#killingstalking

498,355 posts

Loading...
I loved this cosplay. And I had so much fun with the acting for it too #yoonbum #sangwoo #cosplay #killingstalking
I l o v e h i m Welp here’s my new Acc:’)
aaaAaaAOH you better sTOP on a side note, killing stalking scares the frick out of me like I literally just had a stroke credits to: @its._.min #killingstalking
MY POOR SANGWOO, thank God she's dead . . . . #sangwoo #killingstalking
there there sangwoo, everything is gonna be just fine . . . . #yoonbum #killingstalking #sangwoo
#sangwoo #killingstalking hope you guys are happy I hate my cosplay 😣
godddd damn sangwoo . . . . #killingstalking #ohsangwoo
wooow . . . . #killingstalking #yoonbum
This chapther was cute and psycho at the same time . . . . #killingstalking #ohsangwoo #yoonbum
Heh if we talkin bout sangwoo I would do it anyway 😂 Manga:killing stalking #killingstalking #sangwoo #yoonbum #sangwooandyoonbum #manga #yaoi #yaoimanga #yaoianime #boylove #boyloveanime #boylovemanga
-At the begining of the episode: +uhhhhh MY BABY is BACK!! -At the end: +...Motherfuckers. #yaoihard #yaoisoft #killingstalking #manhwa #manga #webtoon #colouredmanga #spoiler #imdone
i loved this part . . . . #ohsangwoo #killingstalking #yoonbum
omg bakudeku is so cute 😍😍😍💕💕💕 those idiots who hate it because its """abusive""" truly haven't seen the anime 😒😒😒 who tf cares if bakucunt told deku to kill himself, its still HOT XDXDXD 😍😍😍
ᶜᴼᵁᴸᴰ ᴴᴬᵛᴱ ᴮᴱᴱᴺ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᵞ ᴱᵛᴱᴿ ᴬᶠᵀᴱᴿ ᴸᴵᵛᴵᴺᴳ ᴸᴵᴷᴱ ᵂᴱ'ᴿᴱ ᴵᴺ ᴬ ᶠᴬᴵᴿᵞ ᵀᴬᴸᴱ ᴮᵁᵀ ᵞᴼᵁ ᴬᴺᴰ ᴹᴱ ᵂᴱᴿᴱ ᴹᴼᴿᴱ ᴸᴵᴷᴱ ᴬ ᴰᴵˢᴬˢᵀᴱᴿ ᴵ ˢᴴᴼᵁᴸᴰ ᴴᴬᵛᴱ ᴷᴺᴼᵂᴺ ᴵᴺᵀᴼˣᴵᶜᴬᵀᴱᴰ ᴮᵞ ᵞᴼᵁᴿ ᴿᴱᴾᵁᵀᴬᵀᴵᴼᴺ ᴵ ᶜᴬᴺ ˢᴱᴱ ᵀᴴᴱ ᴹᴵˢᶜᴴᴵᴱᶠ ᴵᴺ ᵞᴼᵁᴿ ᴱᵞᴱˢ ᵀᴿᵁˢᵀᴱᴰ ᵞᴼᵁ ᴰᴱˢᴾᴵᵀᴱ ᴹᵞ ᴿᴱˢᴱᴿᵛᴬᵀᴵᴼᴺˢ ᴺᴼᵂ ᴵ'ᴹ ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴵ ᵂᴬˢ ˢᴼ ᴿᴵᶜᴴ ᵂᴵᵀᴴ ᴬᴸᴸ ᵀᴴᴵˢ ᴸᴼᵛᴱ ᵞᴼᵁ ᵂᴬᴺᵀᴱᴰ ᴵᵀ ᴬᴺᴰ ᴵ ᵂᴬˢ ˢᴼ ᴰᵁᴹᴮ ᴵ ᴸᴱᵀ ᵞᴼᵁ ᴵᴺ ᵂᴴᴱᴺ ᴵ ˢᴴᴼᵁᴸᴰ ᴴᴬᵛᴱ ᴿᵁᴺ ᴺᴼᵂ ᴬᴸᴸ ᵀᴴᴬᵀ'ˢ ᴸᴱᶠᵀ ᴵˢ ˢᴼᴹᴱᵀᴴᴵᴺᴳ ᴺᵁᴹᴮ ᴵ ᴳᴬᵛᴱ ᵞᴼᵁ ᴬᴸᴸ ᴵ ᴴᴬᴰ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ ᴹᵞ ˢᴷᴵᴺ, ᴹᵞ ˢᴼᵁᴸ, ᴹᵞ ᶠᴵᴺᴱˢᵀ ᴶᴱᵂᴱᴸˢ ᵞᴼᵁ ˢᵀᴼᴸᴱ ᴵᵀ ᴬᴸᴸ ᶠᴼᴿ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᴺᴱᵂ ᴬᴺᴰ ᵀᴴᴱᴺ ᵞᴼᵁ ᴳᴬᵛᴱ ᴬᵂᴬᵞ ᵀᴴᴱ ᴮᴱˢᵀ ᴼᶠ ᴹᴱ ᴹᵞ ˢᴵᴺˢ, ᴹᵞ ˢᵂᴱᴱᵀᴱˢᵀ ᴱᶜˢᵀᴬˢᵞ ᵀᴼ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᵂᴼᴿᵀᴴ ᴹᵁᶜᴴ ᴸᴱˢˢ ᵀᴴᴬᴺ ᴹᴱ ᵞᴱᴬᴴ, ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ᴹᵞ ᴿᴼᴮᴵᴺ ᴴᴼᴼᴰ ᴱᵛᴱᴿᵞᴮᴼᴰᵞ ˢᴬᵞˢ ᵀᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ˢᴼ ᴳᴿᴱᴬᵀ, ᵞᴱᴬᴴ ᵂᴬᴸᴷ ᴬᴿᴼᵁᴺᴰ ᴸᴵᴷᴱ ᵞᴼᵁ ᴰᴱˢᴱᴿᵛᴱ ᵀᴴᴬᵀ ᴳᴼᴸᴰ ᴮᵁᵀ ᵂᴴᴬᵀ ᵂᴼᵁᴸᴰ ᴴᴬᴾᴾᴱᴺ ᴵᶠ ᵀᴴᴱᵞ ᴷᴺᴱᵂ ᵀᴴᴱ ᴾᴸᴬᶜᴱ ᵀᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᴳᴼᵀ ᴵᵀ ᶠᴿᴼᴹ? ᴵ ᴳᵁᴱˢˢ ᵀᴴᴬᵀ ᴵ ᵂᴬˢ ᴶᵁˢᵀ ᴬᴺᵀᴴᴱᴿ ᵛᴵᶜᵀᴵᴹ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᵀᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᵀᴴᴼᵁᴳᴴᵀ ᵀᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᶜᴼᵁᴸᴰ ᴾᴸᴬᵞ ᴵ ᴴᴬᴰ ᴬ ᶠᴱᴱᴸᴵᴺᴳ ᴬᴺᴰ ᴵ ˢᴴᴼᵁᴸᴰ ᴴᴬᵛᴱ ᴸᴵˢᵀᴱᴺᴱᴰ ᴺᴼᵂ ᵀᴴᴱᴿᴱ'ˢ ᴺᴼ ᵁˢ ᴵ ᵂᴬˢ ˢᴼ ᴿᴵᶜᴴ ᵂᴵᵀᴴ ᴬᴸᴸ ᵀᴴᴵˢ ᴸᴼᵛᴱ ᵞᴼᵁ ᵂᴬᴺᵀᴱᴰ ᴵᵀ ᴬᴺᴰ ᴵ ᵂᴬˢ ˢᴼ ᴰᵁᴹᴮ ᴵ ᴸᴱᵀ ᵞᴼᵁ ᴵᴺ ᵂᴴᴱᴺ ᴵ ˢᴴᴼᵁᴸᴰ ᴴᴬᵛᴱ ᴿᵁᴺ ᴺᴼᵂ ᴬᴸᴸ ᵀᴴᴬᵀ'ˢ ᴸᴱᶠᵀ ᴵˢ ˢᴼᴹᴱᵀᴴᴵᴺᴳ ᴺᵁᴹᴮ ᴵ ᴳᴬᵛᴱ ᵞᴼᵁ ᴬᴸᴸ ᴵ ᴴᴬᴰ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ ᴹᵞ ˢᴷᴵᴺ, ᴹᵞ ˢᴼᵁᴸ, ᴹᵞ ᶠᴵᴺᴱˢᵀ ᴶᴱᵂᴱᴸˢ ᵞᴼᵁ ˢᵀᴼᴸᴱ ᴵᵀ ᴬᴸᴸ ᶠᴼᴿ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᴺᴱᵂ ᴬᴺᴰ ᵀᴴᴱᴺ ᵞᴼᵁ ᴳᴬᵛᴱ ᴬᵂᴬᵞ ᵀᴴᴱ ᴮᴱˢᵀ ᴼᶠ ᴹᴱ ᴹᵞ ˢᴵᴺˢ, ᴹᵞ ˢᵂᴱᴱᵀᴱˢᵀ ᴱᶜˢᵀᴬˢᵞ ᵀᴼ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᵂᴼᴿᵀᴴ ᴹᵁᶜᴴ ᴸᴱˢˢ ᵀᴴᴬᴺ ᴹᴱ ᵞᴱᴬᴴ, ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ᴹᵞ ᴿᴼᴮᴵᴺ ᴴᴼᴼᴰ ˢᴼ ᴬᴸᴼᴺᴱ, ˢᴼ ᴬᴸᴼᴺᴱ ˢᴼ ᴬᴸᴼᴺᴱ, ˢᴼ ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴵ ᴳᴬᵛᴱ ᵞᴼᵁ ᴬᴸᴸ ᴵ ᴴᴬᴰ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ ᴹᵞ ˢᴷᴵᴺ, ᴹᵞ ˢᴼᵁᴸ, ᴹᵞ ᶠᴵᴺᴱˢᵀ ᴶᴱᵂᴱᴸˢ ᵞᴼᵁ ˢᵀᴼᴸᴱ ᴵᵀ ᴬᴸᴸ ᶠᴼᴿ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᴺᴱᵂ ᴬᴺᴰ ᵀᴴᴱᴺ ᵞᴼᵁ ᴳᴬᵛᴱ ᴬᵂᴬᵞ ᵀᴴᴱ ᴮᴱˢᵀ ᴼᶠ ᴹᴱ ᴹᵞ ˢᴵᴺˢ, ᴹᵞ ˢᵂᴱᴱᵀᴱˢᵀ ᴱᶜˢᵀᴬˢᵞ ᵀᴼ ˢᴼᴹᴱᴼᴺᴱ ᵂᴼᴿᵀᴴ ᴹᵁᶜᴴ ᴸᴱˢˢ ᵀᴴᴬᴺ ᴹᴱ ᵞᴱᴬᴴ, ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ᴹᵞ ᴿᴼᴮᴵᴺ ᴴᴼᴼd Song: that's us by Anson seabra #music #art #aesthetic #drawing #memes #anime #photography #journaling #news #heartbroken #killingstalking #love #angst #klangst #vld #voltron #klance #shance #yoi #aot #yurionice #attackontitan #edits #bnha #cosplay #creepypasta
(⋈◍>◡<◍) honestly lol  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  #killingstalking #Bum #sangwoo #killingstalkingedit #manhwa #BL #murder #love #rope #cops #games #psychology #gay #rough #followme #cuffs #jail #clown #fear #suicide #killer #stalking #seasons #anxiety #gayedits #smut
sαvε мε үσυ sнσυℓ∂ ηεvεя вяεαк мε үσυ'яε тнε тнιηg тнαт мαкεs мε вε αғяαι∂ σғ мүsεℓғ ∂ση'т тεℓℓ мε үσυ'яε sσяяү נυsт sαү α тнιηg тσ sтσρ мε нεℓρ мε вяεαк тнε sιℓεηcε cσмε αη∂ sαvε мε ғяσм мүsεℓғ ∂σ мε αωαү ιт's εαsү ωнεη үσυ gιvε тнε яιgнт εxcυsε вυт ωнεη үσυ sтαү үσυ кεερ мε ιηтεяℓαcε∂ ωιтн үσυя ∂ιsυsε sαvε мε үσυ sнσυℓ∂ ηεvεя вяεαк мε үσυ'яε тнε тнιηg тнαт мαкεs мε вε αғяαι∂ σғ мүsεℓғ . Song: save me by omri . #music #art #aesthetic #drawing #memes #anime #photography #journaling #news #heartbroken #killingstalking #love #angst #klangst #vld #voltron #klance #shance #yoi #aot #yurionice #attackontitan #edits #bnha #cosplay #creepypasta
Sangwoo is not gentle. #killingstalking
Bum & Sangwoo😪❤️ • • • • • • • • #drawings #sketch #killingstalking
T^T beautiful 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ↓ ↓ ↓ Tags ↓ ↓ ↓ 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 #yaoi #bl #boyslove #boylove #boyxboy #animeboy 🖤🖤 #animeboys #mangaboy #mangaboys #mangaboyslove   #manhua #manhwa #manga #mangaart #gay 🖤🖤 #gayboy   #reading #yaoisex #smut #nsfw #haikyuu 🖤 #naruto #bleach #killingstalking #iwaizumihajime 🖤 #daichimiura #sugawarakoushi   #ushijimawakatoshi 🖤 #lezhincomics #lezhincomicsyaoi 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
Sangwoo🖤. #killingstalking
I'm going to be off of the internet for a little while, hopefully not long. For now if you want to put on post notifications. Sorry guys, I want to post new things. • • • • • • #anime #manga #otaku #thepromisedneverland #kawaii #bts #bangtanboys #swordartonline #aot #levi #attackontitan #shingekinokyojin #killingstalking #army #snk #animelove #animefans #yaoi #yurionice #deathnote #blackbutler #bleach #onepunchman #onepiece #strangerthings #cute #drawing #animeboy #shoujo #danganronpa
Yes, yes!! Big fan of KS😤❤️ • • • • • • • • #drawings #sketch #killingstalking
next page →