matin_ahmadi82

Matin Ahmadi

🖤🚬🎵

Loading...
هی میگن پیر شی جوون ولی خبری از دل پیرت ندارن
به بعضی ها هم باید گفت:انسان ها تغیر می کنند ولی انگارشما بویی از انسانیت نبردی