#dhamma

87,559 posts

Loading...
🚅 Unplanned Destination 🚅 ... บาง ครั้ง ความ สุข ... ก็ เกิด จาก การ ละ ทิ้ง ข้อ จำ กัด ... แล้ว เดิน ไป ตาม เสียง เรียก ร้อง ภาย ใน ... ที่ ทำ ให้ เรา พาน พบ ความ สวย งาม ของ ปลาย ทาง ได้ อย่าง น่า อัศ จรรย์ ... 🌤️ 🌠 🌈 ... #hongkong #mtrstation #travel #travelingram #beautyofnature #coloroflife #lifeofadventure #lifeonthewheels #truthoflife #dhamma #memory #memoryoftime #lovetheworld #love #smiletotheworld #lifeofadventure #lifeonthewheels #lifechanging #truthoflife #explorer #journey #journeyoflife
It was back in Thailand at the foot of the Big Buddha in Phuket that I remember feeling like myself again for the first time in a while. It’s so easy to get swept up in everyday life and to not have any time to reflect on what’s around you and what’s important in life. Take time for yourself when you can 🖤
"Just as a flower is beautiful, fragrant and full of colour, even so are the (Buddha's) well-spoken words fruitful to one who practises it" ~ Buddha / Dmp 52 ~. . #buddha #buda #gautamabuddha #dhammapada #qoutes #qouteoftheday #dhamma #dailyquotes #lifequotes #instadaily #religion #spiritual #wisdom #life #mind #zen #chakra #peace #pray #guidance #believe #faithful #soul #hope #calm #awakening #forgiveness #consciousness #compassion #loveandlight
Dagpo Rinpoche adalah seorang pembimbing spiritual yang dengan kerendahan hati, kebaikan, dan kesabaran tak terbatas membuatnya mudah bercengkerama dan menolong orang. Beliau secara berkelanjutan menjadikan harta berharga tradisinya dapat dinikmati orang lain, dengan harapan bahwa mereka mungkin mendapatkan keuntungan dari ajaran yang berharga ini. Beliau adalah wujud hidup ajaran Buddha yang nyata-nyata diterapkan. Pengetahuan agung berikut instruksinya yang dalam dan murni, yang secara langsung dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, menarik sejumlah besar pengikut yang terus meningkat. Kita semua yang telah berkesempatan mendengarkan ajaran dharmanya atau memperoleh nasihat dari Beliau, dengan menerapkan ajarannya telah menemukan kedamaian hati dan pikiran, serta meningkatkan akal batin yang hanya bisa terinspirasi oleh sosok luar biasa ini. #pejuangspiritual #SpiritualHarusDiperjuangkan #LamrimRetreatID #lamrim #dhamma #dharma #retreat #retret #Buddha #buddhism #Indonesia #quotes
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सिद्धांत, उनकी प्रस्तावनाएँ और उनका कार्य इतना महान है कि उन्हें अब शोषणमुक्ति की वैश्विक लड़ाई का प्रेरणास्त्रोत माना जा रहा है। . . आनेवाले समय में अपने बाबासाहेब एक महान दार्शनिक के रूप में विश्वभर में पहचाने जायेंगे। . . शिकागो, अमेरिका से एक तस्वीर। . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu #narendramodi #bahujan #bhimjayanti #buddhism #buddhist
A Tea Leaf Metaphor: If you have used tea leaves to brew your tea, take one out of your pot and look at it. You will see one bud and two leaves. In the Buddhism there is the teaching of “one mind and two doors.” In the , “One mind” refers to the minds of sentient beings. Two doors refers to the door of ultimate truth , which we call “thusness,” which is the “Buddha mind”; and the door of existence in this world of birth and death, which we call “Samsara.” Both Buddhas and sentient beings are equally complete with the original mind of purity, liberation, and ease. This means sentient beings are Buddhas who have yet to become enlightened. Buddhas are sentient beings who have already become enlightened. We are different only due to our ignorance and delusion, manifest creation, continuation, change, and extinction; ignorance and enlightenment; pollution and purity. Our minds may be happy and carefree now, but because of one slanderous word, we become depressed. Now rather than the Buddha mind, the unenlightened mind of a sentient being arises. The statement: “There is no difference between the mind, Buddha, and sentient being” shows that Buddhas and sentient beings originally have the same mind and nature. The idea of “one mind and two methods doors” is like the relationship between sea water and waves; when the wind blows, the waves come. When the wind ceases the waves end. When sufferings comes, we use our worldly mind; when peace and enlightenment comes, we use our Buddha mind. Therefore: One thought of ignorance is the thought of a sentient being; one thought of enlightenment is the thought of a Buddha. If we, as ordinary beings, can change ignorance into enlightenment, then we can change the mundane into the sacred. We can have a Buddha mind. May you all realize the prajna Buddha wisdom and nature within you and within your daily lives! - Venerable Chueh Miaw (Extracted from orlandobuddhism.org)
โชคดีจัง ! เจอกูรูจิตวิทยา "ขุนเขา" :) #เม ื่อเราเข้าใจว่าความสงบอยู่คู่กับความทุกข์ได้ #เม ื่อนั้นเราจะสามารถเดินหาไปความสุขอย่างสงบได้ #dhamma
Анатта лаккхана сутта (СН 22.59) Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Варанаси в Оленьем Парке у Исипатаны1. Там Благословенный обратился к пяти монахам так: «Монахи!» «Учитель!» – отвечали те монахи. Благословенный сказал: «Монахи, форма безличностна. Если бы, монахи, форма была бы «я», то эта форма не приводила бы к недугу, и была бы возможность повелевать формой: «Пусть моя форма будет такой. Пусть моя форма не будет такой». Но поскольку форма безличностна, форма приводит к недугу, и нет возможности повелевать формой: «Пусть моя форма будет такой. Пусть моя форма не будет такой». Чувство безличностно… восприятие безличностно… формации безличностны… сознание безличностно. Если бы, монахи, сознание было бы «я», то сознание не приводило бы к недугу, и была бы возможность повелевать сознанием: «Пусть моё сознание будет таким. Пусть оно не будет таким». Но поскольку сознание безличностно, сознание приводит к недугу, и нет возможности повелевать сознанием: «Пусть моё сознание будет таким. Пусть оно не будет таким». Как вы думаете, монахи, форма постоянна или непостоянна?» «Непостоянна, Учитель». «А то, что непостоянно, является счастьем или страданием?» «Страданием, Учитель». «Можно ли то, что непостоянно, страдательно, подвержено изменению, считать таковым: «Это моё, таков я, это моё «я»?» «Нет, Учитель». «Чувство постоянно или непостоянно?» .. «Восприятие постоянно или непостоянно?» .. «Формации постоянны или непостоянны?» .. ⬇️⬇️⬇️
Только страдания существуют, но не найти страдающего; Поступки совершаются, но нет того, кто их совершает; Ниббана есть, но нет того, кто в неё входит; Путь существует, но не найти того, кто по нему идёт. (Висуддхимагга 513)
THE GREAT MERIT MEMORIES 💝 มันคือความภาคภูมิใจ มันคือความดีที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้ทำ ❤ #ช ีวิตดี๊ดี #ครอบคร ัว #ความส ุข #ทำบ ุญ #ค ุณครูไม่ใหญ่ #ประสบการณ#ธรรมะ #happy #sornsdiary #philosophy #experience #peaceidol #merit #positive #thinking #great #memories #good #lifestyle #buddhism #dhamma #donation #goodday #love #travel #family #together #forever #journey #paradise
"บุญ" ต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆ ทำเรื่อยๆ ด้วยใจที่ผ่องใส ทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำแล้ว ก็ต้องปลื้ม 😊 #ช ีวิตดี๊ดี #ครอบคร ัว #ความส ุข #ทำบ ุญ #ค ุณครูไม่ใหญ่ #ประสบการณ#ธรรมะ #happy #sornsdiary #philosophy #quotes #experience #peace #merit #positive #thinking #amazing #trip #good #lifestyle #buddhism #dhamma #goodday #love #travel #family #together #forever #journey #paradise
Do not let our happiness diminish and even disappear simply because hatred, anger, aggravation, resentment or envy arise within us. ~ Buddha ~ . #buddha #buda #qoutes #qouteoftheday #dailyquotes #lifequotes #religion #spiritual #dhamma #mind #wisdom #hope #calm #soul #life #zen #chakra #yoga #empathy #guidance #faithful #peace #pray #meditation #consciousness #forgiveness #awakening #compassion #peaceonearth #loveandlight
Merit review 🌟 ทำบุญปิดแผ่นทองคำเสาเข็มมงคลต้นแรก เพื่อสถาปนาสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ปลื้มปิติกันไปทุกภพทุกชาตินะค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ 😊 #ช ีวิตดี๊ดี #ครอบคร ัว #ความส ุข #ทำบ ุญ #เจด ีย์ #ประสบการณ#ธรรมะ #happy #sornsdiary #philosophy #experience #peaceidol #merit #positive #thinking #amazing #trip #goodtime #good #lifestyle #buddhism #dhamma #goodday #love #travel #family #together #forever #journey #paradise
Anatta-lakkhana Sutta (SN 22.59) Thus I heard. On one occasion the Blessed One was living at Benares, in the Deer Park at Isipatana (the Resort of Seers). There he addressed the bhikkhus of the group of five: "Bhikkhus." — "Venerable sir," they replied. The Blessed One said this. "Bhikkhus, form is not-self. Were form self, then this form would not lead to affliction, and one could have it of form: 'Let my form be thus, let my form be not thus.' And since form is not-self, so it leads to affliction, and none can have it of form: 'Let my form be thus, let my form be not thus.' "Bhikkhus, feeling is not-self... "Bhikkhus, perception is not-self... "Bhikkhus, determinations are not-self... "Bhikkhus, consciousness is not self. Were consciousness self, then this consciousness would not lead to affliction, and one could have it of consciousness: 'Let my consciousness be thus, let my consciousness be not thus.' And since consciousness is not-self, so it leads to affliction, and none can have it of consciousness: 'Let my consciousness be thus, let my consciousness be not thus.' "Bhikkhus, how do you conceive it: is form permanent or impermanent?" — "Impermanent, venerable Sir." — "Now is what is impermanent painful or pleasant?" — "Painful, venerable Sir." — "Now is what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to be regarded thus: 'This is mine, this is I, this is my self'"? — "No, venerable sir." "Is feeling permanent or impermanent?... "Is perception permanent or impermanent?... "Are determinations permanent or impermanent?... "Is consciousness permanent or impermanent?" — "Impermanent, venerable sir." — "Now is what is impermanent pleasant or painful?" — "Painful, venerable sir." — "Now is what is impermanent, what is painful since subject to change, fit to be regarded thus: 'This is mine, this is I, this is my self'"? — "No, venerable sir." ⬇️⬇️⬇️
Pasti mati dan tidak tau akan terlahir baik atau buruk, karena itu sekarang masih ada waktu untuk mempersiapkan bekal saat mati.. . Mari jadikan hari-hari kita bermanfaat bagi diri dan semua makhluk #buddha #dhamma #welasasih #kindness #buatbaik
Dhamma Camp for 4 days 3 nights . #mrTen #8yearsold #tenandtwins #3boys #familyof5 #meditation #dhamma
I arrived at a place of self loving & contentness This place I aim to spend more time in being. #dhamma #dhammamedini #paristainuipt
Bodhisattva practising austerities (pic credit: Pinterest) “Monks, these two extremes ought not to be practised by one who has gone forth from the household life. There is addiction to indulgence in sense pleasures, which is low, coarse and the way of ordinary people, not practised by noble ones, and is not beneficial; and there is addiction to self mortification, which is painful, not practised by noble ones, and not beneficial. Avoiding both these extremes, monks, the Tathagata has realised the Middle Path which gives vision, gives knowledge and leads to calm, to insight, to enlightenment and to nibbana. “ - Buddha (Dhammacakkappavattana Sutta) (Translation credit: Mahamevnawa Pali-English Paritta Chanting Book) #buddhism #buddhist #dhamma #buddha #sangha #buddhaquote #srilanka #theravada #sutta
प्राचीन काल में सबसे ज्यादा मूर्तियां गौतम बुद्ध की बनी और आधुनिक काल में डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की। . . महानतम लोगों को ही इतनी पहचान मिलती हैं! . . PC: @stomar0544 . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu #narendramodi #bahujan #bhimjayanti #buddhism #buddhist
This evening 54 individuals will arrive at the Temple for their Weekend Meditation Retreat 💥 🧘🏼‍♂️ While for most of us the monastic life seems a far stretch from our everyday, our retreats offer you a unique glimpse into this world, allowing you to refocus and reawaken, ready to take on the world in a more peaceful and tranquil manner ✨ Our retreats book out fast, so click the link in our bio to join us ❤️
(2/2) — *SUKACITA WAISAK VIHARA DHARMA BHAKTI* 🎊🎉🎉🎉🎊🎊🎉 Mari bersama kita sambut Waisak 2562 B.E. dengan meramaikan rangkaian acara : *1. Malam Berbagi Dhamma* Selasa , 24 April 2018 pkl 19:00 _(oleh Bhante Nyana Bandhu Sahkya & Bhante Troi Bao Tang)_ *2. Tea Meditation - Non Formal* Rabu , 25 April 2018 pukul 19:00 _(oleh Bhante Nyana Bandhu Sahkya & Bhante Troi Bao Tang)_ *3. Fang Shen* Selasa, 01 Mei 2018 pkl 06:00 - Taman Wisata Matahari Biaya : 130.000/org Info & Pendaftaran : Angel (0817 9132 119) Asan (0812 1347 4184) Sovie (0851 0093 2931) _akan ada broadcast terpisah yang lebih detail untuk fangshen_ *4. Ie Fo* Minggu, 27 Mei 2018 pkl 14:00 *5. Baby Blessing* Selasa, 29 Mei 2018 pkl 09.30 - 11.00 Info & Pendaftaran : Rositi (0812 9672 0268) *6. Visuddhi* Selasa, 29 Mei 2018 pkl 16:00 - 16:45 _(peserta visuddhi wajib mengikuti pembekalan visuddhi)_ Info & pendaftaran : Chandra Kirana (0822 1361 3039) *7. Perayaan Waisak* Selasa, 29 Mei 2018 pkl 17:00 - 21.45 Acara : _(makan bersama, pertunjukan kesenian, puja bhakti)_ *8. Donor Darah* Jumat, 01 Juni 2018 pkl : 10.00 - 12:00 *Kami segenap panitia dan pengurus Vihara Dharma Bhakti dengan penuh sukacita turut mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk menghadiri rangkaian acara diatas* Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak/ Ibu sekalian untuk menanam parami dengan offering (persembahan dana) guna mendukung rangkaian acara diatas : # Untuk *offering(dana) operasional kegiatan waisak* , dapat ditransfer ke : *BCA 5320818283* a/n *Vihara Dharma Bhakti* (angka 3 di belakang nominal , misalnya : Rp 800.003) # Untuk *offering (dana) konsumsi* dapat ditransfer ke *BCA 5320818283* a/n *Vihara Dharma Bhakti* (angka 7 di belakang nominal , mis : Rp 800.007) *_Vihara Dharma Bhakti tidak menggalang dana dengan transfer ke nomor rekening selain nomor diatas_* _Semoga sukacita waisak membawa berkah, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua_
(1/2) — *SUKACITA WAISAK VIHARA DHARMA BHAKTI* 🎊🎉🎉🎉🎊🎊🎉 Mari bersama kita sambut Waisak 2562 B.E. dengan meramaikan rangkaian acara : *1. Malam Berbagi Dhamma* Selasa , 24 April 2018 pkl 19:00 _(oleh Bhante Nyana Bandhu Sahkya & Bhante Troi Bao Tang)_ *2. Tea Meditation - Non Formal* Rabu , 25 April 2018 pukul 19:00 _(oleh Bhante Nyana Bandhu Sahkya & Bhante Troi Bao Tang)_ *3. Fang Shen* Selasa, 01 Mei 2018 pkl 06:00 - Taman Wisata Matahari Biaya : 130.000/org Info & Pendaftaran : Angel (0817 9132 119) Asan (0812 1347 4184) Sovie (0851 0093 2931) _akan ada broadcast terpisah yang lebih detail untuk fangshen_ *4. Ie Fo* Minggu, 27 Mei 2018 pkl 14:00 *5. Baby Blessing* Selasa, 29 Mei 2018 pkl 09.30 - 11.00 Info & Pendaftaran : Rositi (0812 9672 0268) *6. Visuddhi* Selasa, 29 Mei 2018 pkl 16:00 - 16:45 _(peserta visuddhi wajib mengikuti pembekalan visuddhi)_ Info & pendaftaran : Chandra Kirana (0822 1361 3039) *7. Perayaan Waisak* Selasa, 29 Mei 2018 pkl 17:00 - 21.45 Acara : _(makan bersama, pertunjukan kesenian, puja bhakti)_ *8. Donor Darah* Jumat, 01 Juni 2018 pkl : 10.00 - 12:00 *Kami segenap panitia dan pengurus Vihara Dharma Bhakti dengan penuh sukacita turut mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk menghadiri rangkaian acara diatas* Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak/ Ibu sekalian untuk menanam parami dengan offering (persembahan dana) guna mendukung rangkaian acara diatas : # Untuk *offering(dana) operasional kegiatan waisak* , dapat ditransfer ke : *BCA 5320818283* a/n *Vihara Dharma Bhakti* (angka 3 di belakang nominal , misalnya : Rp 800.003) # Untuk *offering (dana) konsumsi* dapat ditransfer ke *BCA 5320818283* a/n *Vihara Dharma Bhakti* (angka 7 di belakang nominal , mis : Rp 800.007) *_Vihara Dharma Bhakti tidak menggalang dana dengan transfer ke nomor rekening selain nomor diatas_* _Semoga sukacita waisak membawa berkah, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua_
ช่วงสงกรานต์ เข้าไปอยู่ป่า ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน งานดูจิต #ปวารณาศ ิล8 #ละการปร ุงแต่งทั้งกายและใจ @mouzie @hen_chob_home ปีใหม่นี้เลยไม่ได้รวมญาติและกราบเท้าคุณแม่ แต่ก็ได้สวดบทสรรเสริญคุณบุพการี กราบเท้าแม่จากที่วัดแล้ว เมื่อกลับมา ก็ได้ไปกราบเท้าขอขมาท่านอีกครั้งแล้วค่ะ ด้วยความเมตตาของ”พระอาจารย์จงกล” ต่อศิษย์ ที่ท่านนำธรรมะ และวิชาของพระพุทธเจ้า มาสั่งสอนพวกเรา แบบเจาะลึกเข้าไปให้เห็นกระจ่าง เทียบเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติจริง จึงทำให้ทุกครั้งที่มา จะได้ความเข้าใจเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ชัดเจนขึ้นทุกครั้ง และทำให้การปฏิบัติของจ๋าได้ไหลลื่นไปเร็วขึ้นทุกทีค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์ ที่บอกว่าไม่เสียแรงที่ให้วิชาไป จากการส่งอารมณ์ของจ๋า ท่านบอกว่าคุ้มค่ากับที่สอน ..สาธุค่ะ😇🙏 เรามาภาวนา..เพื่อมองให้เห็น”ความเป็นจริงตามธรรมชาติ”ออกมาจากใจ ด้วยการใช้ “สติ” และ “ความรู้สึกตัว” เป็นสิ่งสำคัญ “การปฏิบัติธรรม” ไม่ได้มาทำเพื่อเอาอะไร ไม่ว่าจะเป็น สุข ทุกข์ ดำ ขาว บุญ บาป พอใจ ไม่พอใจ หรือความสงบ ความวิเศษใดๆ ก็ไม่เอาไว้” เพราะผ่านการปฏิบัติ สติเห็นชัด ด้วยอาการอย่างนี้ๆ เห็นว่า มัน “เกิดขึ้น-ดับไป” เป็นของไม่เที่ยงสักอย่าง (อนิจจัง) , เมื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งหมด (ทุกขัง), ไม่มีอะไรเป็นของเรา เราไม่มีตัวตน มันคือความว่างเปล่า (อนัตตา) “หากเห็นแจ้งได้ว่า อะไรเล่าที่มากระทบ ทาง หู ตา ลิ้น จมูก กาย ใจ “เราไม่ให้ค่า” ก็ “สักแต่ว่า” ไม่มีใครเสวย ทุกข์ก็ดับตรงนั้นแหละ ก็จะมากระทบอะไรเล่า เพราะ เราไม่มีตัวตน แลสิ่งที่มากระทบนั่นก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเช่นกัน” เราปฏิบัติ... เพื่อ มองเข้าไปให้พบกับความจริง ที่ถูกปิดกั้นไว้ด้วย”อวิชชา”(ความไม่รู้) เพื่อให้พบกับธรรมะ คือ “ความไม่มีอะไรใดๆเลยที่จะต้องยึด” ฝึกพิจารณาอยู่เนืองๆเป็นนิจ จนกว่าจะเห็นออกมาจากใจด้วยปัญญา และสัมมาสมาธิ การมาอยู่เป็นลูกศิษย์วัด ก็เป็นธรรมดา ที่จะอาสาทำสิ่งต่างๆเพื่อกิจการงานในวัด เราช่วยกันจัดเตรียมภัตตาหาร ใส่บาตร และทำความสะอาดวัด ทุกวัน ซึ่งเป็น โอกาสที่เราจะได้ เพียรทำความดี เป็นการตอบแทน และยังให้ถึงพร้อม ด้วย ทาน ศิล และ ภาวนา ค่ะ แผ่เมตตาส่งบุญให้ทุกท่านทุกวัน ขอเพื่อนๆอนุโมทนาบุญกันนะคะ ..สาธุ 🙏 #ว ิชาพระพุทธเจ้า #ศร ัทธา #ศ ิล #ส ุตตะ #จาคะ #ป ัญญา #vipassana #meditation #bhudda #dhamma #practicing #mindfulness #nonself #พ ึ่งตนพึ่งธรรม #น ิพพานะปัจจะโยโหตุ
За 10 дней мы не сказали друг другу ни слова, но когда закончилась практика и закон молчания был снят, оказалось, что за это время мы стали друг другу одной семьёй 🙏😊 совместные страдания сближают😆 наш женский випассана-состав 😜 #vipassanamama ~ А на третьем фото я с моей соседкой по комнате Женей - наполовину русской, наполовину француженкой. Если б я жила одна в комнате, я бы точно сошла с ума. Её молчаливое присутствие поддерживало меня😂 мы жили вместе, но не разговаривали и не смотрели друг другу в глаза. Но как много порой было в совместном молчании😜 Особенно по утрам, в 04:00, когда звенит колокол 🔔 , а мы лежим в кровати до последнего 😂😂😂 #meditation #dhamma #goenka
To come into existence, prevail and perish... . . . :) #mind ’s reflection #filmphotography #nofilter #innerpeace #mind #reflection #colorful #fence #fear #hope #love #mood #goodvibes #good #rock #river #water #calm #lesson #new #instagood #instaphoto #fantasy #castle #foodforthought #dhamma #อน ิจจัง #ท ุกขัง #อน ัตตา #สต#พ ุทธวจน
คน 5 แบบที่คุณควร “ลืม” 1. คนที่คุณ ให้ความสำคัญกับเขาเป็น อันดับแรก แต่เขาให้ความสำคัญกับคุณเป็น อันดับสุดท้าย 2. คนที่คุณ พยายามอยู่ในชีวิตเขา แต่เขาไม่เคยพยายามอยู่ในชีวิตคุณ 3. คนที่คุณ มองเขาพิเศษกว่าคนอื่นๆ แต่เขามองคนอื่นๆ พิเศษกว่าคุณ 4. คนที่คุณภูมิใจมาก เมื่อพูดถึงเขา แต่เขาไม่เคยภูมิใจ เมื่อพูดถึงคุณ 5. คนที่คุณยอมทำทุกอย่าง เพื่อเขา แต่เขาไม่เคยทำอะไรสักอย่าง เพื่อคุณ . #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำคม #ข ้อคิด #ข ้อคิดดีๆ #กลอน #เช ียงใหม่นิวส์ #เช ียงใหม่ #ธรรมะยามเช ้ากับเชียงใหม่นิวส์ #chiangmainews #chiangmai #chiangmaithailand #thailand #amazingchiangmai #quotes #poem #poems #dhamma #dhammatan #คำสอน #ธรรมะก ับเชียงใหม่นิวส์
Consciousness The fundamental awareness of existing. There are low levels of consciousness, which things exist and have no apprehension of existence. As well as beings that have full awareness of their existence as well as other beings around them. Within this frame of mind there are discursive thoughts as well as bodily sensations that promote this state of awareness. Throughout these different processes the mind is calculating and responding to causes other than itself. The minds capability to respond is phenomenal. This is seen through the power of simply words. A daily mantra can evoke the mind to produce willpower to drive a persons ambition to their goals. So if this same process can be used on the mind itself, I believe we could gain what buddhist call enlightenment. Through meditation and right mindfulness, keeping the right things in mind and developing upon righteous deeds. Only then can we comprehend the natural reality of the mind and continuously grow to higher levels of consciousness.
ทุกอย่างสำเร็จด้วยตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตาเข้าไว้ สาธุ 🙏🏻 #บ ุญเป็นของจริงที่พึ่งได้ #สวดจ ักรพรรดิสัพเพฯแผ่บุญเข้าไว้ #อารมณ ์ดีทุกวันมันก็ดีทุกวัน #ธรรมะ #ธรรมทาน #dhamma #dharma #buddha #buddhism #buddhist
🌟หนึ่งคำถามประจำวัน🌟 ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ คำถาม: กราบเรียนถามพระอาจารย์ ค่ะ มีเพือนยืมเงินไปจำนวน 7 แสนบาท และได้ส่งเอกสารการกู้เงินมาให้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงิน และสัญญาว่าจะจ่ายคืนในเดือนนั้นเดือนนี้ ขณะนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา  7 ปี แล้ว ดิฉันได้แต่ทวงถามและไม่เคยจะคิดดอกเบี้ยขอเพียงแค่ส่งเงินจำนวนที่ขอหยิบยืมไปคืนมาให้ก็พอแล้ว ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ เพราะเราไปทวงเค้าแทนที่เค้าจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนเค้ากลับเพิกเฉย ควรจะส่งเรื่องนี้ไปฟ้องร้องเอาผิดเค้าดีมั๊ยค่ะ เวลาเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเรากลับไม่มีจะใช้ จากคุณ Tig.Sirikorn 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️ ส่งคำถามได้ที่ LINE @apichato #Ajansuchart   #teacher   #teaching   #Dhamma   #instaDham   #theravada   #Buddhism   #forest_tradition   #forest_sangha   #Buddhist   #Monastery   #Mind   #Practice   #Noble   #truth   #wisdom   #Nature
ธรรมะโดนใจ ❤ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ #Ajansuchart   #teacher   #teaching   #Dhamma   #instaDham   #theravada   #Buddhism   #forest_tradition   #forest_sangha   #Buddhist   #Monastery   #Mind   #Practice   #Noble   #truth   #wisdom   #Nature
| วัดศรีมงคล(ก๋ง) | อำเภอท่าวังผา | จังหวัดน่าน | . | Wat Si Mongkol | Nan | Thailand | . #น ่าน #ว ัดศรีมงคล #มองพระพ ุทธรูป #tvas_temple_bd
"Mind is everything what you think you become" . . "There is no path to happiness , happiness is the path" #buddha #buddhism #buddhist #love #compassion #buddhismquotes #dhamma #generosity # #karma # #wiharaekayana #wiharabuddha #buddhisttemple #sacred #ritual #prayers ##travel #traveling #letsgoeverywhere
Day 10. Almost there. . Yesterday went fine. It might have felt somewhat insecure or scary in the beginning when we got the details, but the day itself went easy and at peace for me. I am happy and grateful for that. . Soon, the silence is over. Surprisingly, I don't want it to end. I feel like staying  in the depth, with myself, longer, and not coming back to the surface. Because the words often keep us there, on the surface. Hiding, escaping, avoiding. I am resistant to getting back there, I still have things to learn and discover about myself, I still have my mind to still. Apparently, people around don't feel the same. In the dorm, ladies start talking to each other by the end of the day. My neighbour, after asking with gestures whether she could talk to me and my approval, says that she saw a squirrel jumping from her room to mine. So that if I hear some noise, I should not be scared - it's not a snake or anything like that. I feel annoyed that she broke the silence for that. OK if she would see a snake and wanted to warn me. But a squirrel?... I want to escape from here, want to shut them all around down. Who would expect this feeling? Definitely not me. . In the evening we are allowed to break the silence in the big sala during a reflection session. Anyone who wants can come forward and share their experiences, feelings, epiphanies. There are many people willing to do so. Here, I learn that some of the participants have their own meditation studios back home, and they are here for 15th-17th time. I am surprised, but makes total sense when they say that while teaching others, they stay on the level of their students and loose their own practice and depth, and vipassana is their way to get back to themselves and get energy to keep giving to the others. . #vipassana #dharma #dhamma #innerjourney #meditation #meditate #breathe #silence #peace #perspective #knowyourself #yoga #peaceofmind #mindfulness #choosehapiness #lovelife #letmechallengeyouforgood #yogaeverydamnday #annies_archives #annieissilent
Shanti, Om & Namasté Niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf. #buddha #buddhism #buddhist #love #buddhismquotes #dhamma #karma #buddhiscentre #buddhisttemple #buddhaindonesia #rituals #ritual #traveling #dalailama
#quotes #quoteoftheday #goodquotes #bestquotes #dhamma #ธรรมะด ีดีวันนี้ #ข ้อคิดดีดี #ข ้อคิด #ธรรมทาน #ธรรมทานเต ือนตน #หล ักธรรมคำสอน #ธรรม #คำสอน #ธรรมะว ันนี้ #ธรรมะ #ธรรมะด ีดี #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #กรรม #ความท ุกข์ #ความร ัก #ปล ่อยวาง
#quotes #quoteoftheday #goodquotes #bestquotes #dhamma #ธรรมะด ีดีวันนี้ #ข ้อคิดดีดี #ข ้อคิด #ธรรมทาน #ธรรมทานเต ือนตน #หล ักธรรมคำสอน #ธรรม #คำสอน #ธรรมะว ันนี้ #ธรรมะ #ธรรมะด ีดี #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #กรรม #ความท ุกข์ #ความร ัก #ปล ่อยวาง
#quotes #quoteoftheday #goodquotes #bestquotes #dhamma #ธรรมะด ีดีวันนี้ #ข ้อคิดดีดี #ข ้อคิด #ธรรมทาน #ธรรมทานเต ือนตน #หล ักธรรมคำสอน #ธรรม #คำสอน #ธรรมะว ันนี้ #ธรรมะ #ธรรมะด ีดี #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #กรรม #ความท ุกข์ #ความร ัก #ปล ่อยวาง
#quotes #quoteoftheday #goodquotes #bestquotes #dhamma #ธรรมะด ีดีวันนี้ #ข ้อคิดดีดี #ข ้อคิด #ธรรมทาน #ธรรมทานเต ือนตน #หล ักธรรมคำสอน #ธรรม #คำสอน #ธรรมะว ันนี้ #ธรรมะ #ธรรมะด ีดี #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #กรรม #ความท ุกข์ #ความร ัก #ปล ่อยวาง
#quotes #quoteoftheday #goodquotes #bestquotes #dhamma #ธรรมะด ีดีวันนี้ #ข ้อคิดดีดี #ข ้อคิด #ธรรมทาน #ธรรมทานเต ือนตน #หล ักธรรมคำสอน #ธรรม #คำสอน #ธรรมะว ันนี้ #ธรรมะ #ธรรมะด ีดี #ธรรมะสอนใจ #ธรรมะสว ัสดี #กรรม #ความท ุกข์ #ความร ัก #ปล ่อยวาง
LOVE is always the answer! . Sometimes it feels like we tie ourselves in knots and put our whole heart into things with all we know how, maybe it’s a conversation, huge project, relationship, or something else, but it still doesn’t go the way we planned or hoped. Why is this? We could all spend all day asking a million questions around the main question or struggle we are met with, grasping for an answer. But then imagine if we could just truly honour everything, for what it is, yet start to plant seeds and grow a great willingness to shape the things to come, and in the meantime fully embrace the crazy lot of life. Remembering, on a personal level, that where we are in this moment is because of choices were made at some point to land us here. So holding the questions, releasing the struggle, and showering the whole lot of life with loving kindness in all the ways we know how, can that be the answer. Don’t blame the game or the player and work to keep the heart opening, through it all. How much we loved, that’s all that really matters. The more we love collectively, through it all, to all, the more chance that LOVE is the guiding power of the future generations. Love the mystery. Love the not knowing. Love those who have forgotten how to love. Meet life with love. . A special love burst to @devinajemima & @amishaghadiali ❤️❤️ . “I beg you, to have patience with everything unresolved in your heart and to try to love the questions themselves as if they were locked rooms or books written in a very foreign language. Don’t search for the answers, which could not be given to you now, because you would not be able to live them. And the point is to live everything. Live the questions now. Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer.” ― Rainer Maria Rilke . . #justlove #belove #metta #lovingkindness #yoga #buddha #dhamma 📷by @iamandraelove 🙏🏼
#พระนอน #ปางไสยาสน#ว ัดพุทไธศวรรย์ #อย ุธยา #บ ุพเพสันนิวาส #ออเจ ้า #งาม #art #fineart #god #stone #dhamma #thailand #antique #guide #ayutthaya
. ✫ * ˚ • . พระบรมศาสดา ทรงประทานแนวทางสำคัญ ในการสืบทอดคำสั่งสอนของพระองค์ ดังปรากฏบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก . ✫ * ˚ • . . "เพราะเหตุดังนี้นั่นแหละ จุนทะ ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นใด อันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง บริษัททั้งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกันประชุม รวบรวมตรวจตรา อรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วยพยัญชนะ ในธรรมเหล่านั้น โดยวิธีที่พรหมจรรย์นี้ จะพึงเป็นไปตลอดกาลยืดยาว ตั้งมั่นอยู่สิ้นกาลนาน พรหมจรรย์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย" . (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค) . https://www.dhammastupa.org . https://youtu.be/XBuDQha5NYA . #พระธ ัมมเจดีย์ #Dhamma #Stupa #DhammaStupa #Vinaya #Theravada #Buddhism #Buddhist #Monastery #Tipitaka #Pali #Buddha #Teaching
Buddhism
नमो✺बुद्धाय ❄ जय✺भिम ❄ ✔•Follow us @namobuddha_official ✔•Tag us & Use #namobuddha . . __________________________________________ Note: This page is for to spread Buddhism all over the world.So follow this page ➡@namobuddha_official आणि tag लावा __________________________________________ . . #jaibhim #namobuddhaya #ambedkar #babasaheb #buddhalove #dhamma #gautamabuddha #buddhas #peace #buddha #buddhism #spiritual #faithful #yoga #believe #spirituality #mind #soul #hope #wisdom #forgiveness #chakra #knowledge #meditation #life #guidance #dalailama #PeaceOnEarth #LoveAndLight
"It is awakening and opening one's eyes to that single mind. Then nothing attains nothing. This is the real buddha." "เพียงแต่ ตื่น และลืมตา ต่อจิตหนึ่งเท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนี่แหละคือพุทธะที่แท้จริง" ข้อความบางข้อความบางส่วน #bhudda #dhamma #instagood #temple #donation #family #photography #goodtime #niece #bro #me #songkran for #dad and #mom ลูกๆมาอุทิศผ้าห่มพระให้พ่อกับแม่แล้วนะคะ❤️
Lange nach einem Glockenspiel gesucht welches mir richtig gefällt und endlich fündig geworden. Optisch traumhaft und es bimmelt auch nicht beim kleinsten Luftzug was mir auf Dauer dann doch ziemlich auf die Nerven geht und wenn es dann erklingt, sind die Töne unglaublich sanft und melodisch. Ich freue mich 🤗. . 📌 Hashtag. . #glockenspiel #chimes #buddhism #buddhismus #buddhist #mandelblüte #spring #dharma #dhamma #karma #sangha #achtsamkeit #nikon #omanipadmehum #omanipemehung #wirfeiernbayern #instagood #augsburg_de #augsburg #augsburger #kriegshaber #nature #beautiful #flowers #inspiration #photooftheday #instapic #picoftheday #bestoftheday #plants
next page →