meysam_p_r

مربی سابق آکادمی استقلال بزرگ Football Coach⚽ راه ناصرخان ادامه دارد تحلیل گرمسائل روزدنیا عزت وذلت دست خداست💙🌷⚽🙏

Loading...
سلام ازتمامی عزیزان وبه خصوص استعدادهای عزیزم تقاضادارم‌به این‌کلیپ‌توجه کنندتاانتهاولطفا انجام بدین درزندگی وبه خصوص حرفه ای که قرارداریدالگوقراربدید💙👑😉🌷✌⚽🙏🏆 #انرژی_مثبت #نگرش_حرفه_ای
سلام صبح زیباتون بخیرهمیشه شادوسلامت باشید #اللهم_عجل_لوليك_الفرج
سلام خوب باتحلیل تفاوت مربیان دانش آموخته بامربیانی که دانش ذاتی دارنددرکنارمطالعه وآموزش دارندوتاثیرهرکدام دریک تیم درخدمت شماعزیزان هستم! درمجموع سه دسته مربی داریم یک دسته مربیانی که بازیکنان سرشناسی بودن وبدون دانش ومدرک کارمیکننددرواقع مدارک روخریداری کردنداین نوع مربیان هیچگاه موفق نخواهندبودورژن های داخلی؛استیلی ودرخشان ومرفاوی وخدادعزیزی وخیلی های دیگرکه بارهاشاهداستفاده ازاین نوع مربیان بوده ایم که همیشه هم دارای تیم بوده وتیم هارونابودکردند!امادسته بعدی مربیان دانش آموخته هستن مربیانی که مدارک درجه بالاکسب کردن ودردوره های دانش افزایی زیادی دوره دیدن این نوع مربیان معمولامیتوانندصرفادستیارخوبی باشندویاحداقل سرمربی تیم بزرگسالان باشندوهیچگاه چنین مربیانی نمیتوننددرتیم های پایه کارکنندوموفق باشند؛امامربیان دانش آموخته اکثرمواقع تنهادرتیم هایی نتیجه میگیرندکه بهترین‌مهره هاروداشته باشه هرچندمهره هاهمیشه مهم هستن اماهنرمربیگری تبدیل کردن یک بازیکن معمولی به ستاره هست که مربیان دانش آموخته تنهاازبازیکنانی که ستاره هستن بهره میبرندونتیجه میگیرندازجمله اقای قلعه نوعی که معمولادرچنین شرایطی نتیجه میگیرندوهیچگاه نه درپایه موفق خواهندبودونه درتیم هایی بامهره های غیرسرشناس اماوجوداین نوع مربیان تنهاجهت کسب موفقیت هست وآینده نگری باچنین مربیانی اشتباه هست! دسته سوم مربیانی هستن که دانش ذاتی درکنارمطالعه وآموزش دارندیعنی حتی بدون توجه به دوره های مربیگری دانش دروجودخوددارندواغلب مربیان طراح ودقیقی هستن؛ومعمولابه دانش خودبسنده نکرده ومدام درحال مطالعه ویادگیری هستن وآموزش دادن توسط این مربیان موجب میشه هم افرادبیشتری یادبگیرندوهم خودآن مربی تونسته باشه تفکرات خودش روآزمایش ودرنهایت نتیجش روببینه؛این نوع مربیان بادانش ذاتی که دارندمیتونندخیلی درتیم های پایه موثرباشندچراکه این نوع مربیان بدون دلیل وفایده کاری انجام نمیدن وتفکری رودنبال نمیکنندوبیشترمواقع مطالعه دارندچراکه احساس مسئولیت دارندواین احساس مسئولیت هاموجب میشه بامطالعه بیشترهم به دانش خودافزوده وهم به استعدادهاودیگرمربیان وحتی هواداران گاهامنتقل کنند؛وهیچگاه ازآموزش دادن ترسی ندارندچراکه معتقدهستن که باآموزش دادن دانش روزدنیاهمه گیرشده ودرنهایت درفوتبال کشورموثرخواهدبود؛که این نوع مربیان بیشتردرپایه هاموفق هستن ودربزرگسالان معمولادستیاران خوبی هستن وگاهاسرمربی خوبی ازجمله استادمجیدصالح وگلمحمدی وشفر!امیدوارم مفیدبوده باشه وبه امیداجرای دانش ومطالعه روزدنیادرفوتبال داخلی💙👑😉🌷✌⚽🙏
سلام ضمن عرض تبریک به همه عزیزان وخسته نباشیدبه بازیکنان‌وکادرفنی بایدعرض کنم‌که نتیجه خوبی بودازاین سوکه مابایک امتیازهم صدرنشین باقی می ماندیم امانکته قابل تامل؛ بازی باتفکرپرواکتیونوع(c)تادقیقه هفتادبازی بودتاکتیکی که نه هجومی هست ونه دفاعی دراین تاکتیک برتری عددی درخط میانی وبازی فیزیکی دردستورکارهست نکته ای که بارهاشاهدش بودیم واین درگیری هایک نوع تله تاکتیکی ازسوی کادرفنی تیم ملی بود؛مابه خوبی بازی روکنترل کردیم اماتیم حریف که به دنبال صدرنشینی بودبایک تغییراستراتژی سعی کردباسرعت دادن به بازی وبردن به کناره هاازروی ارسال ازجناحین به گل برسندکه کارلوس کیروش بایک تغییرهوشمندانه پرسینگ تجمعی رودردستورکارقراردادطوری که راه های نفوذرودراکثرمواقع بسته بودیم وحریف واداربه بازی مستقیم شده بوددربرخی مواردکه بی نتیجه بود؛ودرپلان بعدی سعی به تصاحب توپ وبردن بازی به کناره ورسیدن به گل برتری بودکه نیم نگاهی ایران به بردداشت امادرواقع هدف اصلی مساوی وصعودبه عنوان تیم اول وعدم لودادن تفکرات تاکتیکی دربازی های حذفی بود!درمجموع باتوجه به نکات گفته شده نتیجه خوبی بودوقطعااین تیم مدعی اول قهرمانی خواهدبود💙👑😉🌷✌⚽🙏 #دانش_روزدنیا #دانش_مربیگری #مطالعه_مفید #ایران_عراق
سلام تسلیم نشوهرگز....!!!! #برمیگردم_بزودی #تسلیم_نشو
سلام هیچگاه درزندگی شخصی وکارمربیگری ازاحدی نترسیدم ومقابل ظلم وحرف زورایستاده ام؛هیچگاه خاطرم نیست پای لغزیده باشددرمسیری هرزمان که پای استعدادوفرزندان مردم درمیان بوده همیشه سعی کردم وجدان داشته باشم وهرتلاشی که بتونه درموفقیت استعدادهادخیل باشه انجام داده وخواهم دادواجازه نمیدم عهدی به این استعدادهاضربه بزنه؛بنده این روزهاتنهاهستم ودرمیان کفتارهایی که به دلیل دشمنی وحسادت سعی برتخریب بنده دارنداین افرادازاینکه بنده بتونم دانش ومطالعه روزدنیاروآموزش بدم به استعدادهانگران هستن چراکه هدف آن هاپیشرفت این بچه هانیست بلکه آن هاهدفشان پیاده کردن عقده های شخصی واهداف شخصی هست؛ یک جمله دارم برای این افرادبیاییدجلوای کفتارهابیاییدکه من ازشمانمیترسم بیاییدکه پشیمانی پایان راه شماخواهدبود! یاعلی💙🌷⚽🙏
سلام ضمن عرض تبریک بابت بردامروز؛جزئی تحلیل کنم که تیم ایران شایدمیتونست بهترنتیجه بگیره اماهدف اصلی تیم وکارلوس کیروش بازی تمرینی بودبرای بازی های آینده وبازی درعمق که بارهاشاهدش بودیم دربازی های دشوارکاملابه کارخواهدآمدوکیروش سعی کردبایک بازی تمرینی ازتاکتیک‌ونوع بازی جدیدتیم ملی رونمایی کنه تیم ایران ازاین پس پرواکتیونوع(a)روبازی خواهدکردتفکری که هرتیمی که هدفش قهرمانی باشه مناسب هست این تفکر! وبازی باتک هافبک دفاعی همانندتیم استقلال موجب شده یک بازیکن بیشتردرفازتهاجمی شرکت کنه وهدف تیم ملی بازی سرعتی وتکنیکی وتک ضرب وبازی درتمامی نقاط وجناحین زمین واستفاده ازعمق دفاع حریفان خواهدبودکه به نوعی تمام این موارددراین بازی اجراشدواین بازی تمرینی قطعادرادامه مسیرخیلی میتونه کمک کننده باشه وامیدروزنده کرددردل مردم چراکه هیچ تیمی تاکیدمیکنم هیچ تیمی باتفکردفاعی نمیتونه جامی کسب کنه هرچقدرهم خوب دفاع کنه!!! #ایران #کیروش
سلام روزی که تصمیم گرفتم به مربیگری فوتبال روبیارم همه جوانب وسختی هاروسنجیدم؛روزی که واردآکادمی استقلال شدم متوجه شدم تازه شروع کارهستم وجایی قدم گذاشتم که بزرگانی چون ناصرخان ومنصورخان حظورداشتن مربیانی که تنهایک مربی نبودن بلکه یک انسان کامل بودن وهمیشه حامی استعدادوشاگردانشون بودن؛یادگرفتم هرجاحقی ازاستعدادی ضایع میشه مقابله کنم یادگرفتم ازمکتب ناصرخان ازمقابله باهیچ چیزوهیچ کسی نترسم ودست ازکارم برندارم؛چراکه هدفی رودنبال میکنم اون هدف موفقیت تمامی استعدادهاهست وکمک به استعدادهایی که باهاشون کارمیکنم تواین مسیرقطعاهستن کسانی که به هردلیلی مقابل من قراربگیرندامامن ازهدفم دست نمیکشم چراکه دراین هدف ومسیرعشق به استعدادهاموجب میشه افرادناچیزرونادیده بگیرم وتوهین هایی که به بنده ووجه مربیگری شده روباتلاش درکناراستعدادهاپاسخ بدم....!!!!تاابدکناراستعدادهای عزیزم خواهم بود💙🌷⚽🙏
سلام خوب باتحلیل تاثیرآنالیزقبل وبعدبازی دراجرای صحیح تفکرات؛وچگونگی اجرای تفکرات ضدتفکرات حریف دریک بازی درخدمت شماعزیزان هستم! آنالیزقبل بازی به منظورشناخت ازنقاط ضعف وقوت حریف وتفکرات حریف موردارزیابی قرارمیگیره اماتاثیراین موضوع درشناخت بیشترازحریف وبراساس همین آنالیزکارهای تاکتیکی درتمرینات صورت میگیره ومطابق آنالیزوتمرین دربازی اهداف تاکتیکی اجرامیشه که نشان دهنده تاثیرآنالیزقبل بازی هست وموجب میشه تیم بایک ذهنیت آماده واردبازی بشه! اماآنالیزبعدازهربازی مختص تیم‌خودی هست که ایرادهاواشتباهات رخ داده ونقاط ضعف شناسایی شده ودرادامه تمرینات سعی بربرطرف کردن این نواقص واشکالات خواهندداشت که موجب میشه درهربازی تعداداشتباهات وخطاهای تاکتیکی کاهش پیداکنه چراکه عدم آنالیزنمیتونه کمکی کنه برای برطرف کردن اشتباهات؛ درمجموع آنالیزقبل وبعدبازی درراستای پیشرفت وکمک به تیم‌وبهترشدن ازنظرتاکتیکی درهربازی باعث میشه که نظم تاکتیکی بیشترواشتباهات کمترخواهدشد! اماهرسیستم‌وتفکری یک ضداون عمل روداره که بایدبراساس همین آنالیزانجام بشه به طورمثال هرتیمی بایک نوع تفکرکارمیکنه بایدباموشکافی وبررسی اون تفکروسیستم تفکری ضداون تفکررواجراکنیم مثلاتیمی که دفاع مطلق یاهمان ری اکتیونوع(a)بازی میکنه بایدبررسی کرددیدباچه تفکری بایدکارکردوراه های نفوذروبررسی کردیابرعکس بازی تهاجمی چه نوع تفکری رونیازداره؟؟؟برای اینکه بتونیم اجراکنیم تفکرات تاکتیکی ضداون تفکرحریف روبایددرابتداشناخت ازاون تفکرحریف داشت؛اگرمانتونیم سیستم سه پنج دوروبه خوبی به طورمثال شناسایی کنیم وندونیم مقابل یک تفکرچه تفکری رواجراکنیم قطعانمیتونیم به خوبی به خواسته هامون برسیم! جمع بندی:درمجموع تیم وتفکری برترخواهدبودکه درابتدابتونه به خوبی آنالیزکنه ومطابق آنالیزضدتفکرحریف درپلان اول بایدکارکنیم ودرپلان های بعدی بایدتفکرات مدنظرخودمون رواجراکنیم اگرمابخواهیم بدون توجه به تفکرحریف کارکنیم قطعادچارمشکل خواهیم شد؛امیدوارم‌مفیدبوده باشه وبه امیداجرای دانش ومطالعه روزدنیادرفوتبال داخلی💙👑😉🌷✌⚽🙏 #دانش_مربیگری #دانش_روزدنیا #مطالعه_مفید #تحلیل_تاثیر_آنالیز_قبل_و_بعد_بازی
سلام سلامی به‌گرمی انرژی مثبت ونگرش حرفه ای شمااستعدادهای عزیزوشاگردان خوب وبااستعداددرتیم افشیدوملت عزیزوهواداران استقلال بزرگ؛امیدوارم همیشه ازسختی هابهترین بهره روببریدوثابت کنیدکه اگرسختی وجودداره شماازاون سختی سخت ترهستین وسخت تلاش میکنیدتااین سختی هاروپشت سربگذاریدوگرنه‌کارهای کوچک روانسان های کوچک وضعیف هم میتونندانجام بدن اگرنتونیدکارهای سخت روانجام بدین قطعاتفاوتی بین شماوانسان های ضعیف ومعمولی وجودنداره! به شخصه وقتی واردکاری شدم به خصوص مربیگری فوتبال باآگاهی ازتمامی سختی هاودشواری هاسعی کردم همیشه محکم‌ادامه بدم وسخت تلاش کنم تاکاری که شروع کردم روباقدرت به پایان برسونم چراکه هیچگاه نمیخوام درصف انسان های ضعیف وبدون تلاش باشم! امیدوارم بایک برنامه ریزی منظم کوتاه مدت وبلندمدت درزندگی وحرفه ای که دراون فعالیت داریدبتونیدموفق باشیدوحاصل تلاش های خودتون روببینید؛شادم به شادیتون وناراحتم ازناراحتیتون وهمیشه سعی وتلاشم اینه هرچه بلدهستم باهمه به اشتراک بذارم چراکه خودم روبرترازکسی نمیدونم!!! خداروشاهدمیگیرم موفقیت تک تک استعدادهای عزیزبرام مهم هست ونه تنهااستعدادهایی که بااون هاکارمیکنم وهرگزنمیخوام سوختن ونابودشدن استعدادی روببینم💙😉✌⚽👏👏🌷🙏 #نگرش_حرفه_ای #سخت_تلاش_کردن #رازموفقیت
سلام خوب تبریک به تمامی ملت شریف ایران وهمه عاشقان تیم ملی وخسته نباشیدبه‌کادرفنی وبازیکنان؛امابنده نیمه اول روکامل ندیدم امانیمه دوم روکامل بیننده بودم وتحلیل جزئی خودم ازاین بازی این هست که دوتیم بادوتفکرتاکتیکی وذهنی متفاوت وشرایط بدنی نیزکاملاتفاوت داشت ایران ازنظربدنی درشرایط ایده آلی قرارداشت وتیم یمن کاملاضعف بدنی دراین تیم مشهودبود وازنظرتاکتیکی ایران درجام‌جهانی ری اکتیوبازی میکردودراین رقابت هاپرواکتیوکارمیکنه که باتوجه به مهره هاکاملاایران برتری محسوسی نسبت به حریف خودداشت وازنظرذهنی بازیکنان ماتوجه نداشتین تیم حریف ضعیف هست یاقوی ونام حریف اهمیتی نداشت همین موضوع آرامش خاصی دربازیکنان ایجادکردواماتیم یمن تیم ازپیش بازنده بودچراکه کاپیتان این تیم قبل مسابقه اعلام‌کردمیدونیم چه نتیجه پیش میادامامیخواهیم بازی کنیم‌ولذت ببریم امانکته همینجاهست که هیچ لذتی بالاترازتلاش نیست اگرتیم یمن ازپیش بازنده نبودمیتونست بیشترتلاش کنه ودرنتیجه بااختلاف کمتری شکست بخوره که البته بسیارخوش شانس هم بودن واگرگلراین تیم نبودقطعابیش ازده گل به ثمرمیرسیدوچیزی شبیه به مسابقات واترپلوروشاهدمیبودیم به امیدادامه روندموفقیت ودرنهایت قهرمانی تیم ملی ایران😉💙🌷👑✌⚽🙏 #ایران #تبریک_به_همه_ایرانیان
سلام همیشه روزتون روباانرژی ونگرش مثبت وحرفه ای آغازکنیدبه خصوص استعدادهای عزیزم درهمه جای ایران‌وشاگردانم درتیم افشیدخودتون تاثیرش رومتوجه خواهیدشد💙👑😉🌷✌⚽🙏
سلام خوب باآنالیزگرافیکی بازی آرسنال ولیورپول وبررسی چندنکته مهم درخدمت شماعزیزان هستم! درابتداگل اول تیم آرسنال روبررسی میکنیم که عامل اول واصلی دربه ثمررسیدن این گل پرسینگ انتحاری ازجلوتوسط یاران آرسنال هست که باتصاحب توپ وخنثی کردن تفکرحریف سعی به اجرای پلان بعدی تفکرخودشدن‌که اوبامیانگ محوراصلی پرس بودوبعدازدریافت توپ بلافاصله باپاس های تک ضرب وبردن بازی به کناره وارسال زیبا توپ مهاجم کناری نفوذی خودروصاحب موقعیت گل کردن ونکته بعدی نفوذمناسب رعایت فضا وتایمینگ گلزن تیم بودکه به خوبی رعایت کردوبایک بقل پاصحیح دروازه حریف روبازکرد!نکته بعدی عدم یارگیری دومدافع تیم لیورپول بودکه به خوبی پوشش ندادن‌وباعدم رعایت فاصله وتایمینگ خودفضای مناسبی به مهاجم حریف دادن! اماگل اول تیم لیورپول بایک کارتاکتیکی کارشده به ثمررسیدبه این شکل که فیرمینوازعقب زمین بایک پاسکاری حساب شده خودروبه دروازه حریف رسوندوگردش توپ ازکناره وعمق به هدف خودرسیدن که البته یکی ازعوامل عدم پرسینگ تجمعی توسط یاران آرسنال بودکه موجب شددرکناراشتباه فردی مدافعان آرسنال گل روفیرمینوبه ثمربرسونه! درآینده هم ادامه این تحلیل وآنالیزگرافیکی روانجام میدم! جمع بندی:درمجموع به این نتیجه میرسیم که تیم آرسنال ازیک تفکرهم به گل رسیدوهم گل رودریافت‌کردکه همان پرسینگ بودکه بایک پرسینگ‌مناسب وکارتاکتیکی به گل رسیدن امادرصحنه گل تیم لیورپول عدم پرسینگ‌موجب شدحریف به راحتی باوجودتعدادکم بازیکن به گل برسه ونکته بعدی اشتباه هردوتیم دردفاع وعدم یارگیری هست؛ونکته آخربه ثمررسیدن هردوگل درجریان بازی وروی زمین بودکه نشون میده یک بازی سراسرتاکتیکی شاهدبودیم! امیدوارم مفیدبوده باشه وبه امیداجرای دانش ومطالعه روزدنیادرفوتبال داخلی💙👑😉🌷✌⚽🙏 #دانش_روزدنیا #دانش_مربیگری #مطالعه_مفید #آنالیز_گرافیکی_فوتبال #لیورپول_آرسنال
سلام خوب باتحلیل وآنالیزعلی کریمی هافبک دفاعی استقلال درخدمت شماعزیزان هستم! آمادگی ذهنی:علی کریمی ازمحدودبازیکنانی هست که بلافاصله باتیم جدیدوشرایط تیم تطبیق میده خودش رووعملکردمثبتی به جامیذاره که یکی ازدلایل مهم آمادگی بالای ذهنی درکناراخلاق ونظم وبرنامه داشتن هست که کاملامشخصه این بازیکن بانگرشی حرفه ای ومثبت پیش میره! فیزیک وآمادگی بدنی:کریمی بازیکن جنگنده هست اماکمی ساق پاوعضلات وکمراین بازیکن ضعیف هست که نیازبه تقویت داره که یک هافبک دفاعی نبایدچنین ضعف هایی داشته باشه که درتعطیلات وبین فصل بایدبرطرف بشه! فنی:امااین بازیکن بااستعدادخصوصیات بارزی داره که اهمیت بالایی داره یکی ازاین خصوصیات تکنیک فردی بالای این بازیکن هست که به راحتی باحفظ وحرکت توپ ودریبل هاریزوبلندبارهاشاهدبودیم یک خط میانی روازبازی خارج‌کرده واین عمل باتوجه به برتری عددی ایجادشده درحمله باعث میشه که استقلال موقعیت های زیادی برروی دروازه حریفان ایجادکنه؛نکته بعدی نوع پوشش این بازیکن هست که موجب شده به تازگی باتک هافبک دفاعی کارکنه تیم زمانی که بازی به طورمثال درجناح راست هست وتیم مالکیت بازی رودراختیارداره کریمی حمایت روانجام میده وزمانی که حریف بازی رودراختیارداره درجناح مختلف حظورداره که این عمل موجب میشه باتوجه به پرسینگ تیم وتغییرمنطقه بازی توسط حریف این بازیکن باقدرت وسرعت عمل مناسب توپ روقطع کرده وطراحی حمله روآغازمیکنه! ازدیگرخصوصیات این بازیکن این هست که به خوبی عمل ترانزیشن یاهمان انتقال صحیح توپ روانجام میده که همین عامل سبب میشه بازی روی زمین ودرعمق حریف بیشتردرجریان باشه وبیشترپاس های عمقی رواین بازیکن ارسال میکنه وقدرت تعویض منطقه بازی درزمان مناسب وصحیح روبه خوبی انجام میده که علاوه بربازکردن بازی وایجادموقعیت سرعت بازی روافزایش داده واگرمهاجم‌گلزنی وجودداشته باشه اکثرمسابقات بابیش ازسه گل به سودتیم پایان میرسه ونکته آخردرمورداین بازیکن ارتباط حسی بابازیکنان هست که به خوبی درزمان مناسب متوجه حرکات هم تیمی هاونوع جاگیری هامیشه وهمین موجب شده که بیش ازنوددرصدپاس های این بازیکن به مقصدبرسه! جمع بندی:درمجموع ازبهترین بازیکنان ایران وآسیاهست باتوجه به نکات گفته شده ودرنظرگرفتن مشکلات بدنی ازده نمره نه میدم به این هافبک کلاسیک! امیدوارم‌مفیدبوده باشه وبه امیدموفقیت تمامی استعدادهای عزیز💙👑😉🌷✌⚽🙏 #دانش_مربیگری #دانش_روزدنیا #مطالعه_مفید #تحلیل_علی_کریمی #تحلیل_و_آنالیز_بازیکنان
سلام خوب باتحلیل وتوضیح دلیل موفقیت مسی ورونالدووعلت اینکه سال هادراوج قراردارندچه هست درخدمت شماعزیزان هستم! مسی ورونالدودواستعدادهستن مثل تمام همین استعدادهای فراوان کشورخودمون تنهاتفاوت امکانات وزیرساخت هاونوع نگرش هاهست؛درفوتبال روزدنیاتوجه به پایه واستعدادهادراولویت اصلی قرارداره که بتونندستاره هایی مثل رونالدوومسی وامباپه روتحویل فوتبال جهان وازمربیان وروانشناسان مجرب استفاده میکنندوهمین مسئله موجب کشف استعدادوپرورش آن میشه ودرحال حاظرشاهدهستیم سال به سال ستاره های جدیدی معرفی میشن که برعکس فوتبال داخلی دوام دارندامادرایران سی درصدتوجه میشه درخوشبینانه ترین حالت وازاین سی درصدده درصددوام میارن وتبدیل به ستاره ای میشن که سال هادرخشش داشته باشند! امامرحله بعدی نگرش استعدادهست متاسفانه آموزش داده‌نمیشه به این استعدادهاکه تنهامتکی به استعدادخودتون نباشیدومانندرونالدوومسی وخیلی استعدادهای دیگروچندورژن داخلی توجه به اخلاق ونظم‌وبرنامه داشتن وهدف گذاری مشخص وآمادگی ذهنی ومراجعه به مشاوروآمادگی جسمانی وفیزیکی اصولی که همه این مواردکنارهم ازیک استعدادکم سن وسال درآینده ای نه چندان دورستاره هایی خواهدساخت که حتی خودبازیکن هم باورکردن براش سخت باشه؛ که کاریک مربی خوب این هست بازیکن واستعدادروبه یک باوری برسونه که خوداون بازیکن حتی تصورش روهم نمیکرده ازجمله مربیان خارجی فرگوسن؛گواردیولاوکلوپ وداخلی ناصرخان وگلمحمدی رومیتونم مثال بزنم واین موجب شده تادوستاره به نام های مسی ورونالدوبه موفقیت های فراوانی برسند! امادلیل دیگراینکه چطوردوام داشته انداین هست که این بازیکنان به جای رقابت بایکدیگرباخودشان رقابت کردن یعنی باروزگذشته خودشون مسی ورونالدوتفاوت داشته باشند؛رونالدوومسی هردودارای پنج توپ طلاهستن اماهمچنان درتلاش هستن تاارتقابدن این نگرش حرفه ای موجب میشه تلاش وتمرین دوچندان بشه ودرنهایت سال هادراوج باقی بمانندودرپایان فوتبال خودنیزازخاطره هامحونشن! امیدوارم مفیدبوده باشه وبه امیدموفقیت استعدادهای عزیزم به خصوص استعدادهایی که به تازگی باآن هاکارمیکنم💙👑🌷😉✌⚽🙏 #دانش_روزدنیا #دانش_مربیگری #مطالعه_مفید #تحلیل_علت_موفقیت_مسی_ورونالدو
سلام خوب درابتدابایدبگم چندروزی هست کاملاسرپاهستم ودرادامه ازامشب درتمرین تیم‌نوجوانان افشیدقم حاظرشدم وازاین پس درخدمت این تیم خواهم بودالبته افشیدیک تیم باشگاهی نیست بنده درفلسفه کاریم باشگاه رویک خانواده میدونم وخوشحالم واردچنین خانواده ای شدم؛استعدادهای فراوانی که تنهایک باورذهنی وتلاش زیادنیازدارندتاثابت کنندکه حرف های بسیاری برای گفتن دارند؛همه مااعضای کادرفنی واین استعدادهای عزیزبایدتلاش کنیم تادرهرلحظه بهتربشیم وبایک نگرش حرفه ای کارکنیم یکی ازدلایل اینکه باعلاقه بسیارکاربااین استعدادهاروانتخاب کردم عدم توجه به این نوع تیم های شهرستانی هست که استعدادهای زیادی سوخته میشن که تمام توانم اینه چنین اجازه ای ندم؛وانتخاب بعدی به دلیل علاقه کارکردن بااستعدادهای این رده سنی هست که مرحله ساختن ورشداین استعدادهاهست وبه شخصه دوست دارم همیشه بااین نوع استعدادهاکارکنم چراکه کارکردن بااین استعدادهاعشق وانرژی منتقل میکنه امیدوارم که بتونم بادانش کمی که دارم بتونم به عنوان مربی ومشاورفنی به این تیم واستعدادهاخدمت کنم به امیدموفقیت درکنارهم💙🌷👑😉⚽✌🙏
سلام خوب باتحلیل وتوضیح تاثیرسرعت وقدرت درفوتبال وچگونگی رسیدن به این منظوروچندنکته درخدمت شماعزیزان هستم! سرعت وقدرت درکنارهم تبدیل میشن به یک نقطه قوت اماهرکدام جداگانه هم تاثیراتی دارند؛ سرعت به تنهایی موجب افزایش میل تهاجمی میشه وبازی درچنین مواقعی ازفیزیکی بودن خارج میشه وتیم حریف به ناچارمجبوربه بازی ری اکتیومیشه ونوعی تحمیل کردن توان تاکتیکی هست که سرعت هم نوعی تفکرتاکتیکی محسوب میشه واماقدرت به تنهایی موجب میشه توان تیمی بالابره یعنی دربازی های دشوارفشاروخستگی ناشی ازعدم قدرت کافی موجب میشه تیم تحلیل نره وازنظرتاکتیکی هم دچارمشکل نشه وتوان جسمی وفیزیکی گروهی ارجحیت داره تافردی ودرقدرت تیمی تیم هابه دلیل عدم خستگی وفشاربه راحتی باگردش مداوم توپ وپاس های متعددتفکرات تاکتیکی روپیاده میکنندواگرتیمی تعدادپاس های زیادی داره فقط به دلیل توان فنی نیست بلکه توان فیزیکی وجسمانی هم هست که دخیل هستن دراین موضوع! اماسرعت وقدرت درکنارهم موجب افزایش شادابی تیم ویکنواخت بودن میشه وچنین تیمی دراکثرمسابقات شادابی وروندخودش روداره وباعث میشه ثبات تاکتیکی وموفقیت درکسب نتیجه درتیم ایجادبشه وسرعت وقدرت روشمادرکنارتاکتیک وآمادگی ذهنی قراربدیدشمایادتیم منچسترسیتی خواهیدافتادیایوونتوس که کاملاچنین شرایطی دارن! اماچگونگی رسیدن به سرعت وقدرت درفوتبال عوامل مختلفی داره یکی ازعوامل تمرینات اصولی طبق استانداردجهانی ومطالعه روزدنیاهست وعامل بعدی برنامه غذایی مناسب وپرهیزازمصرف دخانیات ومشروبات الکلی وفسفودوموادقندی مضرهست وعامل دیگرنظم وبرنامه مشخص درطول روزوهفته هست وریکاوری مناسب وگرم‌کردن وسردکردن وکوه رفتن هم ازعوامل موثردررسیدن به سرعت وقدرت مناسب هست! نکات/اول:اینکه بایدعضلات پاوبازووقفسه سینه وساق پابه خصوص تقویت بشن چراکه تقویت این ناحیه هاموجب افزایش قدرت وسرعت میشه! نکته دوم:آرامش وآمادگی ذهنی نیزدرجهت رسیدن به این عامل واجرای سرعت وقدرت دخیل هست! امیدوارم مفیدبوده باشه وبه امیداجرای دانش ومطالعه روزدنیادرفوتبال داخلی💙👑😉🌷⚽✌🙏 #دانش_روزدنیا #دانش_مربیگری #مطالعه_شود #تحلیل_سرعت_و_قدرت_درفوتبال
next page →