harde._.xoshnaw

Loading...
هاوريكةم لةوةية هةمووكاتيك نةموتبي خوشم ئةويت بةلام هةميشة خوشم ويستوي .... لةوانةية هةمووكاتيك نةتزانبيت خةمي تومة بةلام هةميشة دلم لات بووة.. بةندة لةكةل مامة ئةژى گيان
بـرادەر دلـم بـە هـيـج بـەم ژيـانـە خـؤش نـيـە جونـکـە بـوخـتـيـان و درؤ كـردنـ بـوەتـە سـە قـافـەتـ
قوربانى ئەو ناوە جوانت بم
هــــــاوڕێکه م بـــــا یه کتری له بیرنه که ین .. ڕه نگه ساڵانێک دواتر له گوزه رێک شه قامێک، به ته نیشت یه کتریدا تێپه ڕبین و بڵێین،، ئه رێ ئه وکه سه غه ریبه چه ند له یادگاریه کانم ئه چێت