#WeImpact

1,925 posts

Loading...
♥️รักสมุดเล่มนี้♥️ เธอสวยมาก♥️น่าหลงใหล ♥️ปกเธอนุ่มนวล น่าสัมผัส♥️ อยากกอดเธอไว้ตลอดเวลา ไม่อยากวางลง♥️ ทำให้อยากจะจดทุกอย่างลงบนสมุดเล่มนี้ทุกวัน Nice Story Life ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
how to get $1,000,000..??? i can tell you ..👄 ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
"ปล่อยวาง สร้างชีวิตให้ดีขึ้น #หล ักการ #แนวทางช ีวิต #กำล ังใจการใช้ชีวิต #ช ีวิตอิสระ #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
More of our pieces blouse classwork... Our course outline is carefully organized to cover topics you may not even think of .... Its a class work You learn, You cut You sew And see the end result yourself #hekima_hos Classwork always a hit back to back #weimpact #wemakeyoursewingdreamsareality #wealwaysdeliver #happystudent
way to success in your life is Melius ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
way to success in your life is Melius ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
: ชีวิต คือการเดินทาง เดินไปสู่เป้าหมาย 🎯 ระหว่างทาง อาจเจอกับ อุปสรรค ขวากหนาม หลุม พายุ ลม ฝน ทำให้ ลื่น หกล้ม ล้มลุกคลุกคลาน 🎯 กว่าจะไปถึงเป้าหมาย คนที่สู้ไม่ถอย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คนที่รีบลุกแล้วเดินต่อ คนแบบนี้ต่างหาก ทีจะประสบผลสำเร็จ #จงใช ้ชีวิตให้มีความสุข ชีวิตมีค่าเกินกว่าจะมาจมอยู่กับอดีต และความทุกข์. ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
ถ้าอยากบินเหมือนนกอินทรีย์ จงอย่าว่ายน้ำกับเป็ด ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
#iGoTrade มิติใหม่แห่งการเทรด good signal for your trade ====$💵¥====$💵¥====$💵¥====$💵¥==== รับพอร์ตเทรด Live Account $50,000 พร้อม signal ดีๆ จาก #iGoTrade ที่ ทำให้คุณกำไร ~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~•~~~~~• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• ~<• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom . you know..?? How to get $1,000,000 if not...!!!! 👄👄 📣 i can tell you Easy to earn get Rich with Melius ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
: ความงามของธรรมชาติ เกิดขึ้นตลอดเวลา อยู่ที่คุณจะเลือกมองเห็นมันตอนไหน จะมองมันหรือไม่ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ชีวิตเป็นของคุณ คุณเลือกที่จะมองให้มันสวยงาม ได้ตลอดเวลา อย่าหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ ความเศร้า ความล้มเหลว มองไปจ้างหน้า ลุกขึ้นสู้ จงมีความหวัง เพราะความหวังทำให้มีพลัง มีพลังทำให้มีกำลังใจ ถ้ามีกำลังใจ ทุกสิ่งย่อมทำออกมาได้ดี ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Loveyou #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom
: ความงามของธรรมชาติ เกิดขึ้นตลอดเวลา อยู่ที่คุณจะเลือกมองเห็นมันตอนไหน จะมองมันหรือไม่ #Loveyou #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom
โอกาศที่จะร่วมงานกับ MELiUS ในโลกอนาคตกับนวัฒกรรมใหม่ โลกการเงินออนไลน์และเทคโนโลยีด้านบล็อคเชน กำลังมาแรงในยุคนี้ ใครเกาะกระแสไวดีๆ มีเฮแน่นอน...กับ MELiUS #https ://youtu.be/hZ5pGtet_6U ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
https://youtu.be/hZ5pGtet_6U ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
อย่ากลัวว่าใครจะหัวเราะเยอะ ความฝันของคุณ พวกเขาทำได้แค่เพียงหัวเราะ แต่เขาไม่มีความฝันอะไรให้ทำสำเร็จ ขอเพียงแค่คุณทำฝันของคุณให้สำเร็จ แค่นี้ คุณก็อยู่เหนือเขาแล้ว ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• Line ID : queenfx
Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom
Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom
Melius Dubai Retreat 2019 ผู้นำรุ่นแรกของไทย และ ผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมทริปนี้ ~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<•~<• ถ้าอยากลองมีพอร์ตเทรด $50,000 แค่เพียงสมัครสมาชิกเทรด แค่ $3,324 ====•====•====•====•====•====•==== ลิ้งค์สมัคร MELiUS ฟรี https://goo.gl/Y5JKkM วิธีการจ่ายเงินค่าสมัคร https://youtu.be/rpEcTP1D_Jo ~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~•~~~$💵¥~~~• #Melius #Become #More #Weimpact #ReadyFor2019 #Billionaire #Melius #foryour #possibilities #IloveForex #ForexisMyliFe #ForexisMyLoVe #ForexForliFeForFreeDom
Visit to the AWS Mining farm in Paraguay was a complete success, keep your eyes on the next upcoming visit to the mining facility located in China. AWS remains the best cloud cryptomining company in existence. You can start gaining DAILY profits with as low as $40!! Send a quick message to get started today!! . . #awsmining #bitcoinmining #cryptocurrency #bitcoinnews #blockchain #paraguay #miningrigs #bitcoin #bitcointechnology #bitcoincash #weengage #weimpact #webuild #WeMine #networking #bitcoinbillionaire #CryptoMining #Africa #nigeria #Lagos #affiliatemarketing #entrepreneur #business #global
Reposted from @absl_fashion_institute - Day 2 of the Apprenticeship Programme. . We were not joking when we said students will be learning From scratch . We are about producing employable individuals, not half baked . To enhance their learning process, students were given access to the Internet and note sent to their email address to study. . We are giving you all you need to be a success on this journey, we do not expect less. . At ABSL Fashion Institute, we make Learning Easy . We pay attention to details . We give as much information as possible that will make your learning with us a success. . We give Value We Impart We Make The Difference . . You can still join this Batch till 20th Feb . Next Batch comes up July 2019 . . ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ FAQs! Tuition - #100 ,000 Registration Fee - #5 ,000 . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂ Free Internet Access . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List. ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . Click link in Bio 👆 for full details . Or, DM . You can call or chat via WhatsApp on 08180005111 #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference - #regrann
Day 2 of the Apprenticeship Programme. . We were not joking when we said students will be learning From scratch . We are about producing employable individuals, not half baked . To enhance their learning process, students were given access to the Internet and note sent to their email address to study. . We are giving you all you need to be a success on this journey, we do not expect less. . At ABSL Fashion Institute, we make Learning Easy . We pay attention to details . We give as much information as possible that will make your learning with us a success. . We give Value We Impart We Make The Difference . . You can still join this Batch till 20th Feb . Next Batch comes up July 2019 . . ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ FAQs! Tuition - #100 ,000 Registration Fee - #5 ,000 . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂ Free Internet Access . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List. ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . Click link in Bio 👆 for full details . Or, DM . You can call or chat via WhatsApp on 08180005111 #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
We believe that evryone deserve equal opportunity. We present our project: M'eye Cane A system that assists visually impaired people to be independant and self reliant. Also this system helps them to stay in touch with their family! #weallwin #weimpact #enactusupem #enactusfrance
Visit to the AWS Mining farm in Paraguay was a complete success, keep your eyes on the next upcoming visit to the mining facility located in China. AWS remains the best cloud cryptomining company in existence. You can start gaining DAILY profits with as low as $40!! Send a quick message to get started today!! . .  #awsmining  #bitcoinmining  #cryptocurrency #bitcoinnews  #blockchain  #paraguay  #miningrigs #bitcoin  #bitcointechnology  #bitcoincash #weengage  #weimpact  #webuild  #WeMine #networking  #bitcoinbillionaire  #CryptoMining #Africa  #nigeria  #Lagos  #affiliatemarketing #entrepreneur  #business  #global
Visit to the AWS Mining farm in Paraguay was a complete success, keep your eyes on the next upcoming visit to the mining facility located in China. AWS remains the best cloud cryptomining company in existence. You can start gaining DAILY profits with as low as $40!! Send a quick message to get started today!! . . #awsmining #bitcoinmining #cryptocurrency #bitcoinnews #blockchain #paraguay #miningrigs #bitcoin #bitcointechnology #bitcoincash #weengage #weimpact #webuild #WeMine #networking #bitcoinbillionaire #CryptoMining #Africa #nigeria #Lagos #affiliatemarketing #entrepreneur #business #global
Visit to the AWS Mining farm in Paraguay was a complete success, keep your eyes on the next upcoming visit to the mining facility located in China. AWS remains the best cloud cryptomining company in existence. You can start gaining DAILY profits with as low as $40!! Send a quick message to get started today!! . . #awsmining #bitcoinmining #cryptocurrency #bitcoinnews #blockchain #paraguay #miningrigs #bitcoin #bitcointechnology #bitcoincash #weengage #weimpact #webuild #WeMine #networking #bitcoinbillionaire #CryptoMining #Africa #nigeria #Lagos #affiliatemarketing #entrepreneur #business #global
If you trust your trading skill on forex ....chat me up to get $50,000 fund management equity on melius go pro ... @price.action.strategies @forex.strategies @jedahs._.pipscobar @pipskings @wicksdontlie. @forex_pips_killer It's been amazing to have spent 4 days with everyone! Thank you to our Leaders and each attendee who flew from all corners of the world to join the first-ever MELiUS Leadership Retreat. From all of us at MELiUS, we hope you had a blast, and we look forward to celebrating more successes with you. See you at our next Leadership Retreat? #MELiUS #ExperienceMore2019 #WEIMPACT #1MILLION #MELiUSLeadershipRetreat #Dubai #MyDubai #UAE
We recognized our student volunteers from the Academic Decathlon this past weekend. You are our Impact Students of the Week!!! #weempower #weimpact #welove #weareskeeternation
It's been amazing to have spent 4 days with everyone! Thank you to our Leaders who flew from all corners of the world to join the first-ever MELiUS Leadership Retreat. 🥰 From all of us at MELiUS, we hope you had a blast, and we look forward to celebrating more successes with you.👌🏽 See you at our next Leadership Retreat! 👊🏽 #MELiUS #ExperienceMore2019 #WEIMPACT #1MILLION #MELiUSLeadershipRetreat #Dubai #MyDubai #UAE
Reposted from @absl_fashion_institute - And the Class begins . Day 1........... After a Welcome address by Mrs @doyinsonubi , Students were introduced to some of the machines and their functions. They all can you the Sewing machine already,. So we moved to working with the #Machine #Templates . . You can still be a part if you join this week. See details below; . . START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals . ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List . ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . DM for link . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference - #regrann
And the Class begins . Day 1........... After a Welcome address by Mrs @doyinsonubi , Students were introduced to some of the machines and their functions. They all can use the Sewing machine already,. So we moving to working with the #Machine #Templates . . You can still be a part if you join this week. See details below; . . START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals . ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂️ Full Internet access . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List . ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . DM for link . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
Reposted from @absl_fashion_institute - . We are READY!!! . Important information already sent to Participants email addresses. . We meant it when we said you #learn in a #Structured #Environment . . You can still be a Part of this . See details below👇 . . . START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List . ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . DM for link . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
We are READY!!! . Important information already sent to Participants email addresses. . We meant it when we said you #learn in a #Structured #Environment . . You can still be a Part of this . See details below👇 . . . START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals . ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . Full Internet access . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List . ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . DM for link . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
In the head office of Melius 👌#weimpact
Reposted from @absl_fashion_institute - START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class .✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . Click link below for full details of the Programme; https://www.absl.com.ng/our-courses/apprenticeship-programme/ Or, click link to chat with us on WhatsApp; https://wa.me/2348180005111 . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
In the world, today, 1 in 9 person doesn't have access to safe drinking water! It needs to be changed! That's a basic source that evryone should have! We are happy to know that we are currently doing a project that will help people to get safe drinking water! #weallwin #weimpact #enactusupem #enactusfrance
Reposted from @absl_fashion_institute - START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List. ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . Click link below for full details of the Programme; https://www.absl.com.ng/our-courses/apprenticeship-programme/ Or, click link to chat with us on WhatsApp; https://wa.me/2348180005111 . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference - #regrann
START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂️ Full Internet access . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List. ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . Click link below for full details of the Programme; https://www.absl.com.ng/our-courses/apprenticeship-programme/ Or, click link to chat with us on WhatsApp; https://wa.me/2348180005111 . . ☎️: 08180005111 . REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
Mesquite High School Signing Day!! Congrats!!! We are a proud Nation today!!! #WEEMPOWER #WEIMPACT #WELOVE . #WEARESKEETERNATION
We have a well structured curriculum that covers not just trending styles but different aspect of clothing.. And you practice to see and just mouth and theory work Classwork is a hit #weimpact #fashionschoolinlagos #wemakeyoursewingdreamsareality #hekima_hos
Life is like a river of opportunities. Are you prepared and open to catch the big one? And if you did catch it, would you let it go again? Or would you grab it and learn how to handle it later? #choosewisely #thinkmelius #weimpact
First corporate event ever and it was PACKED with people full of vision! _ We’re more than a company, more than a team we are a family! _ And we didn’t came to see if it works, we came to make it work. _ It’s take over time, it’s our time, it’s grind season! 🙏🏾🤐 #weimpact
Sometimes being a champion means mastering the art of timing. There is a time to let go. There is a time to prepare. There is a time for silence. There is a time to allow people to hurl into their own destiny. There is a time to pick up all the pieces when it’s all over. There is a time to go all out and challenge all your competitors. There is a time to celebrate success. Let’s celebrate - the time is coming. #WeImpact #BecomeMore #Timing #thinkmelius
#weseefuture # welearn #weimpact #welead # # andtogetherwecanchangetheworld# Girls power Yess2019
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
For me being a Proverbs 31 Woman is not a fad, but def a Life style. The purpose of the Proverbs 31 woman is not to make you feel guilty when you fall short. We all fall short. It’s an encouraging picture of a woman who does her best to put God first in everything she does. She’s selfless and a breath of fresh air in our modern world. swipe ➡ S/O to Pastor James McCarroll and Holy Impact Apparel for this DOPE hoodie saluting the Proverbs 31 woman. Ladies go and grab u one Holyimpactapparel.com.... #VirtuousWoman #HolyImpactApparel #HolyImpactMovement #WeImpact
The very BEST only deserve the very BEST. Results don’t come by accident. They are the very BEST, because they are one of the few people in this world, who despite of all Obstacles, all Doubts, all Mistakes, just put in the Hard Work and MAKE IT HAPPEN. #RewardYourPeople #Rolex #TopPerformers #SED #WeImpact #ExperienceMore #AchieveMore #BecomeMore #MELiUS #thinkmelius #AboveAndBeyond
London was fire 🔥🔥 can’t wait to see everyone again next week in Dubai!! #instaquotes #rollsroyce #WeImpact #successquotes #entrepreneurlife
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5. . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild #mindfulness #skillsdevelopment #highcapacity #volunteerdays #volunteertrainingprogram
Get ready to sail! 🛥 Grab your best white outfit and some sunscreen - let's celebrate and have fun in Dubai. We'll see you next week! 😎 #MELiUS #ThinkMELiUS #MELiUSLeadershipRetreat #WeImpact #1Million #BecomeMore #ExperienceMore
START YOUR CAREER IN FASHION DESIGN WITH OUR FASHION DESIGN COURSES . . Next Batch of ABSL Fashion Institute APPRENTICESHIP #PROGRAMME starts 13th Feb . And guess what!... It's #100 ,000 Tuition #5000 Registration Fee . ✂️ The programme is 6 Months; 4 Months Learning Period, 2 Months Internship Period . ✂️ Class is 95% Practical; notes, links will be shared in Class . ✂️ You will be Learning in a structured environment. Our Course Facilitators are Professionals . ✂️ You will be learning Patternmaking of International Standard. . ✂️ Well Structured #Course #Outline and #TimeTable . ✂️ Full Internet access . ✂️ There will be a mini Project at the end of your Course . ✂️ Certificate will be awarded at the end of the programme and it is FREE . ✂️ You don't have to worry about the Boss whose intention is to make you stay longer by hoarding knowledge . ✂️ No "FREEDOM" List . ✂️ Students don't run errands for anyone #CLASSES : Wed - Friday #TIME : 10am - 4pm (Lectures end 2pm, but students can stay till 4pm when the Institute closes) #VENUE : Ajao Estate, Anthony. Lagos. . Click link in Bio ☝️ for full details of the Programme; REGISTRATION IS ON NOW AND ENDS 13th February 2019 . ☎️: 08180005111 We Make Learning Easy We Make The Difference. . #ApprenticeshipProgramme #LearnASkill #LearnToSew #UnderstandTheBasics #LearnThePrinciplesOfCutAndSew #FiveBasicSlopers #PatternMaking #GarmentConstruction #SewingSkills #Techniques #FabricManipulation #Internship #ABSLFashionInstitute #WeImpact #WeGiveValue #WeMakeTheDifference
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
Reposted from @wevo_5 - WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5. . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild #FlowingFeeds #ROLTV - #regrann
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
WEVO Masterclass Training on Volunteering as a Means of National Development. . . The Masterclass training organized by wevo on the 26th of January, 2019 at Ignite Africa Leadership Foundation was a success and indeed has impact on the participants who are volunteers in various capacities. . . Many thanks to the facilitators. . . In wevo we also believe in capacity development for effective volunteering activities. . . Connect with @wevo_5 and wevo team lead @davidson_500 on instagram . . @africaneurs @igniteafricalibrary @galaxy4peace @lcccares @lezenera @myaccessbank @gtbank @lagosstategovt . . #trainingday #volunteertrainingprogram #capacitybuilding #capacitydevelopment #nationbuilders #weengage #weimpact #webuild
next page →