e_j8213

E_8213

فقط دو راه برای.زندگی کردن وجود دارد. یکی این است که هیچ چیز معجزه نیست. راه. دیگری این است که انگار همه چیز معجزه است.

Loading...
خـدایـی یــه لـایـکـ 😂😂😂 کــامــنـتــ و فـالـو یـــادتــــون نـــره دوســـتــان.😎😎😎
فالو، یادتون نره دوستان عزیز. 😁😂😁😁😁😁😁