#پرویزاخلاقی

178 posts

Loading...
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز یک‌روز خوب باپروانه هاوبعدش هوا به هم خوردوباران شروع شد ومن خیس خیس شدم امالذت بردم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. بازم پروانه ها امسال همه جاپرازپروانه هستش برای اولین با بابارش باران پروانه هاتمام شهررازیباکردن حشرات بی آزاری هستن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کفش دوزک زیبا مثل پروانه ها دنبال یک روز جدیدواستفاده ازطبیعت وتغذیه سالم ازشهد گلها. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. امسال بابارش باران حشرات مثل پروانه ها ازپیله زدن بیرون ومهمان یکروز ماهستن. چقدرزیبا هستن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. فصل بهار وپروانه هاازپیله هاشون بیرون آمدن.وفضای پارک‌ها باغهای درگزوتوخیبانها درحال پرواز هستن پروانه‌ای زیبا وبی آزار. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. امسال سال بارش باران بود وهنوز باران رجمت می‌بارد.همه جاسرسبز هستش داستان پروانه هاحشرات بی آزارو خیلی زیبا که تمام شهرستان رافراگرفته.جمعه خوبی بود توانستم تعدادی پروانه زیبایی عکس بگیرم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. بازی‌های کودکانه همیشه توذهن همه میمونه که باچه انرژی بازی میکنن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. مددی ازاسمش پیداست یاعلی مدد میگوید وبه طبیعت گردی ادامه میدهد وخوش بشی بادوستان اصفهانی که ایران گردهستن خوش آمدگویی وجاذبهای شهرستان وبومگردی وتاریخ وتمدن وقدمت شهرستانرامعرفی میکنن. مسؤل پرتلاش میراث فرهنگی شهرستان درگز. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی داردpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره دیدن دارد هنوزهمه جاسرسبز هستش. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد هنوز هم سر سبزی خودش رادارد. کوهستان زیبای قزقان دره دیدن دارد ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. مخمل کوهستان قزقان دره همیشه سرسبز. همیشه کوهستان باچرای کوسفندان دریک محيط آرام زیبا می‌شود دامن طبیعت استفاده کنید وهرروز تعطیلی کنارخانواده ازاین طبیعت حدادادی لذت ببرید. منروزچهانی خانواده به خانواده هایقلبهای سبز تبریک میگم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. هنوزکوهستان قزقان دره سرسبز هستش وباران های پی‌درپی زمین کوهستان راسیراب کرده وشادی رادرقلب کودکان ماندگار کردلبخنددوست داشتنی لبخندماندگار. قزقان دره دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز گل زیبای ختمی. این گل ختمی خواص دارویی دارد درگیروداد طوفان وباران این گل زیبا توجه منو به خود جلب کردوتوانستم این گل ختمی بادانه های باران به ثبت برسونم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. گل زیبای ختمی امروز بابارش باران گل زیبای ختمی زیباترشدوتوانستم باطوفان وبارش باران این زیبا را ثبت کنم. این گل ختمی خواص دارویی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز.امروزبابارش باران گل زیبای ختمی بادانه های قطره های باران زیبا شد. گل ختمی خواص دارویی دارد. این گل ختمی. دراکثرکوچه وخیابانهابرای زیبایی کاشته میشود. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منطقه کلاته چنارچشم انداز زیبایی دارد پرنده زیبا کرکس مصری میلانوسفید لک درباپرواززیبایش منوشیفته خودش کرد کوهستان زیبای دره ارغوان بااین پرندگان زیبا می‌شود. فقط یادتون نرود سعی کنیدبا انرژي مثبت زندگی کنید حتی درطبیعت. منطقه دورنگر دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای دره ارغوان دیدن دارد کوهنوردان و توریستی های خارجی و داخلی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند. یاسین کلاته چنار. آدم انسانلر. چوخ مهربان. چوخ مهمانواز. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای دره ارغوان دیدن دارد ازاول کلاته چنار حرکت میکنید زیبایهای درگز جمع شده به‌طرف منطقه لب مرز آخرین روستا که ارباب هستش این مناظرزیباپیدارمیشه وانرژی مثبت به شما همراهان طبیعت میده. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای دره ارغوان دیدن دارد کوهنوردان و توریستی های خارجی و داخلی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند کلاته چنارچشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای کلاته چنارچشم انداز بسیار زیبایی دارد گردشگران ایرانی وتوریستهای مختلفی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند. دره ارغوان دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای کلاته چنارچشم انداز زیبایی دارد دره ارغوان که ازسراسرایران برای کوهنوردی وتفریح سفرمی کنند.pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای کوهستان کلاته چناردره ارغوان بامردمان مهربان وزحمت کش. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منطقه کلاته چنارچشم انداز زیبایی دارد گردشگران ایرانی وتوریستهای مختلفی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند یکی آز مناظر زیبای منطقه کوهستانی کلاته چناردره ارغوان بامردمان مهربان وزحمت کش. دره ارغوان دیدن دارد.#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کلاته چنار وروستاهای هم جوار پراز زیبایها خداوند زیبایهارا خلق کرد. دره ارغوان چشم انداز زیبایی دارد گردشگران ایرانی وتوریستهای مختلفی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای دره ارغوان دیدن دارد کوهنوردان و توریستی های خارجی و داخلی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای دره ارغوان دیدن دارد کوهنوردان و توریستی های خارجی و داخلی ازکشورهای مختلف سفرمی کنند. ثبت عکاس#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوچه باغهای دره ارغوان که ازسراسرایران برای کوهنوردی وتفریح سفرمی کنند. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقیpic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز_اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. روستای زیبای عوض محمد ودوست محمد. این روستا بامردمان مهمان نواز و دوست داشتنی ازتمام روستاهای درونگر دیدن کنیدو انرژی مثبت بگیرید. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز روستای زیبای عوض محمد. دوست محمد. واقعا زیباست دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای روستای عوض محمدودوست محمد. واقعا زیباست. مسیرگردشگردی رابه این سمت عوض کنید. تاتکراری نباشد همه جای درگز راباید دید لذت برد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای دره ارغوان دیدن دارد کوهنوردان درحال برگشت ازکوه هستن خوشحال ازاینکه یک روز تعطیلی رادور هم خوش بودن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز.. کوهستان زیبای ارغوان دره ارغوان دیدن دارد. دیدن این ماشین پراز کوهنوردان لذت داره. هم خوشحال یک روز تعطیلی برایشان لذت‌بخش بود. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوه زیبای. گلریز ازسمت جاده زیباست ازطرف جاده گلریز که وارد میشید نوک کوه نیم رخ انسان هستش زیباست باغهای گلریز دیدن داره. بارها آز کنارجاده ردشدید اماخوب توجه نکردید. واقعا ویو زیبای وچشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. فرزندان درگزوبزرگان اهل قلم شهرم استادشادروان محمدحسین اقبالی برادراستادفرجالله اقبالی. این عزیزان برای مادرگزیها زحمت فراوان کشیدن. تاماهم مدیون زحمات این برگوارها هستیم. 🇮🇷روز بزرگی هستش وماباید ازاین عزیزان قدردانی کنیم درگز بافرهنگ بالا ودر استان آز نظرسواد رتبه اول کشور ثبت کرد ابیوردزنده بادماصیاد دلهاراداریم ماقدمت چندهزارساله ازنظر تاریخ داریم. چون خداراداریم. من دست تک تک معلمین این مرزوبوم رامیبوسم وافتخار میکنم درگزی هستم. ثبت عکاس اجتماعی پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. سلام امروز روز عزیزی هستش. وارد هراداره ای. وارد هرمطب دکتری میشوید. واردخیابانهای شلوغ میشوید یکی آز معلم‌های دوران دبستان یادبیرستان رامیبیند خوشحال میشیداینهازحمت کسانی هستن که لباس مقدس معلمی رابرتن کردن.وماتوانستیم روی پایمان بایستیم ودر جامعه یک فردمفید وبه مردم خدمت کنیم بله این همان انسانهایی هستن که به ماراه زندگی راآموختن. روز معلم رابه تمامی معلمان زحمتکش مبارک پایدار باشید. این طبیعت انسان هستش که ازاین فرزندان خدا قدردانی شود. ثبت عکاس اجتماعی پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای خانه باغهای گریزفقط ازجنس خاک. زمستان گرم. تابستان سردوخنک.ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوه های زیبای صفرقلعه ومنظره کشت زارهای زیبای صفرقلعه. درست روبروی تالاب صفرقلعه هستش. روستای صفرقلعه به زیبایی دیده می‌شود. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. یرنده زیبا مهاجر به نام چوب پا . تالاب صفرقلعه زیباترین تالاب هستش که پرنده های مهاجر به اینجا صفر میکنن. اینقدر شکارچیان زیاد شدن که پرندگان فرار میکنن وجای دیگرمهاجرت میکنن. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. روستای همیشه زیبای گل خندان. نمای زیبای گل خندان وکنار جاده آرامگاه عزیزانی که دراین روستا زندگی کردن وزحمت زیادی کشیدن. روحشان شاد. بله گل خندان دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی #pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای پیچ گل خندان. نام گل خندان ثبت شده وهیچ وقت ازیاد نخواهد رفت مسیرگل خندان پراز منظره های زیبا هستش کوه‌های زیبا. کنارش کوههای توقی ومنظره خودروستای گل خندان که آثاربناهای تاریخی وجود دارد گل خندان دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. دشت زیبای گل شقایق. تاچشم دید دآره شقایق های زیبا منظره زیبای به خود گرفته. ابیورد. شهر صیاد دلها. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای شقایق‌ها. سال بارش باران. همه جاگلهای زیبا وپراز شقایق های زیبا. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. دشت شقایق کم اتفاق می‌افته تاگل شقایق رشد کنه. توسط بارش زیاد باران ونفوذ آب دردل زمین این گل رشد میکنه. خداوند رحیم هست کریم هست شکر باید کرد#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای درگز. گلهای شقایق زیبایی خاصی به خود گرفته وهر بینده ای رابه خودجلب می‌کند. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. آسمان خداآبی. زمین خداشقایق. یادخدااسم خدافراموش نکن. دشت گلهای شقایق. امسال شقایق باران شده. عطرگلهای یهاری انسان راآرامش میده. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز امسال بهار. بهارستان شد شقایق شقایق گل همیشه بهار. تاشقایق هست زندگی باید کرد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز بهارزیبا یاگل شقایق. جاده درگز قوچان. امسال همه جاشقایق باران شده. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز گل زیبای شقایق همه جای ابیورد گل شقایق پوش شده باباران رحمت خداوند برای کشاورزان سال خوبی شد. ازطرف دیگر سیل خانمانسوز برای مردم ایران خاطره بدی شد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. دشت زیبای گل شقایق جاده درگز قوچان. امسال همه جاشقایق باران شده. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. نمای زیبای روستای حاج قلیچ خان. پیرمرددامدارکناردامنه کوه صحبتی داشتیم وازبارش باران ونعمتی که خداوند برایشان آورده بود خیلی راضی بود ومی گفت این چندین سال همچی باران وهمچی گوهستان سرسبز ندیده بودیم. خداوند راشاکریم. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. تاشقایق هست زندگی باید کرداردییهشت بدون شقایق بهشت نمی‌شود اردیبهشت همه جاسرسبز بوی باران همه جاهست نفس تازه میخواهی به دل طبیعت بروید ونفس تازه کنید گل شقایق میر قلعه بیشتر شده وفرش سرخ به خود گرفته واقعازیباست. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. درگز زادگاهم پراز زیبایهاست که خداوند دوستمان داردوماباید شکرگذار باشیم. تمام هدف عکس گرفتن این است که شمامجبورنیستیدهمه چیزراباکلمات توضیح دهید. عکاسی برای من نگاه کردن نیست احساس کردن است اگرنتوانیدچیزی راکه به آن نگاه می کنی احساس کنید. هیچ وقت نمی توانیدکاری کنیدکه دیگران ازدیدن تصاویرشماچیزی احساس کنند. برای من عکاسی هنر مشاهده کردن است. عکاسی پیداکردن یک چیزجالب دریک مکان معمولی است. من متوجه شده ام که عکاسی ارتباط کمی باچیزهایی که می بینیددآرد. همه چیز مربوط به نحوه دیدن شماست.من به کلمات اعتماد ندارم. من به عکس هااعتماد دارم. عاشق عکاسی طبیعت. حیات وحش. صنعتی. اجتماعی. هستم. وشما مردم خوبم درگز باروحیه دادن میتوانم عکسهای خوبی بگیرم. 🌸🇮🇷🌸عکاسی داستانی است که من نمیتوانم آن رادرقالب کلمات بیان کنم🌼🌸🌼#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. تالاب زیبای صفرقلعه. گردشگاه خوبی برای خانواده هاست. تالاب صفرقلعه آرامش خاص دارد.. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. پرندگان مهاجرهمه ساله به ایران سفرمیکنن در گوشه کنارشهرستان تالاب‌های زیاذی هستش نمونه زیبا تالاب صفرقلعه. اما باشکاربی رویه پرندگان به اطراف پراکنده هستن. تالاب صفرقلعه دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. تمام کوهستان دشت این گل زیبا خاردار گیاه دارویی هستش به نام خارمریم که خواص دارویی برای بهبود ومشکلات کبدی به اثبات رسیده است واقعا زیباست. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. گل شقایق گل همیشه بهار زود گل میده زودهم پرپر میشه دیدنش لذت دارد. مسیر جاده هاکوستان هاتمام دشت مزرعه ها. همه جاهست. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای تالاب صفرقلعه واقعا زیباست برای یک روز تعطیلی باخانواده میشه خوش گذشت. حتما باید دید تالاب صفرقلعه کنارهاتالاب هنوز رطوبت داردوریزش احتمال زیاد هست پس مواظب بچه هاباشید تایک روز به یاد ماندنی وباخاطره خوش ثبت بشه. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای تالاب صفرقلعه واقعا زیباست. برای یک روز تعطیلی باخانواده میشه خوش گذشت. اطراف تالاب صفرقلعه خطرناک هستش چون هنوز زمین رطوبت داردوریزش احتمال زیاد هست بچه هاحتما کنارتون باشه. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. گلهای زیبای شقایق همه جای مرزترکمنستان راپوشانده ومنظره زیبایی به خود گرفته روستای میرقعله تاصفر قلعه دامنه های کوهستان پراز شقایق شده. میر قلعه دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. منظره زیبای کوهستان میرقلعه گلهای زیبای شقایق همه جارا پوشانده ازدرگز که حرکت میکنید تمام کوهستان زیبا شده وخانواده هابیرون آمدن تااز طبیعت استفاده کنن. بیشتر مردم کنارجاده ها زمین کشاورزی گندم کاشتن خانواده های محترم برای جمع‌آوری اسفناج مشغول هستن. همه نوع گلهارویده وزیبایی خاصی به طبیعت داده وعطر گلها انسان راآرامش میده روستای زیبای میرقعله منظره زیبایی یه خود گرفته گل شقایق دیدن دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. دوستداران طبیعت روزهای تعطیل به دامنه های کوهستان می‌روند روز خوب باخانواده ولذت بالاتراز این نیست که کنارطبیعت روز راسپری کنن. دخترزیبای خانواده. خانواده رادور خودش جمع کرده وعکس یادگاری می‌گیرد درکنار خانواده موش صحرایی زندگی می‌کند وراحت ازلانه درآمده و روزش را باآرامش آفتاب می‌گیرد. واقعاروز به یاد ماندنی بود. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. یک روزآفتابی ونوشیدن چایی لذت داردواطراف کوهستان رانگاه می‌کند خوشحال ازاین که رفتن به کوهستان باخانواده بهش آرامش می‌دهد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای سم ضلع جنوبی قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای سم ضلع جنوبی قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای سم ضلع جنوبی قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای سم ضلع جنوبی قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای سم ضلع جنوبی قزقان دره. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
ایران خراسان رضوی شهرستان درگز. کوهستان زیبای سم ضلع جنوبی قزقان دره چشم انداز زیبایی دارد. ثبت عکاس طبیعت پرویزاخلاقی#pic #photo #photographer #photography #iran #dargaz #documentary #akhlaghi#filmmaker #عکاس #عکاسی #مستند #مستندساز #فیلمبردار #کارگردان #درگز #ایران #تدوین #اخلاقی #پرویزاخلاقی #پرویز اخلاقی
next page →