#fazilat

6,993 posts

Loading...
و بلخره اتمام قسمت هفدهم پدره منو در آورد این قسمت...خدا کنه نتم اوکی شه😑 یه خلاصه بگم از این قسمت💣 کریمه اومد عمارت اگمن ها سینان داره دله هازانو به دست میاره و هازانم ناز میکنه :||| سینان حساس شده و به یاز هم یچیزایی میگه راجبه هازان عروسی اجه و هازیم برگزار میشه و بمبشم همین پارته آخره که میبینید،سلین با یاسین میاد عروسی و رسما همرووو میبره تو شوک بیشتر از همه اجه رو...هر چند واسه اجه سخته ولی کم به سلین حرص ندادن انصافا و اینکه گزیده ام فهمید یکی از پسرا بچه ی کریمه اس و بازهم هازان رو مخم بود این قسمت خیلی داره اذیت میکنه دیگه شمام نظرتونو بگید پستارم لایک کنید این قسمتو اکثرشو چنتایی گذاشتم 💥 سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۶۴ پارت آخر #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
سلین هدیه اشو آورد اونم چه هدیه ای..... سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۶۳ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
چرا سینانو حساس میکنید😑😑 سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۶۲ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
پست هفت تایی...بلخره هازان میاد به عروسیه اجه و همچنان با سینان قروقاطیه😑 سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۵۰تا ۱۵۷ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
فضیلت چه خوب شده😐😂پست ۴ تایی سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۴۵ تا ۱۴۹ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
ورق بزنید و لایک کنید..عروسی داره شروع میشه😊 سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۳۸ تا ۱۴۴ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
یه هفت پارتیه خوووب...لایک کنید سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۳۰ تا ۱۳۷ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
هازان چشه؟-_-مسخره بازیا چیه سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۲۵ تا ۱۲۹ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
آقا خیلی قشنگه این چند پارت اشکه منم درآورد سینان:( سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۲۰ تا ۱۲۴ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
خدایی من با این وضعه داغونه نت دارم پارت میزارم لایک کنید دیگه سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۱۱ تا ۱۱۹ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
ورق بزنیو لطفاااا لایک کنید پستارو سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۱۰۴ تا ۱۱۰ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
حال میکنید پست چندتاییارو اصن؟😎 سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۹۸ تا ۱۰۳ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
آخ فضیلت از دستت😐و آخ یاسمین سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۹۲ تا ۹۷ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
اینم ۶ تایی ورق بزنید لایکم کنید❤داره عالی میشه قصه سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۹۱ تا ۹۷ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
هازیم بِی راضی شد🙄ورق بزنید سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۸۵ تا ۹۰ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
پست ۵ تایی لایک کنید سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۷۹ تا ۸۴ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
ببین کارای سینانو اخه😍صبونه اماده کرده...پست ۶ تایی ورق بزنید سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۷۲ تا ۷۸ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
چقد خوبه سینان😍 سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۶۷ تا ۷۰ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
لایک کنید پستارو سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۶۱‌ تا ۶۵ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
ورق بزنید لایکم‌کنید...این پست بیشتر‌ در‌مورده کریمه اس که دارن شک میکنن بهش! سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۵۵ تا ۶۰ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
پست ۴ تایی ورق بزنید و حتما ببینید سریال فضیلت خانم و دخترانش قسمت هفدهم پارت ۵۰ تا ۵۴ #فضیلت_خانم_قسمت17 ‌ 🔴سریال فضیلت خانم را همینجا ببینید🔴 ‌ @fazilatkhanom_serial @fazilatkhanom_serial#فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم #جم #جم_سریز #ترکی #سریال_ترکی #fazilatkhanomvadokhtaranash #fazilathanımvekızları #fazilat #fazilatkhanom #هازان #سینان #یاز #سلین #اجه #فضیلت #یاسمین #یاسین
Teşekkürler #ebebek Teşekkürler #fazilat Teşekkürler #sonya
next page →