islam_dinimizde

ISLAM GÖZƏL TƏBLİĞ EDİLMƏLİDİR

Əhli sünnə və Şiə mənim qardaşlarım və bacılarımdır! Bizə nə olub ki,bir birimizdən yarandığımız halda ixtilafa düşüb ayrılırıq...

Loading...
Peyğəmbərdən (s) soruşurlar ki, bu körpənin nə üçün boğazından və sinəsindən öpürsən? Həzrət (s) buyurur: "Mən qılınc yerlərini öpürəm." Siddiqeyi-Kubra (həzrət Fatimə (s)) imam Hüseynə (ə) hamilə olduğu vaxt imamın şəhadəti və Kərbəla hadisəsi bilinirdi. Milad gecəsi imam Hüseynin (ə) pak vücudu həzrət Peyğəmbərə (s) veriləndə o həzrət ilk öncə bu uşağın Kərbəlada şəhadətindən və aşura hadisəsindən danışdı. Peyğəmbər (s) öz həyatı gedişində Kərbəla hadisəsini tez-tez xatırlamışdır. Bu rəvayətlər bəzən Ümmü-Sələmədən, bəzən Ayişə də daxil olmaqla Peyğəmbərin (s) digər zövcələrindən nəql olunmuşdur. Nəql edirlər ki, həzrət Peyğəmbər (s) Hüseyni (ə) öpən vaxt buyurdu: "İndi Cəbrail mənim yanımdadır və deyir ki, bu övladın şəhadətə çatar; belə bir qətl bəşər tarixində görünməmişdir və onun köməkçiləri də şəhid olar. Cəbrail hətta Hüseynin (ə) şəhid olacağı yerin torpağını mənə göstərdi." Rəvayətlərdə nəql olunur ki, həzrət Peyğəmbər (s) zövcəsi Ümmü-Sələməyə bu torpaqdan bir ovuc verib buyurdu: "Nə vaxt bu torpaq qana dönsə, bil ki, Hüseyn şəhid olmuşdur." Peyğəmbərdən (s) soruşurlar ki, bu körpənin nə üçün boğazından və sinəsindən öpürsən? Həzrət (s) buyurur: "Mən qılınc yerlərini öpürəm." ("Bihar", c. 44, s. 261) Bu nöqtələr sünnə əhli tərəfindən də nəql olunmuşdur. Bu sözlərin arxasında hansı sirr dayanır? Peyğəmbəri (s) bu xəbərin təkrarına vadar edən onun sevgisi idimi? Əgər Peyğəmbəri (s) bu təkrarlara sövq edən yalnız daxili hisslər idisə, nə üçün daha fəzilətli Əmirəlmömininin (ə) mehrabda şəhadəti haqqında danışılmırdı? Nə üçün Peyğəmbər (s) tez-tez Əlinin (ə) şəhadətini yada salmırdı?! Əmirəlmömininin (ə) şəhadət xəbəri həzrət Peyğəmbərdən (s) iki dəfə nəql olunmuşdur. ("Əmaliyi-Səduq", s. 93: "Əl-məclisul-Əşrun") Bu xəbərlərdən biri şəban ayının sonundakı cümə xütbəsinə təsadüf edir. Bu xütbədə ramazan ayı vəsf olunur. Həmin məclisdə həzrət Əli (ə) ayağa qalxıb Peyğəmbərdən (s) soruşur: "Bu ayda hansı əməl daha fəzilətlidir?" Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Günahdan pəhriz." Sonra Peyğəmbər (s) sözünə belə davam edir: "Sanki bu ayda səcdə halında ikən başının qanının saqqalını boyayacağını görürəm."
Məhərrəm ayının 2-ci günü 1. İmam Hüseyn (ə) 61-ci Hicri ilində məhərrəmin 2-də Kərbəlaya daxil oldu. Seyyid ibni Tavus nəql edir: “İmam (ə) Kərbəlaya çatanda soruşdu: “Bu yerin adı nədir?” Kərbəla adını eşidən zaman buyurdu: “Bu yer bizim yerə endiyimiz və bizim qanımızın töküldüyü yer və qəbirlərimizin yeridir. Bu xəbəri cəddim Rəsulallah (s) bizə vermişdir”. 2. Bu gün Hürr ibni Yezid, Ubeydullah ibni Ziyada (lən) məktub yazaraq, onu İmamın (ə) gəlişindən xəbərdar etdi. 3. Bu günü İmam (ə) Kufə əhlinə məktub yazır və Həzrətin (ə) inandığı insanları öz gəlişindən agah etmək istəyir. Həzrət (ə) bu məktubu Qeys ibni Məshərə verir ki, Kufəyə aparsın. Ancaq zalımlar bu səfiri tutur və onu şəhid edirlər. Qeysin şəhadət xəbəri İmama (ə) çatanda, Həzrət (ə) ağlayır. Göz yaşı mübarək yanağından axır və o, bu halda buyurur: “Allahım! Bizim üçün və bizim Əhli-beyt (ə) davamçılarımız üçün Öz yanında uca bir qərargah qərar ver. Bizi onlarla bir yerdə Öz rəhmətində cəmlə ki, Sən hər bir işə Qadirsən”. Məhərrəm ayının 3-cü günü 1. Ömər ibni Səd (lən), İmamın (ə) Kərbəlaya daxil olmasından bir gün sonra dörd min nəfərlik ordu ilə Kufədən xaric olur. 2. İmam Hüseyn (ə) qəbrinin olacağı torpaqları 60 min dirhəmə satın alır. Onlarla şərt kəsir ki, insanlara ziyarət üçün yol göstərsinlər və onun zəvvarlarını üç gün qonaq saxlasınlar. 3. Həmin günü Ömər ibni Səd, Kəsir ibni Abdullah adlı birini İmamın (ə) yanına göndərir ki, onun sözünü İmama (ə) çatdırsın. Kəsir, Ömərə deyir: “Əgər istəyirsənsə, elə həmin görüşdə Hüseyni öldürüm?” Ancaq Ömər qəbul etmir və deyir ki, indi belə bir qəsdim yoxdur. O, xeymələrə yaxınlaşan zaman Əbu Səmamə Seydavi İmamın (ə) yanında idi. Onu görən kimi üzünü İmama (ə) tutur və deyir: “Bu gələn insan dünyanın ən pis bəndəsidir”. Ona görə qarşıya gedib, ona deyir: “Qılıncını çıxart və sonra İmamın (ə) yanına get”. Deyir: “Heç vaxt belə etmərəm”. Əbu Səmamə deyir: “Onda mənim əlim sən sözünü deyənə qədər qılıncının üzərində olacaqdır”. Deyir: “Heç vaxt”. Əbu Səmamə deyir: “Sözünü mənə de ki, mən İmama (ə) deyim. Sən pis əməl sahibisən. Mən icazə vermərəm ki, İmamın (ə) yanına gedəsən”.
Kərbəla hadisəsinin tarixi və ya müsəlmanlar İmam Hüseynə niyə əza saxlayır Məhərrəm İslam dininə görə 4 “haram” (“Muhərrəm” haram edilmiş mənasındadır - K.R.) aydan biridir. İslam hökmlərində bu ayda savaşmaq, qan tökmək qadağan (haram) edilib. İslam mənbələrində Məhərrəm ayı haqda bir sıra məlumatlar var. O cümlədən, həm İslamaqədərki və həm də İslamın gəlişindən sonra bu ayda baş vermiş əlamətdar hadisələr xatırlanır. Bunların arasında Adəm Peyğəmbərin yaradılışı, İbrahim Peyğəmbərin doğulması, Adəmin tövbəsinin Allah tərəfindən qəbul olunması, Musa Peyğəmbərin yəhudiləri Firondan xilas edərək Misirdən çıxarması və Qiyamət gününün bu ayda baş verəcəyi ilə bağlı xəbərlər var. Ancaq heç şübhəsiz, bu ayın əsas hadisəsi Aşura və ya Kərbəla hadisədir. Hicrətin 61-ci ili (Miladi təqvimlə 680-ci il) Məhərrəm ayında İraqın Kərbəla çölündə baş verən qanlı hadisələr bütövlükdə İslam təqvimində ən mühüm hadisələrdən biridir. Məhərrəm ayının 10-cu (ərəbcə “əşərə”- Aşura) günü İslam Peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s.ə.s.) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Həzrət Fatimənin oğlu İmam Hüseyn (ə) ailə üzvləri və tərəfdarları ilə birlikdə Kərbəla çölündə şəhid olub. Kərbəla hadisələri yalnız qanlı qırğın, müharibə deyil, bütövlükdə bir hadisələr zənciri olub, İslam dininin mahiyyətinin qorunması, dinin hakimiyyətlər tərəfindən sui-istifadəsinə qarşı sivil etiraz idi. Həzrət Hüseyn (ə) əməvi xəlifəsi, hakimiyyəti atasından irs almış Yezidin beyət tələbini rədd edir. İslamda irsi sülalə hakimiyyətinin olmadığını, Peyğəmbərin xəlifəsi adına iddia edən şəxsin dinin tələblərinə riayət edən, əxlaqlı, ədalətli insan olması tələbini qoyur. İmam Hüseyn (ə) bir inqilabçı, üsyançı deyil, özünün də dəfələrlə dediyi kimi, islahatçı, insanları doğruya dəvət edən, pisliklərdən çəkindirən və nəhayət, bu yolda öz həyatını və ən yaxınlarını qurban verən bir əzabkeş idi.
next page →