rhymy1471

یونس رحیمی

Loading...
اینم اخرین روز تمرین
وقتی ک نتونی جوونی کنی صد سالم ک عمر کنی بازم جوون مرگ شدی
ما از آن ساده دلانیم که ز کس کینه نداریم یه شهر پراز دشمن و یک دوست نداریم
next page →