدایا آغازی که تو صاحبش نباشی چه امیدیست به پایانش ؟ پس به نام تو آغاز می کنم صفحه جدیدی از زندگی را.. . . ◾فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه‌ زهرا (س) تسلیت‌ باد... . . ⚫اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم⚫ . . ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ . . #فاطمیه #حضرت_فاطمه #حضرت_فاطمه_زهرا #فاطمه #گیلان #رشت #ایران #عزاداری #ایام_فاطمیه #شهادت #حرم #رودسر #لنگرود #لاهیجان #سیاهکل #آستانه_اشرفیه #انزلی #رودبار #شفت #فومن #آستارا #تالش #ماسال #ایران #داماش #سپیدرود #پرسپولیس #استقلال
. 💛 #کونوس_کله 💛 🎤 #محمود_فرضی_نژاد هؤوووو... ماشله خبر بدین قاطره پالان بنین خأ بشیم کونوس چینی زناکؤن خأ وأچینن لاکوکؤن خأ دچینن هؤوووو .... ______________________ #گیله_زاکان #گیلان #گیلانیها #گیلانیم #رشت #لاهیجان #انزلی #گیلکی_ترانه #گیلکی #سپیدرود #ملوان #داماش #فرهنگ_گیلان #موسیقی_گیلان #شعر_گیلکی #رقص_گیلکی #پوررضا @gil6zak @mfarzinjhad ______________________
Capitan ©️🇮🇷 . Worldcup U17 (2009) ; Iran Vs Colombia _______________________________________________________ @payam_sadeghian 👉🏻❤️👈🏻 @payam_sadeghian.prv _______________________________________________________ #پیام_صادقیان #علی_کریمی #perspolis #payamsadeghian #پرسپولیس #سپیدرود #11 #soltan #سلطان_قلبها #عشق #👑 #❤️ _______________________________________________________
#10yearchallenge #ورق_بزنید حدودا ده سال پیش عکسهای تیمی ده سال پیش و امسال تیم های #سپیدرود_رشت #ملوان_بندر_انزلی #چوکا_تالش #داماش_گیلان . 💚🔥💪 . اصالت، اتحاد، سربلندی گیلان متحد 💚🙏 . #فوتبال_گیلان #فوتبال #گیلان #نوستالژی #اصالت #اتحاد #ملوان #داماش #چوکا #سپیدرود #تالش #رشت #انزلی
⚽ضمن تشکر از آقای #حامد_حاجتی بازیکن سراوانی و اسبق تیم های #داماش #سپیدرود و ... که وارد پیج محله ورزشی شدن....
چرا بین گلها فرق میزارین آقای کارگردان ؟گل چهارم و چرا نشون ندادین؟ #طنز #طنزورزشی #ویدیوچک #عبدالله روا #استقلال #سپیدرود #شفر #علی کریمی
. ✍️🎼🎤 #شاهین_نجفی نوشو رئ ... . مأر چوتؤ تاب بأره ؟ کی خبره بأره؟ دار و درختانه بیدین بوک بئردن شل ورزأی مأنم تؤره بوخوره گردن پیله دریا ده امی شین نیه بره روس بزا بکاشته اونه به دره . انه مأره بیدئم کار کونه بیجار میئن گالش به پا شلیته تومان کاسه تیانه خو سر گیره مردوم میئن . چوتؤ تاب بأره ؟ کی خبره بأره؟ . ______________ #گیله_زاکان #گیلان #گیلانیها #گیلانیم #رشت #لاهیجان #انزلی #گیلکی_ترانه #گیلکی #سپیدرود #ملوان #داماش #فرهنگ_گیلان #موسیقی_گیلان #شعر_گیلکی #رقص_گیلکی #کاسپین #موسیقی_گیلکی #موسیقی_گیلانی #نوشو_ری @gil6zak @shahinnajafi ______________
. جاذبه های گردشگری گیلان . آبشار زمرد حویق حویق شهری تازه تاسیس است که از ترکیب دو روستای چوبر و حویق به وجود امده است . این شهر در چهل کیلومتری شمال شهرستان تالش واقع شده است.ییلاقات خوش آب و هوای حویق ، دره ها ، چمنزارها ، دره ها ، مراتع و دشت های زیبا در فصل بهار و تابستان برای تفریح و گردش و استفاده از آب و هوای مناسب یکی از ظرفیت های جذب گردشگری منطقه تالش محسوب می شود. در دل جنگل های این شهر آبشاری واقع شده است که بسیار منظره زیبایی دارد و یکی از زیبا ترین جاذبه های گردشگری تالش به حساب می اید. و در تمام فصل های سال گردشگران زیادی را به سوی خود فرا می خواند.این ابشار با بازار محلی این شهر حدود نه کیلومتر فاصله داردبرای رسیدن به این آبشار باید از مسیری که قسمتی از آن آسفالت و قسمتی خاکی و کوهستانی است عبور کنیم تا به آبشار برسیم. . ..........شهر باران....... . #گیلان #رشت #سپیدرود #داماش #گیل #گیلک #رودبار #منجیل #تالاب_انزلی #آستارا #ماسوله #ماسال #آستانه #آستانه_اشرفیه #صومعه_سرا #املش #ملوان #چوکا #علی_کریمی #تنگه_منجیل #سد_منجیل #خزر #زیتون #مربا #ماهی #ساحل #بندر #ماهیگیری #ماسوله #قلعه_رودخان
فقط نگاه كنيد چيجوري خفش ميكنه . ‌ ‌ ‌ . . . ‌ ‌ 🔞كليپ هايي كه هرگز نديده ايد🔞 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ پيج ما رو فالو كني پشيمون نميشي❤️💙 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #حیات_وحش #حیوانات #وحشی #شرارت #تجاوز #ایران #استقلال #پرسپولیس #تهران #رشت #ابی #داریوش #سیاوش_قمیشی #گوگوش #رستوران #جهانگردی #قتل #اعدام #کشتن #اروپا #رشت #اهواز #شیراز #اصفهان #سپاهان #تراکتورسازی #ملوان #نساجی #سپیدرود ‌ ‌ ‌ ‌
تقدیم به همه وارنایی ها . . 🔰 روابط عمومی باشگاه والیبال وارنا شهر باران . Tel‏🆔 @varna_shahrebaran . #رشت #وارنا_شهر_باران #والیبال #گیلان #والیبال_بانوان #والیبال_ایران #سپیدرود #داماش #شهر_باران
فقط تا پایان امشب فرصت دارید!!! تیم قهرمان جام ملت های آسیا رو رایگان پیش بینی کنید برنده جوایز ارزنده تا سقف ١۵ میلیون تومان شوید. www.90-pishbini.com 👆🏼👆🏼👆🏼 فرصت رو از دست نده !!! #قهرمان #قهرمان_آسیا #جام_ملت_های_آسیا #پیش_بینی #فوتبال #مسابقات_فوتبال #جایزه #میلیونر #پیش_بینی_فوتبال #پرسپولیس #پرسپولیسی #پرسپولیسیا #استقلال #استقلالی #تراکتورسازی #تبریز #رشت #رشتیا #شمال #سپیدرود #ملوان #انزلی #ملوان_بندر_انزلی #داماش #مازندران #نساجی #اصفهان #سپاهان #90pishbini
next page →