#پرسپولیس_قهرمان

147,896 posts

Loading...
همرنگ سپیده و سپیدار شوید مشتاق سلام و مست دیدار شوید روشن شده چشم آسمان، صبح بخیر! در میزند آفتاب بیدار شوید... ‌ 🌹صبح بخیر‌🤗 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
😂😂😂مثلا از نسخه اصلی اسکی رفتن‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
هرقدر رفاقت بکنم می ارزی اظهار صداقت بکنم می ارزی آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست صدبار که یادت بکنم می ارزی‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
از دوست جدیدت رازت راپنهان کن ازدشمن قدیمی که طرح دوستی باتوریخته خنجرت را چون اولی باورت رانشانه می رود دومی قلبت را...‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
واسه دشت وسیع مهربونی هات مترسک می شم تا هرگز غم دور و برت پیدا نشه‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
‌ 🍃خستہ دل داند بهاےِ نالہ را🌷🍃 🍃شمع داند ٬ قدرِ داغِ لالہ را🌷🍃 🍃حالِ بلبل ، از دلِ دیوانہ پُرس🌷🍃 🍃قصّہ ے دیوانہ ، از دیوانہ پُرس🌷🍃 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
🍃افتاد درختی که به خود میبالید 🍃از داغ تبر به خاک غم مینالید 🍃گفتم: چه کسی به ریشه ات زد؟ 🍃گفت: آنکس که به زیرسایه ام میخوابید ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
کاش می شد قفل دلتنگی ، شکست کاش می شد درب تاریکی، گسست کاش می شد بین مردم، بود و زیست کاش می شد مثل باران ها ، گریست کاش می شد با محبت ، جان سپرد کاش می شد بی توقع ، بود و مرد‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #اهنگ #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندرانی #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ابوعلی_شیبانی #پاترول #ماشین_باز #ماشین #ماشین_لوکس #سرعت #دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی #موتورسنگین #مداحی #مداحی_زیبا #بابل #فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز #پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات #کشتیکج #آهنگ #عشق
حوصلمون سر نره یه سه تا از گل های تماشایی علی علیپور رو ببینیم ❤❤❤❤ 💛💛💛💛 @alialipoor124 @alialipoor124 #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #میلاد_پرسپولیسی #پرسپولیس_اریایی #پرسپولیس_هوادار #علی_علیپور #علی_علیپور_اقای_گل #علی_علیپور70 🌹 فالوو کنید 👈👈@miladperspolisi2683
مرحله یک چهارم ۴تیم به نیمه نهایی صعود میکنند! ببینیم اینبار میتونیم انتقام دوره ایی که چین میزبان بود و با کمک داور ایران رو حذف کردن رو بگیریم! در دوره سیزدهم سال۲۰۰۴ چین میزبان جام ملت های اسیا شد و در نیمه نهایی به کمک داور و ناباورانه ایران را حذف کردند و به فینال راه پیدا کردند، که در فینال به مصاف ژاپن رفتند! و زاپن از خجالت میزبانی چین درامد و ژاپن قهرمان دوره سیزدهم سال ۲۰۰۴ شد. به امید شکست و انتقام دوره سیزدهم،چین را شکست میدهیم. . . #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپوليس #پرسپولیسی #پرسپولیس_زلزله #پرسپولیس_کبیر #پرسپولیس_بزرگ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #ایران #تیم_ملی_فوتبال_ایران #perspolis #perspolisi #fcperspolis #perspolisfc #perspolis_fan #perspolis_iran #perspolis . . . . . . . . . . . . #استقلال #استقلال_کیسه_پاره #سپاهان #شله_زرد #سپاهان_اصفهان #تراکتورسازی #فوتبال_ایران #فوتبالیست #esteghlal #sepahan #لیگ_برتر #فوتبال #فوتبال_ایران #AsiaCup2019
مسلمان نزدیک به ظهر با ذوب آهن فسخ کرد و یک تُک پا آمد این طرف تر با تیمی دیگر از اصفهان بست. یک درصد هم فکر نکنید سپاهانی ها از قبل با بازیکن ذوب آهن مذاکره کرده بودند! امکان ندارد تابش و قلعه نوعی رفتاری خلاف جوانمردی داشته باشند! پ،ن: قلعه نوعی بعد از اینکه رفاقتش را با برانکو نشان داد به شاگرد سابق و ذوبی ها هم رسم دوستی آموخت! #روزبه_دلاور #پرسپولیس_قهرمان #محسن_مسلمان77
غیر رسمی حمید رضا طاهر خانی به سپیدرود رشت پیوست #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان #طاهرخانی
مهدی طارمی: من خیلی جوان بودم و وارد پرسپولیس شدم که هواداران میلیونی دارد، کم تجربه بودم. هر انسانی در هر رده‌ای کسب تجربه می‌کند. پخته‌تر از گذشته شده‌ام و امیدوارم بتوانم در مقابل برخی تنش‌ها و اتفاقات بازهم به خوبی رفتار کنم! #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #مهدی_طارمی
گادوین منشا که ۲۵۰ هزار دلار از باشگاه پرسپولیس طلب داشت، در جلسه با مسئولان باشگاه پرسپولیس ۱۲۳ هزار دلار از مطالباتش را بخشید و با دریافت ۱۲۷ هزار دلار رسما از تیم پرسپولیس جدا شد #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #منشا
تولدت مبارک مو طلاییِ چشم آبی جان🌟🎂😍❤💞😘 فدات شم #اسطوره پرسپولیس مکتب کلانی ها و بهزادی ها و ایرانپاک و پروین هاست... بمونی برامون مهندس کلانی عزیزم💞 سایه تون مستدام🙌😍🙏 #پرسپولیس_قهرمان #حسین_کلانی #تولدت_مبارک . . @respina_1364 (eishtar644)💕
اگر ماست زیاد میخورید بدانید که سیستم گوارش شما ضعیف می گردد. بدین منظور می توانید همراه ماست زنیان یا نعناع میل کنید که این مشکل بوجود نیاید. مشاور سلامت درطب سنتی کردستانی💪 #هشتگ #محصولات #مزون #ابادان #پرسپولیس_قهرمان #فوتبال #لاغری #کبدچرب #ریحان #زیبایی #
خدا وکیلی به بازیکنا به اندازه ی ظرفیتشون بها بدید. کسی رو بزرگ نکنید که بعد پشیمون بشید😏😌 فن پیج نزنید برا هیچ بازیکنی این فن پیجا بلای جون بازیکنا هستن نه حامی.چون نقش اینا فقط باعث توهم بیشتر برای بازیکناست و لاغیر. هوادارای عزیز و فهیم(البته انگار جدیدا برای هوادارای زیادی تو ایران استفاده میشه) لطفا فن پیج هیچ بازیکنی نشید و فالوور فن پیج نشید. از بازیکنا حمایت می کنیم ولی وقتی که اشتباهی هم انجام بده ازش انتقاد می کنیم. عشق فقط #پرسپولیس_قهرمان این پرسپولیسه که به بازیکن هویت و شخصیت می ده. هیچ بازیکنی به پرسپولیس تشخص نمی ده. و در آخر #هر_چی_برانکو_بگه #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 . . @respina_1364 (eishtar644)💞
برنامه تمرینات پرسپولیس سرخپوشان طی روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه روزی دو جلسه تمرین دارند که برنامه نوبت بعدازظهر روز پنجشنبه به بازی دوستانه با ماشین سازی از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه اختصاص دارد تمرینات نوبت صبح در این سه روز، از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود ادمین #سارا1 .................................................................❎ از پست قبل دیدن فرمایید 🙏 #پرسپولیس #پرسپولیس_وان #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_زلزله #ارتش_سرخ #اتحاد_سرخ #رم #فوتبال #بارسلونا #رئال_ #رئال #خبر #یوونتوس #ایتالیا #اسپانیا #آسیا #ایران #سرخ #گو_لند #گولند #لیورپول #gooland #perspolis #persepolis_one1 #arteshe_sorkh #red_army #goo_land #roma #barcelona
به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه رفاه تا بیکران، به سلامتی تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند. پ ن : آرزوی موفقیت برای مهندس و آقای77 ایران @mohsenmosalman77 @mohsenmosalman77 #football #perspolis #soccer #goal #player #iran #tehran #education #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #ایران #تهران #آموزش_فوتبال #آموزش #مدرسه_فوتبال #فوتبال #فوتبالیست #محسن_مسلمان #مسلمان #مهندس_فوتبال_ایران #مهندس #فوتبال_پایه #فوتبال_پایه_نونهالان #77 #mr77
. کاری به اینکه مرتضی آقاخان استقلالو از قبل لوله کرده بود و حافظه‌ی تاریخی فتل یاری نمی‌کرد که چنین تیتری نزنه نداریم تیتر فقط اونجاش که از شادی بسته بودن پنجره‌ی نقل و انتقالاتی پرسپولیس نوشته: جولان نقل و انتقالاتی استقلال در غیاب رقیب حسود و حسرت پرسپولیس از پشت پنجره‌ی بسته!!! پول بی صاحاب اسپانسرو پیش خور کنی و ۲۵ تا بازیکن بخری و هنوزم زیر پنجره بسته‌ی پرسپولیس دنبال هواخوری باشی! پنجره‌ای که بالأخره باز شد تا به قول پیمان یوسفی: طفلک برانکو یه نفسی به راحتی بکشه و حال و هوایی عوض کنه. مثل بعضیا نه بنگی باشیم و نه شیشه ای و نه هزارتا کوفت و زهرمار دیگه😊 #فان #طنز #طنز_ورزشی #روزنامه_استقلال_جوان #روزنامه_فتل_جوان #توهمات #فتح_الله_زاده #علی_فتح_الله_زاده #متوهم #شوالیه #خلق_حماسه #پیمان_یوسفی #پرسپولیس #ارتش_سرخ #پرسپولیس_زلزله #اتحاد_ارتش_سرخ #اتحاد_پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #خلیج_فارس_ایران_پرسپولیس_قهرمان #بر_دشمن_پرسپولیس_لعنت #زنده_باد_پرسپولیس #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان .. #پرسپولیس_سرخترین_عشق_جهان #پرسپولیس_دوست_داشتنی #perspolislovely #perspolis #persepolis #perspolistehran
این فصل علاوه بر نزدیکی رقابت برای قهرمانی عوامل زیادی دست به دست هم خواهد داد تا کار برای هتریک در قهرمانی لیگ و تکرار موفقیت در آسیا و همچنین قهرمانی در جام حذفی دشوار شود. امروز باید بیشتر از همیشه نسبت به قضاوت‌ها، برنامه‌ بازی‌ها‌‌، مصاحبه‌ها و دست‌های پشت پرده هوشیار باشیم. علاوه بر این موارد باید مراقب این باشیم که احساسات ما هواداران در مورد عدم بازگشت بعضی بازیکنان به تیم و خروج بازیکنان از تیم روی توقعاتمون از بازیکنان و گفته‌هایمان تاثیر نذاره. این فصل بیشتر از همه عوامل خارجی، توقع بی‌جای بعضی از ما هواداران می‌تونه به تیم ضربه بزنه. هوشیار باشیم. @persepulis ـــــــــــــــــــــــــــــــــ #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_تهران #برانکو #برانکو_ایوانکویچ #برانکو_ایوانکوویچ #کیروش #کارلوس_کیروش #کریم_باقری #علیرضا_بیرانوند #لیگ_برتر #لیگ_قهرمانان_آسیا #جام_ملتهای_آسیا #جام_حذفی #ایران_چین #استقلال_تهران #تراکتورسازی #سپاهان_اصفهان #نیم_فصل_وحشتناکی_پیش_روی –ماست #مهدی_طارمی #نقل_و_انتقالات #persepolis #persepulis #perspolis #football ـــــــــــــــــــــــــــــــ طبق معمول کامنت اولی تگ میشه @fatijon_minodast
هالک شون💩بپا نرینی 😂 SIKTIR PLEASE 🖕 #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #کیسه #استقلال جوان #آبی آبی آبی اس اس کیون گلابی #آبی آبی آبی اس اس مسترابی طرفداراش گلابی #کیسه کیسه کیسه زیرخواب پرسپولیسه
سبد گل (رز هلندی درجه یک) قیمت محصول : 340000 هزار تومان هزینه ارسال : 15000 هزار تومان تضمین کیفیت کالا عکس از خوده محصول می باشد برای سفارش به دایرکت مراجعه فرمایید محصول با حرف مورد نظر شما ارسال میشود در صورت ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن ارسال رایگان خواهد بود اقایون و خانمهای عزیز دوستان و همراهان همیشگی گل ارا سروران گرانقدر و گل هرکسی که اول اسمش P هست رو منشن و تگ کنید با این کار حتی تو فضای مجازی بگید که بیادشون هستید هیچ محدودیتی هم نداره 😍👊 . . . #هشتگ #تگ #دوستان #حرف_پ #پژمان_منتظری #پژمان_بازغی #پرستو_صالحی #پرینازایزدیار #پرسپولیس_قهرمان #پرورش_اندام #پروفایل_دخترونه #پرسپولیس #پارسا_پیروزفر #گل #گلدون #گلخونه #باکس_گل #ولنتاین #هدیه #کادو
بشار داره برمیگرده 😍 . . . . . . بزرگ ترین پیج کلیپ پرسپولیس بدون تبلیغ👇👇👇 @PERSPOLIS_CLIP @PERSPOLIS_CLIP تمامی ویدیوهارا میتوانید از کانال کلیپ پرسپولیس در یافت کنید لینک در #بیو #perspolis #clipperspolis #پرسپولیس #گل #ارتش_سرخ #پرسپولیس_قهرمان #goal
. #فوری عراق 🇮🇶 با یک گل مغلوب قطر شد با حذف عراق از جام ملت ها #بشاررسن با چند روز استراحت به ایران بر خواهد گشت و احتمالا به بازی سپید رود در مسابقات جام حذفی می رسد #پرسپولیس #عشق #فوتبال #بیرانوند #لیگ_برتر #علیپور #برانکو #ایران #عراق #بشار #اسیا #گل #اقای_گل #ستاره #سروش_رفیعی #کمال_کامیابی_نیا #مهدی_شیری #مهدی_ترابی #جام_حذفی #سپید_رود #پرسپولیس_قهرمان #کیروش #کیسه_سوز
پرسپولیس یعنی هوادار عاشق داشتن پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن #سروش_رفیعی #پرسپولیس_قهرمان #محمد_ #استقلال_زندگی_خیلیاس #ششتاییا
next page →