itachi.ux

m/w @x.sasu

Loading...
For you, I must be strong. 🖤 #naruto #obito #rin
𝕊𝕠𝕣𝕣𝕪 𝕀'𝕞 𝕝𝕒𝕥𝕖 🤷🏻‍♂️ ⠀ ⠀ ⠀ #naruto #kakashi
𝕀'𝕞 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕥𝕠 𝕕𝕚𝕖 𝕓𝕦𝕥 𝕀'𝕝𝕝 𝕓𝕖𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕖𝕪𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕤𝕖𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕦𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕪𝕠𝕦. ⠀ ⠀ ⠀ #naruto #obito #kakashi
𝕐𝕠𝕦'𝕣𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕀 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕥𝕠 𝕗𝕚𝕘𝕙𝕥, ℕ𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠. ⠀ ⠀ ⠀ #naruto #sasuke
𝕞𝕖𝕟𝕕𝕠𝕜𝕦𝕤𝕒𝕚 ⠀ #naruto #shikamaru
𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕪𝕠𝕦 𝕓𝕖 𝕞𝕪 𝕣𝕒𝕚𝕟¿ ⠀ ⠀ ⠀ #naruto #itachi #izumi