#yaMuhamməd

324 posts

Loading...
#yaAllah ❤ Mərifət əhli deyir: “Yatan zaman insan bəzi əməlləri yerinə yetirməlidir ki, övliyalar yatan zaman onlara inayət olunan nemətlər, ona da çata bilsin. Bu əməllər ibarətdir: 1. Dəstəmazlı halda yatağa uzanmaq. 2. Üzü qibləyə uzanmaq. 3. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” demək. 4. Mübarək “Kəhf” surəsinin 110-cu ayəsini oxumaq. 5. Mübarək “Bəqərə” surəsinin 285-ci ayəsini oxumaq. 6. Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbihatını demək. 7. “Ayətül-Kürsü”nü oxumaq. 8. “Tövhid” surəsini ya 3, ya da 11 dəfə demək. 9. Mübarək “Nisa” surəsinin 147-ci ayəsini 3 dəfə oxumaq. 10. Mübarək “Ali-İmran” surəsinin 18-ci ayəsini oxumaq. 11. İstiğfar zikrini demək. /Deyerler.org/ #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hadis #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bəqərə surəsi (ərəb ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (oxunuşu: surətul-bəqarəh) - inək surəsi) - Quran ın 2-ci surəsi. Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir.Bu surənin fəziləti barəsində dəyərli rəvayətlər nəql olunmuşdur. O cümlədən, mərhum Təbərsi "Məcməul-bəyan” təfsirində belə nəql etmişdir: Peyğəmbərdən soruşdular: Quranın hansı surəsi daha fəzilətlidir? Həzrət buyurdu: "Bəqərə” surəsi. Soruşdular: Onun hansı hissəsi daha fəzilətlidir? Həzrət buyurdu: "Ayətəl-kürsü”. [Nurus-səqəleyn” təfsiri, 1-ci cild, səh.26; "Məcməul-bəyan”, 1-ci cild, səh.32] Bu surənin fəzilətli olmasının səbəbi, zahirən onun hərtərəfli olmasına, xüsusilə onda yerləşən tövhid məsələlərinə görədir. Quran surələrinin bəzi ayələrinin digərlərindən müəyyən cəhətdən üstünlüyə malik olmasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki, onlara müxtəlif nəzərlərdən diqqət yetirilir. Burada mühüm bir həqiqəti təkrar etməyi lazım görürük - Quranın surə və ayələrinin tilavət olunmasının mühüm savab və fəzilətinin məfhumu heç də insanın təkcə onları dildə oxuyub əzbərləməsi və bununla kifayətlənməsi deyil. Əslində Quranın oxunması onun başa düşülməsi isə əməl etmək üçün bir müqəddimədir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir surə və ya ayənin fəziləti barəsində qeyd olunanların o surə və ya ayənin məzmunu ilə çox sıx rabitəsi vardır. Məsələn, "Nur” surəsinin fəziləti barəsində buyurulur ki, hər kəs onu çox tilavət etsə, Allah onu və övladlarını zina kimi mənfur əmələ mürtəkib olmaqdan qoruyar. Çünki, bu surənin məzmunu cinsi azğınlıqlar və ehtirasla mübarizə yolunda mühüm göstərişləri əhatə edir. Subay şəxslərin evlənməyə tələsməsi, hicab göstərişi,zinanın tərk edilməsi, şeytani baxışların qarşısının alınması, şayiə yaymamaq, yersiz sözlər danışmamaq və nəhayət zinakar kişi və qadın barəsində ilahi cəza tədbirlərinin icra olunması kimi məsələlər bu surədə gəlmişdir. Aydındır ki, əgər bu surənin qayəsi cəmiyyətdə, yaxud ailədə icra olunarsa, zina əməlinin qarşısı alınar. Əgər bir kəs "Bəqərə” surəsinin yuxarıda qeyd olunduğu kimi, tövhid, qeyb aləminə iman, Allahşünaslıq, şeytan və bu kimi sair məsələlər barəsində olan ayələrini oxusa və onu tam vücudu ilə qəbul etsə, şübhəsiz, o fəzilətlərə malik olacaqdır. ARDI👇 #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Ramazan ayı paklanmaq, qəlbin təharətləndiyi aydır. Çünki Allah Təala bu ayda edilən tövbələri başqa aylardan daha çox qəbul edər. Əgər insan bu ayda bağışlanmağı bacarmazsa, ziyan çəkənlərdən olar. Ramazan ayının bütün zamanları fəzilətlidir. Ancaq səhərlərinin xüsusi bərəkət və fəzilətləri vardır. Çünki insan bu zaman Allahla xəlvət edər və hacətlərini deyən zaman diqqəti tək Rəbbində olar. İbn Tavus nəql edir ki, Ramazan ayı gəlib çatan zaman Peyğəmbərin (s) üzünün rəngi dəyişərdi. Çoxlu namaz qılar və dua edərdi. Bu ayın son on günündə gecələri oyaq qalar və ibadətlə məşğul olardı. İmam Baqir (ə) buyurur: "Səhər zamanında dua edin. Çünki bu saatda səmanın qapıları açılar, bu zamanda ruzi bölünər, böyük hacətlər bu zamanda yerinə yetər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Gecənin son qalan anlarında, yəni fəcin doğmasına az qalmış ki, onu səhər adlandırırlar Allah mələyə əmr edər ki, car çəksin. O, deyər: "Kimsə vardırmı ki, bağışlanma istəsin və bağışlanılsın? Kimsə vardırmı ki, tövbə etsin və tövbəsi qəbul olsun? Kimsə vardırmı ki, xeyir istəsin və yerinə yetsin?””. Bu hədisdən də göründüyü kimi, səhər elə zamandır ki, dualar yerinə yetər və tövbələr qəbul olunar. Peyğəmbər (s) bu fəzilətli zamana əhəmiyyət verir və İmam Əliyə (ə) buyururdu: "Ey Əli! Səhər zamanı dua et və Allahdan istə! Çünki dua bu zamanda rədd olmaz”. Ramazan ayı – elə bir aydır ki, hər bir oruc tutan müsəlman səhər obaşdan yeməyi üçün yatağından qalxar və fəcr doğana qədər oyaq qalar. Ona görə də hələ ki, bu fürsətimiz var, ondan bəhrələnək. Oyaq qaldığımız bu səhər çağlarında əllərimizi dua üçün qaldıraq və Allahdan böyük hacətlərimizi istəyək. Məsumlarımızın (ə) buyurduğu kimi, əllərimiz boş qayıtmayacaqdır. #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hadis #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Fatihə surəsi ( ərəb ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ (oxunuşu: surətul-fatihə) - açmaq ) - Quranın 1-ci surəsi. Məkkəd ə nazil olmuşdur, 7 ayədir. Fatihətul-kitab, "Fatihə”–“Həmd” surəsi Allahın Rəhim və Rəhman adı ilə başlanır. Allaha sitayiş, Onun Camal və Cəlal sifətlərini sayaraq, ibadət və duanın yolunu bizə öyrədir. Hidayətə dəvət ilə surə bitir. Bu surənin qısa olmasına baxmayaraq, Quranın bütün ayələrini özündə cəm etmişdir. Dini maarifi, Allahı tanımanı, məadı və risaləti əhatə edir. “Həmd” surəsi Quranın fatihəsidir, yəni Allah kəlamının başlanğıcıdır. Məsumlar (ə) onu ərşin xəzinəsi, İlahi ərşin ən şərif xəzinəsi, şəfabəxş edən surə, Quranın böyük və ağır neməti kimi adlandırırdılar. İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurub: Allahın İsm-əzəmi (müqddəs adları) Fatihətul-kitabda yerləşdirilmişd ir. (“Səvabul-əəmal”, Şeyx Səduq səhifə 94., “Təfsir Əyyaşi” 1-ci cild səhifə 25.) Nəbiyyi-Əkrəm (s) buyurur: Hər kəs Fatihətul kitab surəsini oxusa, ona Quranın üçdə ikisinin oxunmasının savabını verərlər.Sanki hər mömin və möminəyə sədəqə vermişdir. Digər bir hədisdə hz.Məhəmməd(s) buyurur: And olsun Allaha ki, Mənim canım onun əlindədir, Tövratda, İncildə, Zəburda, və hətta Quranın özündə bunun kimi surə yoxdur. Bu surə Ummul-kitabdır (kitabın anası) və səbu-məsanidir (yeddi ayədən ibarətdir) .Bu surə Allah və bəndə arasında bölüşdürülmüşdür və bəndə istədiyini ala bilir. Nəbiyyi-Əkrəm (s) Cabirə buyurdu: Ey Cabir, istəyirsənmi Allah öz kitabında nazil etdiyi yaxşı surəni sənə öyrədim? Cabir dedi: Bəli atam-anam səna fəda olsun Ya Rəsuləllah öyrət mənə. Sonra Rəsuli-Əkrəm (s)Həmd surəsi ki "Ummul-kitab" adlanır, ona öyrətdi. Sonra isə Həzrət buyurdu: Ey Cabir onun fəziləti haqqında bilmək istəyirsənmi? Dedi: Bəli atam-anam sənə qurban. Həzrət buyurdu: Bu surə ölümdən başqa hər bir dərdə şifadır. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunub ki, əgər bir kəs Həmd surəsindən şifa ala bilməsə, heç bir şey onu sağaltmaz. Həzrəti Məhəmməd (s) buyurur: Allah Həmd surəsini bütün Quranın bərabərində qərar verdi, və xüsusilə onu nazil edəndə mənə minnət qoyub buyurdu ki, Fatihətul-kitab Ərş xəzinəsinin ən qiymətli surəsidir. #ahlibeyt14mesum ARDI👇
#yaAllah ❤ Mirzəcavad Mələki Təbrizi ağa – rəbbani alimlərdəndir. Səcdənin mühümlüyü barədə alim buyurur: “Peyğəmbər (s) səcdənin uzunmüddətli olması ilə bağlı davamlı tövsiyələr vermişdir. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Səcdənin uzun olması insanı bəndəliyə yaxınlaşdırar. Ona görə də namazın hər rükətində iki səcdə qərar verilmişdir. Məsumların (ə) səcdəsi məşhurdur. Belə ki, İmam Səccad (ə) səcdələrin birində min dəfə deyərdi: لا اله الّا الله حقّاً حقّاً. لا اله الّا الله تعبّداً و رقّاً لا اله الّا الله ايماناً و تصديقاً . (Lə iləhə illəllah həqqən həqqə. Lə iləhə illəllah təəbbudən və riqqən, Lə iləhə illəllah imannən və təsdiqən.) İmam Kazım (ə) haqqında yazılıb ki, bəzən səcdəsi səhər tezdən zöhrə qədər davam edərdi. Nəcəfdə təhsil aldığım zamanlarda bir müəllimimiz var idi ki, təqvalı tələbələr üçün mərcə idi. Ona belə sual verdim ki, salik üçün faydalı ola bilən hansı əməli təcrübə etmisiniz? Buyurdu: Hər gecə və gündüz ərzində bir uzun səcdə yerinə yetirir və səcdə halında buyurur: لا اله الّا انت. سبحانك انّي كنت من الظالمين (“Lə iləhə illə ənt. Subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin”). Bu zikri deyəndə Allaha elə diqqət etməlisən və düşünməlisən ki, Allah mənə zülm etməkdən pakdır, bu, mənəm ki, özümə zülm edirəm. Müəllimim bu səcdəni etməyi çox tövsiyə edirdi. Hər kim onu yerinə yetirirdi, təsirini görürdü. Bəziləri bu zikri səcdədə min dəfə deyirdilər və hətta bəziləri üç min dəfə deyirdi. Hər biri də nəticə alırdı”. (İslami saytlara istinadən) #yaMuhamməd #yaAli #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #Allahuakbar #surah #surə #hadis #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Orucu bir neçə yerdə açmaq vacibdir ki onlardan biri də səfərdə olmaq zamanıdır. Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində belə buyurulur: "İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və (haqqı batildən) ayırd edənin açıq-aydın dəlilləri olan Quran ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu aya çatan şəxslər (həmin ayı) oruc tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda (oruc tutmalıdır.) Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. O, (istəyir ki,) siz müddəti (buraxdığınız günlərin orucunu) tamamlayasınız və sizi doğru yola yönəltdiyinə görə Onu uca tutasınız. Bəlkə şükür edəsiniz." Bu ayədə müsafirə səfərdə olan gündə deyil orucunu digər gündə tutmaq əmər edilir. Ola bilsin bir çoxları bunu vacib əmr olmadığı kimi anlayır. Hədislərə əsasən peyğəmbər (s) də səfərdə olanda orucunu açdı. Bir neçə səhabə oruc tutmaqda davam etdikdə peyğəmbər onlara oruclarını açmağın vacib olduğunu söylədi Bəs bunun hikməti nədən ibarətdir? Şeyx Hurri Amili Vəsailuş-Şiə əsərində İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis gətirib: "Səfərdə orucu iftar etmək və namazları qəsr qılmaq Allahın insana hədiyyəsidir. Bu məsələyə riayət etməyən Allahın hədiyyəsini də qəbul etməmiş və onu rədd etmiş kimidir." #yaMuhamməd #yaAli #Ramazan #Muhammad #islam #quran #islamicposts #dua #surah #surə #hadis #hədis #muselman #muslim #namaz #makkah #məkkə #madina #mədinə #kaaba #kəbə #islamlove #loveislam #karbala #kərbəla #məşəd #mashad #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin @hacieldayaq #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
Assalamu Alayka Ya Rasool Allah (Albanian, English) - [السلام عليك يا رسول الله] Türkçe Altyazılı #allah #allahu #yamuhammad #yamuhammadﷺ #yamuhammed #yamuhamməd #azerbeycan #englishmusic #english #maherzain #yarasoolallahﷺ #yarasoolallah #mahnilar #iran #iraq #kelbelaaşiqi #yaallah #ramazan #ramadan
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
#yaAllah ❤ Bütün paylaşımlara halallıq var. logonu silməyin #yaMuhamməd #yaAli #islam #quran #muselman #namaz #ahlibeyt14mesum
next page →