#storiesuntold

16,809 posts

Loading...
കരളിന്റെ കഷ്ണം പറിച്ച് കൊടുത്തതിൽ പിന്നെ മുറിവുണങ്ങിയിട്ടില്ല . പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെയും അവൾക്കയച്ചതിൽ പിന്നെ ചില വാക്കുകളൊന്നും കേട്ടതേയില്ല . ഓർമകളാണ് , ഓമലാളേ . ചങ്കിടിച്ചതും ചങ്കിലിടിച്ചതും .. ചേർത്ത് വെക്കാൻ പോയതാണ്, വിടവുകളാണ് പിന്നെ കാത്തിരുന്നത് . പൂമരങ്ങൾ പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോയതാണ് . ഒറ്റ വള്ളി മാത്രം തളിർത്തുവെന്നല്ലാതെ .. ഓമലാളേ .. നീ പോയേക്കരുത് . ചിരിയുടെ ഉച്ചത്തിൽ നീ കൂടെ ചേരണം . അതിനിടയിലൊന്ന് ,തൊണ്ട പൊടിഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങൾ എനിക്കൊന്നിറക്കി വെക്കണം . ഓമലാളേ .. ഓർമകളാണ് .ഓർമകൾ മാത്രമാണ് . തേടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയതൊക്കെയും.ചേർത്തു വെച്ചതൊക്കെയും .. #Love #Bff #lovefforever #inner #Hearttouching #storiesoflove #storiesuntold #storiesofsorrow #thesi #thesnif #passionate #missing #worldsofhappiness #love #happiness #life #reality #passionate #man #manoflove
A little consideration, a little thought for others, makes all the difference . . . . . #lifesshort #life #living #storiesuntold #allthetime #allthefeels #crazytothink #world #allofthestars #lifeisbeautiful #experiencetobelived #lfl
💫((❤))💫 Hiding my joy does me no good. * Minimizing my own experience only serves to further render myself non existent, unheard, unseen, and unacknowledged. * Why help do the work of those who'd feel comfortable with my silence? * Some days I work against myself and keep quiet. On those, I have ❤ hold me. To keep writing through my experiences. Making room for living and thriving on the other side. * And not run from what it feels like. The hard part. * 🙌🏽 here's to moving with all that holds you, joyfully.
Without sharing any names…⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tell us a story of someone who finally realized the importance of their health AFTER they already lost it.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (I know this might turn into a morbid post but I am hoping that it will also motivate people to take action now!)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #share #health #knowbetter #dobetter #healthiswealth #stories #storiesuntold #whatdidyoulearn #truth #progress #growthroughit #autoimmune #diabetes #heartdisease #cancer #ACEs #depression #anxiety #infertility #fibromyalgia
Today, 3,000,000 of you subscribed to our YouTube channel. We are soooooo thankful that you’ve watched almost a billion times, made tens of millions of comments, supported each other and shared hundreds of thousands of your own stories. We luv you all. ##stories #storiesoflife #storiestotell #storiesofmylife #storiesgram #storiesfordays #storiesuntold #storiesmatter #storiestoshare #storiesofinstagram #animation #animations #animationart #animationstudio #animation2d #animationfilm #animationmeme #animationlife #animationvideo #animationweb #animationseries
One of my happy places is the mountains. This is Poland and I love the Tatry range but my best memories have to be from Switzerland. My grandfather would take me on long hikes. He was tall with a long stride, one of his steps was two or three of mine. He wasn't afraid of anything, once walking up to a ram and shaking his head by the horn. It was thanks to him that I learned how free you feel when you are standing on top of the highest peak. . . . . #styleontheside #mountainhiking #naturephoto #tatrymountains #memoir #memoriesdontdie #memoriestolastalifetime #writingislife #writersociety #writingprompts #writingmybook #writerswrite #writinginspiration #writersoninstagram #writerslifeforme #writetotravel #writingmystory #writerlife #torontowriter #torontoblogger #canadianwriter #canadianblogger #stayingpositive #storyoftheday #storiesthatmatter #storiesuntold #storiestotell
Before you think of cheating someone read this, You are going to create ripple effect which is not going to affect that person only but also people around him/her. You are going to be the reason that person will shut his/her doors for LOVE forever. There are huge chances that person is going to get addicted to substance abuse or might get paranoid thinking that it was his/her fault. You are going to create a life long impact on their mind that they are not good enough. You might completely destroy their career or even worse their lives. You are going to steal their beautiful smile forever. They might start self harming them which is very disappointing thing because they don't deserve this misery, and and your decision is not just going to effect them but also those who love them. But you wont think like this because you are so selfish you wont think of consequences. I truly don't have sympathy for people like you I just want to tell you that if you are one of those, just go away from their lives . Do not be that person in their lives that because of you, that person will shut his/her doors for love forever. They don't deserve this. . . . . . . . . . #writingcommunity #writersociety #writerofinstagram #writersblock #writersofindia #authorsofinstagram #authorofig #authorlife #poetsofindia #poetofinstagram #microfiction #shortstories #staystrong #storiesuntold #sadstories #quotstagram #quotestoliveby #wordshurt #wordstoliveby #sadedits #cheaters #fuckrelationships #consequences #thinkbeforeyouact #dontsweatthesmallstuff #rippleeffect
A letter you will never receive. When it's 2AM and as I sit beside the table with a pen in my hand and your thoughts in my mind and when I let the pen touch the paper, all that is being written is about you. I will neither tell you this in person nor send you this letter, but I do want you to know that all my writings were about you. I won't say this to you. Like someone once said, "Not all things are meant to be said. Some things should be understood on their own." Weren't you able to relate with my writings? Or are you still acting as if you don't know? Don't ask me why. I don't know, but I love you. From when? I don't know that. Maybe from a few days before I started to write for the first time. Ah I don't know. But something that I know is, there is nothing more painful than loving a girl and not being able to tell her that. When you really love someone, you never want to lose them, and that is what is holding me back from telling it to you. I started writing my feelings down and sent it to you just as one of those random writings that I used to send you, with the hope that you would realise that those words were something which I always wanted to tell you, but something which I could never say. But the Sky is blue, fate is cruel and so you didn't realise that those were for you. And from then on, I started writing stuffs with the hope that one day you would realise it. But till this day, nothing has happened and now, I am a writer and you are my biggest critic. And I still continue to write with the smallest of hopes that a day would come soon when fate would be nice to me in return of all the cruelty it has done to me and let you realise that all my writings were for you and I hope that day you would realise how much I love you because until that day, our story together won't start. #innervoicewf #igwriters #igpoetry #writerscommunity #sadquotes #lovequotes #iwritewhatifeel #writersofinstagram #quotestagram #storiesuntold
I spent the last 7 days in the interiors of Bihar. And looks like I will be here for another week. Why Bihar, you may ask? Yes, it ain't a choice for regular travel. I am here on an assignment where I get to talk to familes and children who are vulnerable and live in extreme conditions. As a development sector professional, I feel fortunate to meet diverse families, kids, sarpanch and other officals. A lot of times, I want to hear lots of stories, but you know, a lot is unsaid and unspoken. . To begin with, the India that we all know and the India in the villages is jarring, mostly difficult to comprehend. For instance, schooling system is sub-standard. A lot many 15-year-old girls can't read and write in Hindi despite going to school. . Most women I met, could only sign their names in Hindi. . The upper caste men from nearby villages would not let ward members from the lower caste to win a seat in the Panchayat elections. Being from a lower caste meant that no school would be present for the children in that basti. . So the next time we complaint about reservations, or bands due to protest, it would be nice to understand ground realities. It is not that NGOs aren't working for and with the people, but there is a long way to go. I wonder, will this situation ever get better? . This has been my 2nd extensive visit to remote areas of Bihar and everytime I hear stories of extreme poverty that move me. . I also feel privileged and my problems are nothing to what lakhs of people face everyday. #NostalgicHobo . . . #Bihar #WorkAssignment #Ngo #developmentSectorProfessional #BetterIndia #rural #ruralphotography #rurallife #countryside #India #Vsco #mypixeldiary #india_everyday #india_ig #storiesuntold #streetsofindia #passionpassport #green #travellingwithapurpose #worktravel #photography #Instagram #Indian #stories #parinetwork #GoatsOfBangladesh #instastories #travelblogger
Simple things such as being able to walk, eat, see, hear, laugh etc these are just some of the many gifts that were given to us so freely. Sometimes it’s just a matter of how we view things. We may hate our bosses at work, but guess what? We have a job. We may not like the leftovers we have in our fridge, but guess what? We have food. We may hate the traffic every single day, but guess what? We still made it to our destination safe and sound. If we choose to look at the brighter side of life, we will discover the countless small things we sometimes take for granted but have so much value if we just take a closer look. #theapluswoman #realtalk #inspiration #storiesdhared #mentalhealthawareness #reallifeissues #talktome #oneonone #rubbingminds #lifeissues #mentallhealth #mentalstate #realtalk #lifestyle #reallife #happiness #touchinghearts #stateofthemind #touchinglives #storiesuntold #words #love #hearts #reachingout #dailyinspirations
#throwbackthursday 🔙 , Like last Thursday🙄. This was kinda snug, and they only had a medium size left.(I am clearly not a medium😂) But I'm sure some stage play, some singing/performance event, some modeling gig, etc will call for an outfit such as this & I will be ready! 💪😂🙏 And if not, Im going dancing in it💁‍♀️💃😁Happy Thursday yall! #fittingroom #storiesuntold #decisions #lifeisshort #buythedress #beready #redstripe #plussizemodeling #singersongwriter #actresshot #dancerpose #speaker #tootight #mediumsize #xl #thursdayposts
I thought I considered everything when. Leaving the house, from extra nappies to an umbrella. Did not anticipate the speed at which a child can run when the wind is giving them a nudge. . @tinytalsco 👈👈 Follow . . . #quoteoftheday #parentingfail #fail #mumblogger #mumlife #pbloggers #childhoodunplugged #storiesuntold #running #thursday #parentblogger
I know it’s been a while, because I took a break from photography so I could focus on my exams🧐. But I’m back with some new photos 🤩 • • • • • • #photography #selftaughtphotographer #countrykid #loveaustralia #lifeofaphotographer #outinthewild #naturekid #strayakid #photographer #lifeinaphoto #creativity #snaphappy #photosworthathousandwords #storiesuntold #mustsee #lookingthroughthewindows #backyardbliss #doodlakine
I do not know what I may appear to the world; but to myself, I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself now and then in finding a smoother pebble or prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me. Isaac Newton . . . . . . #photooftheday #quotes #quotestoliveby #pictogram #storiesuntold #storiesofindia #lookintomyeyes #colors #lifeisbeautifulfestival #childrenoftheworld #portraitphotography #punetimes #ig_portraits_ #portraitmode #portrait_mood #portrait_ig #puneripaltan @modelcitizenmag #pune_clicks #citystreets #urbanexplorers #travelphotography #travelbook #mytraveldiary #mytinyatlas
LONG POST ALERT: I have been holding off on posting this champion stuff for a while. I’ve always cribbed about how social media has become a negative space, this is my little something to change it. Inspiration sometimes starts at home, the person in this picture is my mother, she got selected to represent India in the master olympics, she was psyched to say the least. She put in a lot of hard yards with her trainers and trained twice a day with a full time job and the responsibility of taking care of an aged person . Just when the going was great, she fell seriously Ill and also suffered whole host of issues affecting her mental and physical health. Just a month prior to event she was in the hospital at least twice, what was supposed to be her training sessions ended up being sessions with the doctors. She almost give up her dream, decided to quit and not go. Couldn’t train at least until two weeks prior to her departure. Most people when they know they can’t compete or win would not have even contemplated on participating, but my mother did. She competed even when she knew she had no chance of winning. I don’t think I could have done that. I would have chickened out when I know I couldn’t compete. She is still not a 100% and recovering. This is champion stuff! You’re an inspiration mom, just by going and competing sometimes only that matters. Sometimes it is ok to not be obsessed with winning and just letting go and enjoying the experience. #fitness #fitnessmotivation #fitat50 #storiesuntold #storiesofindia #inspiringstories
Share your thoughts . . We could all hope that would be true . . A beautiful wording from #Poet @k.c.vie . . Follow @wordings_and_arts # ₹ € ¥$ ¢ . . Timeless Love.
More Precious Moments From Jon & Ashley’s sacred day! & a Big Happy Birthday to Jon. *Small Album here but see Bio link for more. . #thecapitol #wedding #click #beautifulbride #sacredday #loveispatient #lincolnwedding #honor #midwestmama #beunraveled #dear_photogtapher #storiesofgloryphotography #godsplan #godsgotthis #love #storiesuntold #ahhhhh
If these walls could talk. They would tell a story untold. We all have a past but it’s not where you start it’s where you finish. #writeyourstory #storiesuntold #thelovestory #thepowerofBE #bossbabe #hardworkalwayspaysoff #euntrepreneurs #momtrepreneur #loveyourself #strongwomen #strongertogether #thegramgang #187negNative #bydestinystorm #destinystorm
The feel of the paperback, the smell between the pages, the adorned bookstack; some stories stayed forever, some faded! 💫 P.S. Not my bookstack! 🙈. . . . . . #foodietravelerbibliophile #bookstagram #books #stories #storiesuntold #blackandwhite #monochrome #photography #reader #readersofinstagram #bookstore #bibliophile #bookworm #author #myhappyplace #happinessisreading #loveforbooks #booklover #booklove #bookgram #igreads
Old wise tree, your marks symbolize how much you have endured, the many storms, felt the warmth of thousands of sunshines, heard laughters of both old and young, gently and lovingly listened when someone needed a friend, held closely someone who needed someone to lean on, oh the stories you hold untold, and with it all you stand tall, strong, grounded, yet humble, courageous, proudly grateful for it all and beautiful... #photography #treephotography #storiesuntold #majesticoaktree #blackandwhitephotography
Wredit services!!! **Ghost Writer** **Beta Reader** **Editor** #freelancewriter #reader #booksforlife #writersofinstagram #editor #storiesuntold
The resident Mantis
A nga with a Passport. Part 1 DR= Damn Right 15 ngas God Damn 🤔🤔🤔 #chaowilliams #dominicanrepublic #gambling #dominicanladies #brokeindominicanrepublic
Logo's are vital to branding and your marketing efforts. Creating a unique and effective image is key. Your logo also helps to distinguish you from your competition. Check out our animated #logo (volume up!) @motiv8pro Innovate. Be authentic. Connect. Work with us and be heard, get seen and grow your business vonskye.com (link in profile) #branding #original #standout #adobe #aftereffects #VSO
Have you ever felt that stinging pain somewhere near your chest or some uneasiness in your throat? Kinda hurts too much. Too bad sometimes you fail to find a remedy. It's lonely for days. All you want is someone who would understand you . But rather u sit alone , facing the wall. As your voice echoes back to your ears, "Fine , i get it . I am not okay. It is not the darkness but the loneliness that lurks in it kills me" .... Goodnight. M.T . . #post #insta #instaphotos #instagram #instaquote #thoughts #blog #blogger #likeforfollow #likeforlikes #followforfollow #phonephotography #followforfollowback #pictureoftheday #photography #bored #random #writingcommunity #writing #writersofinstagram #stories #tales #thoughts #th #storiesuntold #rose #flowers
I create microtales to let other visualise. While reading if u can imagine about someone then only its worth reading and this is something how we create a fictional world , full of curiosity. #doubletapifyoulikeit #microtalescribbler #yourquote #storiesuntold #shortstories #storieswhichmakeubelieve 😍😍#shiv_3003 😎
The thing we don't understand about life is it's hard for everyone not just for me and you. This is how it is supposed be be. This is how we learn to live. Cheers. #agameoftones #storiesuntold #portraitscape #ig_moody #woodsandmusic
I met Erin when out on a run with @streetmeddetroit and was taken aback by her story of struggling g with insurance and the health system to treat relatively basic issues like blood pressure. Erin is insured but between housing, making it difficult for her to navigate the maze of bureacracy associated with health insurance. Often times her mind can run thinking about the many tasks she has to accomplish to acquire her medicine. Erin's story is part of 'Alive in Detroit,' a documentary storytelling project following the journey of patients and healers in a city plagued by sickness. Check out the debut exhibit this Friday, Sept. 21, at the @diadetroit at 8 pm. The 2018 Documenting Detroit fellows will be broadcasting out projects on the south lawn of the museum. #health #healthy #documentary #documentingdetroit #everydaymotorcity #everydayamerica #film #homeless #stories #storiesuntold #rawdetroit #michigan #poverty #insurance #healthymichigan #photography #canon5dmiii #canon #motorcity #motorcityshooters #thisisamerica #america
Behind the matte armour there are crude episodes of relentless myths where lies the scent of her secrets of stung possessions overcoming no more can she hold on to them ______________________________ Sketched by @mrinmayeekulkarni Penned by @p_iyer_ #worldofpencils #acryliconcanvas #acrylicpainting #artistsoninstagram #art #pennedthoughts #writersofinstagram #visualart #artwork #art_spotlight #artsfeatures #paintersofinstagram #sketchesofinstagram #storiesuntold #stories #author #authorsofinstagram #shortstory #poetry #pencil #poetsofinstagram #coloursofinstagram #illustration #illustrators
next page →